Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2020, 317Overige besluiten van algemene strekkingNadere subsidieregels aanplant bomen in Limburg 2020

Gedeputeerde Staten van Limburg

 

maken ter voldoening aan het bepaalde in de Provinciewet en de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. bekend dat zij in hun vergadering van 7 januari 2020 hebben vastgesteld:

 

NADERE SUBSIDIEREGELS AANPLANT BOMEN IN LIMBURG 2020

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Actieplan 1 miljoen bomen: Plan vastgesteld door Provinciale Staten van Limburg in hun vergadering d.d. 13 december 2019. Zie Actieplan in Bijlage 1.

 • b.

  Afwaardering: De waardedaling van de grond. De financiële waarde van natuurgrond is over het algemeen aanzienlijk lager dan landbouwgrond.

 • c.

  Boom: Een houtachtig gewas dat duidelijk een hoofdstam heeft of ontwikkelt met wortels en takken en groter is dan 3 meter, dan wel een jonge boom betreft die de potentie heeft om groter te worden dan 3 meter. Onder een boom wordt ook verstaan: hoogstamfruitbomen, heesters, graften en heggen. Voor heggen en heesters geldt specifiek dat deze niet meer dan 20% van de aan te planten bomen in het totale projectplan in beslag mogen nemen.

 • d.

  Graft: een steile aarden wal in een veelal hellend terrein en vaak begroeid met struikgewas.

Artikel 2 Doelstelling/doel van de regeling

Het doel van de regeling is, op een duurzame en technisch verantwoorde wijze, de aanplant te stimuleren van zo veel mogelijk bomen op het grondgebied van de provincie Nederlands Limburg binnen een periode van 8 jaar ten behoeve van de bevordering van biodiversiteit, leefbaarheid en CO2-reductie.

Artikel 3 Aanvrager

Voor subsidie kunnen uitsluitend rechtspersonen (privaatrechtelijk en publiekrechtelijk) in aanmerking komen.

Hoofdstuk 2 Criteria

Artikel 4 Subsidiecriteria

Om voor een subsidie in aanmerking te komen, gelden de volgende criteria:

 • 1.

  Er dienen minimaal 100 bomen te worden aangeplant.

 • 2.

  De bomen in het project dienen bosbouwkundig verantwoord aangeplant te worden.

 • 3.

  De aan te planten bomen in het project dienen een diversiteit van boomsoorten te bevatten die de inheemse biodiversiteit stimuleren. Dit betekent minimaal 2 verschillende soorten bomen die verhoudingsgewijs evenwichtig verdeeld zijn.

 • 4.

  De bomen in het project dienen aangeplant te worden op een duurzame standplaats met een toekomstbestendige inrichting. Dit is van belang om de overlevingskans van de bomen te bevorderen.

 • 5.

  De bomen in het project dienen uiterlijk 30 mei 2023 aangeplant te zijn.

 • 6.

  Er dient sprake te zijn van cofinanciering door de aanvrager van minimaal 50% van de totale projectkosten.

Artikel 5 Verplichtingen subsidieontvanger

Subsidieontvanger is verplicht om:

 • 1.

  de aangeplante bomen in stand te houden voor een periode van minimaal 30 jaar.

Artikel 6 Afwijzingsgronden

In aanvulling op artikel 17 van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v., wordt de subsidieaanvraag afgewezen, indien:

 • a.

  de activiteiten niet aansluiten bij de doelstelling van deze nadere subsidieregels zoals gesteld in artikel 2;

 • b.

  de subsidieaanvraag niet is ingediend door een aanvrager zoals gesteld in artikel 3;

 • c.

  niet wordt voldaan aan (één van) de criteria in artikel 4;

 • d.

  de Provincie Limburg dezelfde activiteiten al op een andere wijze subsidieert en/of financiert;

 • e.

  het te verstrekken subsidiebedrag minder dan € 25.000,00 bedraagt;

 • f.

  de subsidieaanvraag is ontvangen buiten de periode zoals vermeld in artikel 11;

 • g.

  de activiteiten zien op de financiering van regulier bosbouwkundig onderhoud of op de uitvoering van wettelijke herplant verplichtingen.

Hoofdstuk 3 Financiële aspecten

Artikel 7 Subsidiebedrag

 • 1.

  Het subsidiebedrag bedraagt € 25.000,00 tot € 125.000,00 per aanvraag.

 • 2.

  Het subsidiebedrag bedraagt nooit meer dan 50% van de totale subsidiabele kosten.

Artikel 8 Subsidieplafond

 • 1.

  Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond van deze nadere subsidieregels voor de looptijd van deze subsidieregeling vast.

 • 2.

  De wijze van verdeling van het subsidieplafond kunt u raadplegen op www.limburg.nl/subsidies > subsidieplafonds.

Artikel 9 Subsidiabele/niet subsidiabele kosten

 • 1.

  Subsidiabel zijn:

  • alle direct met de aanschaf en aanplant van de bomen gerelateerde kosten.

  • maximaal 4000 bomen per hectare.

  • maximaal 20% interne kosten (overhead) van de totale subsidiabele kosten van een organisatie.

 • 2.

  Aanvullend op artikel 15 van de Algemene Subsidieverordening 2017 e.v. zijn de volgende kosten niet subsidiabel:

  • regulier bosbouwkundig onderhoud.

  • ter uitvoering van wettelijke herplant verplichtingen.

  • de aanschaf van gereedschap en machines.

  • monoculturen (is een aanplant van één soort of één variëteit van bomen).

  • kosten van de afwaardering van grond en het beheer na aanplant van de bomen.

Hoofdstuk 4 Aanvraagprocedure

Artikel 10 Indienen aanvraag

 • 1.

  Een subsidieaanvraag kan uitsluitend worden ingediend bij Gedeputeerde Staten met gebruikmaking van het standaard (digitaal) aanvraagformulier dat geplaatst is op de website van de Provincie Limburg: www.limburg.nl/subsidies > actuele subsidieregelingen.

 • 2.

  Het standaard (digitaal) aanvraagformulier dient volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend te worden en te zijn voorzien van alle bijlagen zoals aangegeven op het formulier en dient te worden verzonden naar het op het aanvraagformulier aangegeven adres (Gedeputeerde Staten van Limburg, Cluster Subsidies, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht), dan wel digitaal middels eHerkenning (aanvragen van organisaties). Een aanvraag per e-mail is niet mogelijk.

Artikel 11 Termijn voor indienen aanvraag

 • 1.

  De subsidieaanvraag kan vanaf de datum van inwerkingtreding van deze regeling worden ingediend en dient uiterlijk 18 december 2020 te zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten.

 • 2.

  Voor de datum van ontvangst is de datum van de ontvangststempel van de Provincie Limburg bepalend en bij digitale aanvragen de datum van digitale ontvangst.

Hoofdstuk 6 Slotbepalingen

Artikel 12 Hardheidsclausule

 • 1.

  In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslissen Gedeputeerde Staten.

 • 2.

  Indien toepassing van het bepaalde in deze regeling, naar het oordeel van Gedeputeerde Staten, tot kennelijke onbillijkheden leidt, dan kunnen Gedeputeerde Staten van enige bepaling afwijken.

Artikel 13 Inwerkingtreding, beëindiging en citeertitel

 • 1.

  Deze Nadere subsidieregels treden in werking met ingang van de dag na de dag van publicatie in het Provinciaal Blad.

 • 2.

  Deze Nadere subsidieregels vervallen met ingang van 1 januari 2021, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op subsidieaanvragen die vóór die datum zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten en subsidiebesluiten die vóór die datum zijn genomen, ook voor de volgende stappen in het subsidietraject.

 • 3.

  Deze regeling kan worden aangehaald als “Nadere subsidieregels aanplant bomen in Limburg 2020”.

 

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 7 januari 2020.

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

de heer drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris

de heer drs. G.H.E. Derks MPA

Toelichting

 

Deze subsidieregeling is ter uitvoering van het ‘Actieplan 1 miljoen bomen’ dat op 13 december 2019 is vastgesteld door Provinciale Staten en als bijlage bij deze regeling is opgenomen. Het is een plan van aanpak met als doel om binnen 8 jaar 1 miljoen bomen te planten in de provincie Nederlands Limburg. Beoogd wordt met de extra aanplant van bomen zowel een kwantitatieve als een kwalitatieve verbeteringsslag te maken. Meer bomen in Limburg en in verbinding met andere provinciale doelstellingen op het gebied van vermindering CO2, stikstofbeleid, verbetering biodiversiteit, voorkomen hittestress en het bevorderen van een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving. Het beleid maakt deel uit van de gedecentraliseerde opgave natuurbeleid van de provincies zoals beschreven in de Natuurvisie (2016).

 

Breed gedragen door de hele Limburgse samenleving vergroot dit plan ook de kansen op samenwerking en misschien wel nieuwe samenwerkingsvormen tussen verschillende partijen. Daarom wordt in deze regeling ook voor diverse partijen de mogelijkheid geboden om een subsidie aan te vragen.

 

In deze regeling geldt voor de aanvrager bij een gehonoreerde aanvraag een instandhoudingsplicht voor de aangeplante bomen voor de periode van minimaal 30 jaar. Dit lijkt lang, maar heeft er mee te maken dat uit onderzoek is gebleken dat bomen pas ongeveer 20 jaar na de aanplant voldoende CO2 kunnen opslaan passend binnen de doelstelling van deze regeling.

 

Vanwege de complexiteit van het beleidsterrein adviseren wij u om vóór het indienen van de subsidieaanvraag een overleg in te plannen met de Provincie Limburg. U kunt dit overleg inplannen middels het vooroverleg Formulier Bomen 2020 op de website van de Provincie Limburg https://www.limburg.nl/loket/subsidies/actuele-subsidies/.