Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2020, 3582VerordeningenBesluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland van 26 mei 2020, PZH-2020-0004142, tot vaststelling van de subsidieregeling voor de stimulatie van zonne- energie (Subsidieregeling Zonnig Zuid-Holland)

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland,

 

Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

 

Overwegende dat:

 

de provincie Zuid-Holland het klimaatakkoord heeft onderschreven;

 

de provincie Zuid-Holland de ambitie heeft de energieopwekking uit hernieuwbare energiebronnen te bevorderen;

 

de provincie Zuid-Holland de opwekking van zonne-energie wenst te stimuleren en lokaal eigendom van hernieuwbare energie zoveel mogelijk wenst te bevorderen;

 

het wenselijk is om steunenmaatregelen te treffen voor gevallen waarin de installatie van zonne-energiesystemen geen rendabele businesscase kent;

 

het wenselijk is de technologieontwikkeling op het gebied van hernieuwbare energie te stimuleren;

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

 

Subsidieregeling Zonnig Zuid-Holland!

 

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Asv: Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

 • b.

  circulaire economie: een economisch systeem dat het hergebruik van producten en grondstoffen en het behoud van natuurlijke hulpbronnen als uitgangspunt neemt: Grondstoffen en materialen worden keer op keer gebruikt. Ze blijven zo veel mogelijk ‘in de keten’. Nieuwe grondstoffen komen bij voorkeur van natuurlijke en hernieuwbare bronnen.

 • c.

  conventionele PV-panelen: een paneel van ongeveer 300-340 wattpiek met een afmeting van om en nabij 1,6 vierkante meter en inclusief montage en stellage 15- 25 kilo per vierkante meter weegt.

 • d.

  kilowattpiek: Het aantal kilowatt, wat een paneel produceert wanneer het maximaal rendeert.

 • e.

  lichtgewicht PV-panelen: een paneel van ongeveer 300-340 wattpiek met een afmeting van om en nabij 1,6 vierkante meter en inclusief montage en stellage ten minste minder dan 10 kilo per vierkante meter weegt.

 • f.

  lokaal energie-initiatief: samenwerkingsverband tussen verschillende partijen gericht op Energiebesparing of de toepassing van duurzame warmte of energie binnen een wijk, dorp, stad of regio.

 • g.

  netaansluiting: de aansluiting op het elektranet van een netbeheerder met eigen meter.

Artikel 2 Rangschikking

 • 1.

  Het bedrag dat beschikbaar is voor de te verstrekken subsidies, wordt over de aanvragen verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst daarvan.

 • 2.

  Als een subsidieaanvraag niet volledig is, geldt als datum van binnenkomst de dag waarop de subsidieaanvraag aangevuld en gecompleteerd is als bedoeld in artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 3.

  Op de dag dat verlening van subsidie voor gelijktijdig binnengekomen subsidieaanvragen zou leiden tot overschrijding van het subsidieplafond, wordt de subsidie verdeeld op basis van loting.

Artikel 3 Doelgroep:

Subsidie op grond van deze regeling wordt niet verstrekt aan publiekrechtelijke rechtspersonen.

Artikel 4 Niet subsidiabele kosten

De volgende kosten komen niet in aanmerking voor subsidie:

 • a.

  legeskosten;

 • b.

  de kosten van de aanleg van een nieuwe of vergrote aansluiting op het elektriciteitsnet.

Artikel 5 Weigeringsgronden

In aanvulling op de artikelen 11 en 12 van de Asv wordt subsidie op grond van deze regeling geweigerd indien uit de laatste twee gepubliceerde of bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde jaarrekeningen van een aanvrager blijkt dat

 • a.

  de solvabiliteitsratio van de aanvrager (eigen vermogen/totaal vermogen) gelijk is aan of lager is dan 7,5%, of

 • b.

  de rentedekkingsgraad van de aanvrager op basis van de EBITDA (inkomsten voor aftrek van interest, belastingen en afschrijvingen) lager is dan 1.0.

Paragraaf 2 Beschikbaar stellen dak aan een energiecoöperatie of soortgelijke burgerinitiatieven

 

Artikel 6 Subsidiabele activiteiten en prestatie

 • 1.

