Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 19 mei 2020 tot wijziging van diverse subsidie uitvoeringsregelingen in verband met de uitbraak van COVID-19

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Overwegende dat het in verband met de uitbraak van COVID-19 gewenst is om een aantal subsidie uitvoeringsregelingen te wijzigen om te bepalen dat Gedeputeerde Staten bevoegd zijn om af te wijken van termijnen waarbinnen of tijdstippen waarop aan subsidieverplichtingen moet zijn voldaan;

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

Besluiten:

ARTIKEL I

A

De Uitvoeringsregeling subsidie 75 jaar vrijheid Noord-Holland 2019 wordt als volgt gewijzigd:

Aan artikel 9 wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 3.

  Gedeputeerde Staten kunnen in verband met de uitbraak van COVID-19 afwijken van het eerste lid.

 

B

De Uitvoeringsregeling subsidie bovenlokale culturele evenementen Noord-Holland 2019 wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 14 wordt als volgt gewijzigd:

Voor de tekst wordt de aanduiding "1." geplaatst en er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 2.

  Gedeputeerde Staten kunnen in verband met de uitbraak van COVID-19 afwijken van de in de beschikking tot subsidieverlening gestelde termijn waarbinnen het evenement moet zijn afgerond.

 

C

De Uitvoeringsregeling subsidie Doortrappen Noord-Holland 2020 wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 14 wordt als volgt gewijzigd:

Voor de tekst wordt de aanduiding "1." geplaatst en er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 2.

  Gedeputeerde Staten kunnen in verband met de uitbraak van COVID-19 afwijken van het eerste lid.

 

D

De HIRB+ Uitvoeringsregeling subsidie Herstructurering en intelligent ruimtegebruik bedrijventerrein Noord-Holland 2020 wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 12 wordt als volgt gewijzigd:

Voor de tekst wordt de aanduiding "1." geplaatst en er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 2.

  Gedeputeerde Staten kunnen in verband met de uitbraak van COVID-19 afwijken van het eerste lid.

 

E

De HIRB+ Uitvoeringsregeling subsidie ondersteuning toekomstbestendige werklocaties Noord-Holland 2020 wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 12 wordt als volgt gewijzigd:

Voor de tekst wordt de aanduiding "1." geplaatst en er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 2.

  Gedeputeerde Staten kunnen in verband met de uitbraak van COVID-19 afwijken van het eerste lid.

 

F

De Uitvoeringsregeling subsidie regionaal energiebesparingsprogramma woningen Noord-Holland 2018 wordt als volgt gewijzigd:

Aan artikel 13 wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 4.

  Gedeputeerde Staten kunnen in verband met de uitbraak van COVID-19 afwijken van het eerste lid.

 

G

De Uitvoeringsregeling subsidie restauratie rijksmonumenten Noord-Holland 2019 wordt als volgt gewijzigd:

Aan artikel 11 wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 3.

  Gedeputeerde Staten kunnen in verband met de uitbraak van COVID-19 afwijken van het het eerste lid, onderdeel a.

 

H

De Uitvoeringsregeling warmtetransitie gebouwde omgeving op wijkniveau 2019-2020 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  Artikel 7 komt als volgt te luiden:

  Artikel 7

  • 1.

   Een aanvraag om subsidie is tijdig ingediend indien de aanvraag is ontvangen binnen de periode van het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling tot en met 31 december 2021.

  • 2.

   Gedeputeerde Staten stellen een subsidieplafond vast.

 • 2.

  Artikel 14, tweede lid, komt als volgt te luiden:

 • 3.

  Deze regeling vervalt met ingang van 31 december 2022.

 

Artikel II  

Gedeputeerde Staten kunnen in verband met de uitbraak van COVID-19 afwijken van een op grond van een door Gedeputeerde Staten vastgestelde uitvoeringsregeling bij de subsidieverlening gestelde termijn waarbinnen of gesteld tijdstip waarop een gesubsidieerde activiteit is afgerond, een opdracht is verleend, een rapportage is overgelegd of een aanvraag tot vaststelling is ingediend.

 

Artikel III  

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 16 maart 2020.

 • 2.

  Dit besluit vervalt op een nader door Gedeputeerde Staten te bepalen tijdstip. Gedeputeerde Staten kunnen bepalen dat het besluit gedeeltelijk vervalt.

 

Haarlem,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

A.Th.H. van Dijk,

voorzitter

R.M. Bergkamp,

provinciesecretaris

Naar boven