Provinciaal blad van Utrecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UtrechtProvinciaal blad 2020, 321Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 21 januari 2020, nr. 8202AE92, tot wijziging van het ‘Openstellingsbesluit POP3 Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen provincie Utrecht 2019’

Gedeputeerde staten van Utrecht;

 

Herlezen ons besluit van 14 mei 2019, nr. 81EE78CA, tot openstelling van de regeling Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen provincie Utrecht 2019 (Openstellingsbesluit POP3 Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen provincie Utrecht 2019) uit de Verordening subsidies POP3 2014–2020 Provincie Utrecht gepubliceerd in het Provinciaal Blad van de provincie Utrecht, nummer 4197 van 26 september 2017;

 

Overwegende

  • -

    dat Gedeputeerde Staten met deze subsidieregeling beogen de gestelde doelen in het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3), het provinciaal meerjarenprogramma voor het landelijk gebied, Agenda Vitaal Platteland (AVP), de Landbouwvisie (2018) en de Samenwerkingsagenda Landbouw 1.0 (2019) te behalen, waaronder de bredere uitrol van innovaties en modernisering in de agrarische sector die bijdragen aan de transitie naar een duurzame toekomst voor de landbouw

  • -

    dat herziening van subsidieplafonds bijdraagt aan een evenwichtige en doelmatige besteding van ELFPO middelen

Gelet op de artikelen 1.3, 1.4 en paragraaf 2 van hoofdstuk 2 van de Verordening subsidies POP3 2014-2020 Provincie Utrecht

Besluiten:

Artikel 1

Het Openstellingsbesluit POP3 Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen provincie Utrecht 2019, onder III, wordt als volgt gewijzigd:

 

  • III.

    Het subsidieplafond voor de openstellingsperiode vast te stellen op € 6.500.000 waarvan € 3.250.000 uit het Europees Landbouw Fonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) en € 3.250.000 uit Agenda Vitaal Platteland (AVP).

Artikel 2 Publicatie en inwerkingtreding

Dit besluit wordt geplaatst in het Provinciaal Blad en treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 27 september 2017 zijnde 1 dag na uitgifte van het Provinciaal Blad nummer 4197.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van Utrecht van 21 januari 2020.

Gedeputeerde staten van Utrecht

Voorzitter,

Secretaris,