Provinciaal blad van Drenthe

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrentheProvinciaal blad 2020, 3250Overige besluiten van algemene strekkingWijziging Openstellingsbesluit Fysieke investeringen in verduurzaming van agrarische ondernemingen van jonge landbouwers 2019

 

Besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 26 mei 2020, kenmerk 22/4.3/2020001126, team Landelijk Gebied, tot bekendmaking van hun besluit tot wijziging van het Openstellingsbesluit Fysieke investeringen in verduurzaming van agrarische ondernemingen van jonge landbouwers 2019.

 

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

 

gelet op artikel 1.3 van de Verordening subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (Verordening POP3-subsidies provincie Drenthe);

 

overwegende dat het huidige budget niet toereikend is voor het honoreren van de positief beoordeelde aanvragen;

 

BESLUITEN:

 

het Openstellingsbesluit Fysieke investeringen in verduurzaming van agrarische ondernemingen van jonge landbouwers 2019, zoals vastgesteld bij hun besluit van 12 november 2019, kenmerk 5.4/2019002440, Provinciaal Blad 7442 van 2019, als volgt te wijzigen.

 

Artikel 2 komt te luiden:

  • 1.

    Het subsidieplafond voor deze openstellingsperiode bedraagt € 684.000, --.

  • 2.

    Het subsidieplafond bestaat voor € 342.000, -- uit EU-middelen POP3 en € 342.000, -- uit provinciale middelen.

 

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het Provinciaal Blad en werkt terug tot 14 november 2019.

 

 

Gedeputeerde Staten voornoemd,

 

 

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

 

 

Uitgegeven: 28 mei 2020