Wijzigingsbesluit Nadere subsidieregels Restauratie Monumenten 2020-2022

Gedeputeerde Staten van Limburg

maken ter voldoening aan het bepaalde in de Provinciewet en het bepaalde in de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. bekend dat zij in hun vergadering van 19 mei 2020 hebben vastgesteld:

 

Wijzigingsbesluit Nadere subsidieregels Restauratie Monumenten 2020-2022

Artikel I Wijziging Nadere subsidieregels Restauratie Monumenten 2020-2022 (PB. 2 maart 2020, nr. 1176)

De Nadere subsidieregels Restauratie Monumenten 2020-2022 (PB. 2 maart 2020, nr. 1176) worden als volgt gewijzigd:

 • A.

  In artikel 4, vervalt het vierde lid luidend: “Het monument moet na voltooiing van de restauratie een duurzame economische, toeristische en/of maatschappelijke functie hebben.”

   

 • B.

  In artikel 4 worden het vijfde, zesde en zevende lid (oud) hernummerd naar vierde lid, vijfde en zesde lid.

Artikel II Overgangsrecht

 • 1.

  Voor besluiten die zijn genomen vóór de inwerkingtreding van deze wijzigingen blijven de bepalingen van de Nadere subsidieregels Restauratie Monumenten 2020-2022 (PB. 2 maart 2020, nr. 1176) van kracht zoals die golden vóór de inwerkingtreding van deze wijzigingen, ook voor de volgende stappen in het subsidietraject.

 • 2.

  Aanvragen die zijn ingediend vóór de inwerkingtreding van deze wijzigingen en waarover bij inwerkingtreding van deze wijzigingen nog niet is beslist, worden geacht op basis van de gewijzigde Nadere subsidieregels Restauratie Monumenten 2020-2022 te zijn ingediend, tenzij Gedeputeerde Staten van oordeel zijn dat de aanvrager in zijn belangen wordt geschaad. In dat laatste geval handelen Gedeputeerde Staten overeenkomstig de Nadere subsidieregels Restauratie Monumenten 2020-2022 (PB. 2 maart 2020, nr. 1176).

Artikel III Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na de dag van publicatie in het Provinciaal Blad.

 

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 19 mei 2020.

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

dhr. drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris

dhr. drs. G.H.E. Derks MPA

Naar boven