  Subsidie kan worden verstrekt voor het beschikbaar stellen van een dak van een gebouw aan een energiecoöperatie of aan een soortgelijk burgerinitiatief ten behoeve van de installatie van PV-panelen;

 • 2.

  Subsidie als bedoeld in het eerste lid wordt verstrekt in de vorm van een projectsubsidie.

 • 3.

  De activiteit, bedoeld in het eerste lid, leidt tot een grotere benutting van de beschikbare oppervlakte voor opwekking van zonne-energie binnen het verband van energiecoöperaties of soortgelijke burgerinitiatieven in de provincie Zuid-Holland.

Artikel 7 Aanvraagvereisten

Naast de gegevens, bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de Asv, gaat een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 6 vergezeld van een ondertekende overeenkomst tussen aanvrager en een energiecoöperatie, uit hoofde waarvan een dak voor ten minste 15 jaar aan de betreffende energiecoöperatie ter beschikking gesteld wordt en waarin voorts het volgende is opgenomen:

 • a.

  de totale capaciteit in kilowattpiek van de PV-panelen, die door de energiecoöperatie op het betreffende dak gerealiseerd zal worden;

 • b.

  een verklaring of beding waaruit blijkt binnen welke uiterlijke termijn de energiecoöperatie de betreffende PV-panelen op het beschikbaar gestelde dak zal hebben geïnstalleerd;

 • c.

  de kadastrale aanduiding van het bouwwerk waarop het ter beschikking gestelde dak zich bevindt.

Artikel 8 weigeringsgronden

 • 1.

  In aanvulling artikel 5, wordt subsidie geweigerd indien:

  • a.

   de totale capaciteit van het beschikbaar gestelde dak of daken te installeren PV-panelen minder bedraagt dan 15 kilowattpiek;

  • b.

   de plaatsing van de PV-panelen op het beschikbaar gestelde dak of daken niet uiterlijk twee jaar na het aangaan van de in artikel 7 bedoelde overeenkomst zal zijn voltooid;

 • 2.

  Artikel 11, lid 1, onder a van de Asv is niet van toepassing

Artikel 9 Subsidievereisten

Om voor subsidie als bedoeld in artikel 6 in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • a.

  de aanvrager is eigenaar, pachter of anderszins rechthebbende van het dak dat voor de plaatsing van PV-panelen beschikbaar gesteld wordt;

 • b.

  het beschikbaar gestelde dak maakt onderdeel uit van een bouwwerk dat gelegen is binnen de provincie Zuid-Holland;

 • c.

  de beschikbaarstelling van het dak heeft blijkens de in artikel 7 bedoelde overeenkomst plaatsgevonden na inwerkingtreding van de onderhavige subsidieregeling;

 • d.

  de plaatsing van de PV-panelen op het beschikbaar gestelde dak is uiterlijk twee jaar na bekendmaking van de beschikking tot subsidieverlening voltooid.

Artikel 10 Subsidiehoogte

De subsidie, bedoeld in artikel 6 bedraagt €2.500,=, te vermeerderen met €30,- per kilowattpiek aan capaciteit van de te installeren PV-panelen, die boven een capaciteit van 15 kilowattpiek wordt gerealiseerd, een en ander met een maximum van €5.000,- per netaansluiting.

Artikel 11 Verplichtingen van de subsidieontvanger

In aanvulling op de artikelen 18 en 19 van de Asv is de subsidieontvanger verplicht het dak of de daken waarop de subsidie betrekking heeft uiterlijk zes maanden na bekendmaking van de beschikking tot subsidieverlening feitelijk aan de betrokken energiecoöperatie ter beschikking te stellen.

Artikel 12 Prestatieverantwoording

De subsidieontvanger toont desgevraagd aan dat de activiteiten zijn verricht door middel van een activiteitenverslag en beeldmateriaal van de beschikbaar gestelde dakvlakken en de daarop geplaatste PV-panelen.

 

Paragraaf 3 Versterken dakconstructie en plaatsing PV-panelen

 

Artikel 13 Subsidiabele activiteiten en prestatie

 • 1.

