Provinciaal blad van Utrecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UtrechtProvinciaal blad 2020, 3264Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 19 mei 2020, nr. 820D5AE1, tot wijziging van het ‘Openstellingsbesluit POP3 Jonge Landbouwersregeling Utrecht 2019’

Gedeputeerde staten van Utrecht;

 

Herlezen ons besluit van 12 november 2019, nr. 81FD8010, tot openstelling van de Jonge Landbouwersregeling provincie Utrecht 2019 uit de Verordening subsidies POP3 2014–2020 Provincie Utrecht (Openstellingsbesluit POP3 Jonge Landbouwersregeling provincie Utrecht 2019), gepubliceerd in het Provinciaal Blad van de provincie Utrecht, nummer 4197 van 26 september 2017;

 

Overwegende

  • -

    dat Gedeputeerde Staten met deze subsidieregeling beogen de gestelde doelen in het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) en het provinciaal meerjarenprogramma voor het landelijk gebied, Agenda Vitaal Platteland (AVP) zoals het behoud en het versterken van een economisch rendabele bedrijfsvoering, het versterken van de duurzaamheid, het behalen van de waterkwaliteitsdoelen (kaderrichtlijn water), en een aantrekkelijke leefomgeving, te behalen;

  • -

    dat herziening van de subsidieplafonds bijdraagt aan een evenwichtige en doelmatige besteding van ELFPO middelen.

Gelet op de artikelen 1.3 en paragraaf 6 van hoofdstuk 2 van de Verordening subsidies POP3 2014-2020 Provincie Utrecht.

Besluiten:

Artikel 1

Het Openstellingsbesluit POP3 Jonge Landbouwersregeling provincie Utrecht 2019, onder artikel 2, sub a, wordt als volgt gewijzigd:

  • a.

    paragraaf 3 van de verordening een plafond van € 613.000.

Artikel 2 Publicatie en inwerkingtreding

Dit besluit wordt geplaatst in het Provinciaal Blad en treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met, 27 september 2017 zijnde 1 dag na uitgifte van het Provinciaal Blad nummer 4197.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van Utrecht van 19 mei 2020.

Gedeputeerde staten van Utrecht

Voorzitter,

mr. J.H. Oosters

Secretaris,

mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen