Provinciaal blad van Noord-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-HollandProvinciaal blad 2020, 3093VerordeningenBesluit van de provinciesecretaris van 14 mei 2020, nr. 1426688/1429003 tot wijziging van het Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging directie Concernzaken Noord-Holland

De provinciesecretaris van Noord-Holland;

 

 

Gelet op artikel 5 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en artikel 3 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging commissaris van de Koning Noord-Holland;

 

 

Overwegende dat het Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging directie Concernzaken Noord-Holland dient te worden aangepast in verband met de aanpassing van bevoegdheden in het kader van het invorderingsproces van geldsommen;

 

Besluit:

Artikel I

Het Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging directie Concernzaken Noord-Holland wordt als volgt gewijzigd:

 

A

Bijlage I wordt vervangen door bijlage I bij dit besluit.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking op 25 mei 2020.

Haarlem, 14 mei 2020

Gedeputeerde Staten,

namens dezen,

De provinciesecretaris van Noord-Holland,

R.M. Bergkamp

Integrale tekst van het Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging directie Concerzaken Noord-Holland na wijziging.

 

De provinciesecretaris van Noord-Holland;

 

Gelet op artikel 5 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en artikel 3 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging commissaris van de Koning Noord-Holland;

 

Overwegende dat het Besluit ondermandaat volmacht en machtiging directie Concernzaken Noord-Holland 2016 wegens technische redenen en om heroverweging van bevoegdheden aangepast dient te worden;

 

Besluiten vast te stellen:

 

Besluit ondermandaat , volmacht en machtiging directie Concernzaken Noord-Holland

 

Artikel 1

 

Onverminderd de artikelen 5 tot en met 9 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Gedeputeerde Staten van Noord-Holland verleent de provinciesecretaris ondermandaat en geeft de aan hem verstrekte volmacht en machtiging door aan de directeur Concernzaken en zijn plaatsvervanger ten aanzien van alle bevoegdheden die behoren tot het werkterrein van de directie Concernzaken.

 

Artikel 2

 

De provinciesecretaris verleent tevens ondermandaat en geeft de aan hem verstrekte volmacht en machtiging door overeenkomstig bijlage I die onderdeel vormt van dit besluit, aan de functionarissen en hun plaatsvervangers die de daarin vermelde functies uitoefenen voor de daarin vermelde bevoegdheden onder de daarin vermelde voorwaarden.

 

Artikel 3

 

Ten aanzien van een in bijlage I genoemde bevoegdheid is de daarachter genoemde functie het laagste niveau, waarop die bevoegdheid wordt uitgeoefend.

 

Artikel 4

 

Indien de uitoefening van een bevoegdheid betrekking heeft op een aangelegenheid waarbij de gemandateerde, gevolmachtigde of gemachtigde een direct of indirect persoonlijk belang heeft, wordt de bevoegdheid uitgeoefend op het naastgelegen hogere niveau.

 

Artikel 5

 

Het Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging directie Concernzaken 2016 wordt ingetrokken.

 

Artikel 6

 

Dit besluit wordt aangehaald als het Besluit ondermandaat volmacht en machtiging directie Concernzaken Noord-Holland.

 

Artikel 7

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na uitgifte van het provinciaal blad waarin het wordt geplaatst.

 

Bijlage I als bedoeld in artikel 2 van het Besluit ondermandaat , volmacht en machtiging directie Concernzaken Noord-Holland

 

 

de hieronder vermelde bevoegdheid:

wordt namens Gedeputeerde Staten/de C dK namens de provincie uitgeoefend door:

onder de volgende voorwaarde:

ALGEMEEN (ALLE SECTOREN)

 

1. correspondentie en overige contacten

a

Besluit tot het doorzenden van stukken o.g.v. art. 2:3 Awb en artikel 6:15 Awb

Medewerker

 

b

Het verzoeken om aanvullende gegevens en het stellen van een termijn op grond van art. 4:5 Awb, waarbinnen een aanvraag kan worden aangevuld.

Medewerker

 

c

Besluiten tot het niet in behandeling nemen van een aanvraag op grond van art. 4:5 Awb.

Unitmanager

 

d

Beantwoorden van vragen (schriftelijk).

Unitmanager

Met uitzondering van schriftelijke vragen van PS-leden.

e

Het schriftelijk opvragen van inlichtingen, stukken in het kader van de voorbereiding van besluitvorming ten aanzien van beroepschriften, goedkeuring, etc.