  Subsidie kan worden verstrekt voor:

  • a.

   het constructief geschikt maken van daken in combinatie met de gelijktijdige aanschaf en installatie van conventionele PV-panelen, in gevallen waarin de betreffende daken zonder het treffen van constructieve maatregelen onvoldoende draagkracht zouden hebben zijn voor plaatsing van conventionele PV-panelen;

  • b.

   de aanschaf en installatie van lichtgewicht PV-panelen op een dak, dat constructief onvoldoende draagkracht heeft voor de installatie van conventionele PV-panelen.

 • 2.

  Subsidie als bedoeld in het eerste lid wordt verstrekt in de vorm van een projectsubsidie.

 • 3.

  De activiteiten, bedoeld in het eerste lid, leiden tot een grotere benutting van de beschikbare oppervlakte voor opwekking van zonne-energie binnen de provincie Zuid-Holland.

Artikel 14 Aanvraagvereisten

 • 1.

  Naast de gegevens, bedoeld artikel 10, eerste lid, van de Asv, gaat een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 13, eerste lid onder a vergezeld van:

  • a.

   een projectplan, waarin in ieder geval:

   • door middel van constructieberekeningen of ander bewijs wordt aangetoond dat het dak waarvoor subsidie wordt aangevraagd constructief ongeschikt is voor de installatie van conventionele PV-panelen;

   • door middel van tekeningen of op een andere geschikte wijze de oppervlakte en situering wordt aangegeven van het gedeelte van het dak dat constructief geschikt gemaakt wordt voor de plaatsing van conventionele PV-panelen;

   • door middel van tekeningen of op een andere geschikte wijze de oppervlakte en situering wordt aangegeven van de te plaatsen conventionele PV-panelen;

   • een beschrijving en tijdsplanning is opgenomen van de uit te voeren constructiewerkzaamheden en de installatie van de conventionele PV-panelen.

   • de totale capaciteit in kilowattpiek wordt aangegeven van de conventionele PV-panelen die op het constructief geschikt te maken dak zullen worden geïnstalleerd;

   • de kadastrale aanduiding wordt aangegeven van het bouwwerk waarop het dak zich bevindt;

  • b.

   een getekende en gespecificeerde offerte, factuur of overeenkomst voor het treffen van de maatregelen, die benodigd zijn om het betreffende dak constructief geschikt te maken voor de installatie van PV-panelen;

  • c.

   een getekende en gespecificeerde offerte, factuur of overeenkomst voor de aanschaf en installatie van conventionele PV-panelen op de constructief geschikt te maken daken;

 • 2.

  Naast de gegevens, bedoeld artikel 10, eerste lid, van de Asv, gaat een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 13, eerste lid onder b gaat vergezeld van:

  • a.

   een projectplan, waarin in ieder geval:

   • door middel van constructieberekeningen of ander bewijs wordt aangetoond dat het dak waarvoor subsidie wordt aangevraagd constructief ongeschikt is voor de installatie van conventionele PV-panelen, maar wel geschikt is voor de installatie van lichtgewicht PV-panelen;

   • door middel van tekeningen of op een andere geschikte wijze de oppervlakte en situering wordt aangegeven van het gedeelte van het dak dat constructief ongeschikt is voor de plaatsing van conventionele PV-panelen;

   • door middel van tekeningen of op een andere geschikte wijze de oppervlakte en situering wordt aangegeven van de te plaatsen lichtgewicht PV-panelen;

   • een tijdsplanning is opgenomen van de installatie van de lichtgewicht PV-panelen.

   • de totale capaciteit in kilowattpiek wordt aangegeven van de lichtgewicht PV-panelen die op het betreffende dak zullen worden geïnstalleerd;

   • de kadastrale aanduiding wordt aangegeven van het bouwwerk waarop het dak zich bevinden;

  • b.

   een getekende en gespecificeerde offerte, factuur of overeenkomst voor de aanschaf en installatie van lichtgewicht PV-panelen.

Artikel 15 weigeringsgronden

 • 1.

  In aanvulling op de artikelen 11 en 12 van de Asv en artikel 5 van deze regeling wordt subsidie als bedoeld in artikel 13, eerste lid onder a geweigerd:

  • a.

   indien de totale capaciteit van de op het dak of daken te installeren conventionele PV-panelen minder bedraagt dan 15 kilowattpiek;

  • b.

   voor zover de oppervlakte van de te installeren conventionele PV-panelen de oppervlakte van het ten behoeve daarvan versterkte dak-gedeelte overschrijdt; of

  • c.

   voor zover de oppervlakte van de te installeren conventionele PV-panelen de oppervlakte van het ten behoeve daarvan verwijderde asbesthoudende dakbedekking overschrijdt;

 • 2.

  In aanvulling op de artikelen 11 en 12 van de Asv en artikel 5 van deze regeling wordt subsidie als bedoeld in artikel 13, eerste lid onder b geweigerd:

  • a.

   indien de totale capaciteit van de op het dak of daken te installeren lichtgewicht PV-panelen minder bedraagt dan 15 kilowattpiek; of

  • b.

   voor zover de oppervlakte van de te installeren lichtgewicht PV-panelen de oppervlakte van het voor installatie van conventionele PV-panelen ongeschikte dak-gedeelte of dakhuid overschrijdt.

Artikel 16 Subsidievereisten

 • 1.

  Om voor subsidie als bedoeld in artikel 13, eerste lid onder a in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

  • a.

   de aanvrager is eigenaar, pachter of anderszins rechthebbende op het gebruik van het dak waaraan de constructieve maatregelen worden getroffen en waarop de PV-panelen worden geïnstalleerd;

  • b.

   het dak of de daken maken onderdeel uit van een bouwwerk, dat gelegen is gelegen in de provincie Zuid-Holland;

  • c.

   de installatie van de PV-panelen vindt plaats op een dak dat daarvoor door het treffen van de constructieve maatregelen geschikt gemaakt is.

 • 2.

  Om voor subsidie als bedoeld in artikel 13, eerste lid onder b in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

  • a.

   de aanvrager is eigenaar, pachter of anderszins rechthebbende op het gebruik van het dak en waarop de PV-panelen worden geïnstalleerd;

  • b.

   het dak of de daken maken onderdeel uit van een bouwwerk, dat gelegen is gelegen in de provincie Zuid-Holland;

Artikel 17 Subsidiehoogte

De subsidie als bedoeld in artikel 13 bedraagt €80,- per gerealiseerde kilowattpiek aan capaciteit van de te installeren PV-panelen, met een maximum van €100.000,- per netaansluiting.

Artikel 18 Verplichtingen van de subsidieontvanger

In aanvulling op de artikelen 18 en 19 van de Asv is de subsidieontvanger verplicht uiterlijk binnen 6 maanden na bekendmaking van de beschikking tot subsidieverlening met de gesubsidieerde activiteiten te starten, tenzij Gedeputeerde Staten bij de beschikking tot subsidieverlening een andere termijn bepalen.

Artikel 19 Prestatieverantwoording

 • 1.

  Bij een subsidie van minder dan € 25.000,00 toont de subsidieontvanger desgevraagd aan dat de activiteiten zijn verricht door middel van een activiteitenverslag en beeldmateriaal.

 • 2.

  Bij een subsidie vanaf € 25.000,00 tot € 100.000,00 toont de subsidieontvanger bij de aanvraag tot subsidievaststelling aan dat de activiteiten zijn verricht door middel van een activiteitenverslag en beeldmateriaal.

Artikel 20 Bevoorschotting en betaling

 • 1.

  Het voorschot bedraagt maximaal 75% van het totale subsidiebedrag.

 • 2.

  Het voorschot wordt op basis van prestaties, besteding en liquiditeitsbehoefte in termijnen uitgekeerd waarvan de hoogte en de tijdstippen in de beschikking tot subsidieverlening worden bepaald.

   

Paragraaf 4 Slotbepalingen

 

Artikel 21 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin deze regeling wordt geplaatst.

Artikel 22 Werkingsduur en overgangsrecht

Deze regeling vervalt op 31 december 2023, met dien verstande dat de regeling van toepassing blijft op subsidies die voor die datum zijn aangevraagd.

Artikel 23 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Zonnig Zuid-Holland.