Medewerker

 

 

2. Bevoegdheden inzake inkoop en aanbesteding

a

Het uitbrengen van een offerte-aanvraag incl. bijlagen > €50.000

Medewerker vanaf schaal 11

Verplicht advies CZ/Inkoop bij opdrachten ≥ nationaal of EU drempel

Bij offerte uitvraag <50.000 zelf regelen in de administratieve organisatie van het desbetreffende organisatieonderdeel

b

Het publiceren van een Nota van Inlichtingen

Medewerker vanaf schaal 11

Verplicht advies CZ/Inkoop bij opdrachten ≥ nationaal of EU drempel

c

Het nemen van een selectiebesluit en het besluit tot het afwijzen van niet-geselecteerde gegadigden en daarmee samenhangende (rechts)handelingen

Sectormanager of Chief Information Officer

Programma- en projectmanager

Verplicht advies CZ/Inkoop bij opdrachten ≥ nationaal of EU drempel

d

Het nemen van een besluit tot: (voorlopige) gunning, het afwijzen van inschrijvers, het aangaan en het aangaan van overeenkomsten.

Het besluit tot niet gunning (intrekken van een aanbesteding) voor zover het betreft nationaal of Europees aanbesteden

Mandaathouder bedragentabel onder II

Verplicht advies CZ/Inkoop bij opdrachten ≥ nationaal of EU drempel

e

Besluit % meerwerk/Verzoek tot Wijziging:

Te bepalen op basis van de som van al het meer- en/of minderwerk ten opzichte van de originele opdracht.

 

Beneden de EU drempel Leveringen/Diensten of Werken:

Het totaal van het meerwerk is < 100% van de inschrijfsom én < het EU drempelbedrag Leveringen/Diensten en Werken.

 

Mandaathouder bedragentabel onder II perVerzoek tot Wijziging/

meerwerkopdracht

 

-Vigerende provinciale aanbestedingsregels

-Verplicht Advies CZ/ Inkoop als het totaal van het meerwerk ≥ 100% van de inschrijfsom is

 

 

Boven de EU drempel:

 

Leveringen/Diensten:

Het totaal van het meerwerk is < 10% van de inschrijfsom

 

Werken: Het totaal van het meerwerk is < 15% van de inschrijfsom

Mandaathouder bedragentabel onder II per Verzoek tot Wijziging/

meerwerkopdracht

 

 

 

Boven EU drempel :

 

Leveringen/Diensten

Het meerwerk is ≤ 50% van de inschrijfsom per meerwerkopdracht

 

Werken:

Het meerwerk is ≥ 15% en

< 50% van de inschrijfsom per meerwerkopdracht

Mandaathouder bedragentabel onder II per Verzoek tot Wijziging/

meerwerkopdracht

 

Motivering conform de Aanbestedingswet art. 2.163 a t/m f

-Verplicht advies CZ/ Inkoop

per Verzoek tot Wijziging en Meerwerkopdracht

 

f

Het besluit om af te wijken van de vigerende Inkoopvoorwaarden

Directeur

Na advies sector CZ/ Inkoop

 

g

Het besluit om af te wijken van de aanbestedingsregels (beneden de EU drempels)

Mandaathouder bedragentabel onder II

Na advies sector CZ/ Inkoop

 

h

Het afhandelen van een klacht over een aanbestedingsprocedure

Mandaathouder bedragentabel onder II die verantwoordelijk is voor de aanbesteding

Conform klachtenreglement

 

3. overige besluiten met financiële gevolgen

a

Besluit tot het aangaan van en het aangaan van (andere) privaatrechtelijke rechtshandelingen niet zijnde beslissingen over aanbesteding en inkoop van Levering/Diensten of Werken

Unitmanager Sectormanager Chief Information Officer Directeur

≤ 100.000,-

≤ Drempelwaarde Europees aanbesteden voor Leveringen en Diensten

≤ € 1.000.000,-

SPECIFIEK (PER SECTOR)

1. Financiën

a

De door PS-vastgestelde begroting ex art. 195, 2e lid Pw., vergezeld van de in art. 194, 1e lid Pw., bedoelde stukken zenden aan de Minister BZK en de evt. besluiten tot wijziging van de begroting ex art. 196, 1e lid Pw.

sectormanager

b

De door PS-vastgestelde jaarrekening en jaarverslag bijbehorende stukken (art. 204 Pw.) zenden aan de Minister Binnenlandse Zaken

sectormanager

c

De door PS vastgestelde (wijzigingen van de) verordeningen bedoeld in artikelen 216, 217 en 217a Pw., na vaststelling door PS zenden aan de Minister Binnenlandse zaken ex art. 218 Pw.

sectormanager

d

Het ter kennis brengen aan de Minister van Financiën van besluiten tot het invoeren, wijzigen of afschaffen van provinciale opcenten ex art. 222a Pw.

sectormanager

e

Informatie te verstrekken aan het Centraal Bureau Statistiek en het Ministerie van Binnenlandse Zaken op grond van artikel 190 Provinciewet en artikel 71 van het BBV (Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten) en artikel 2 van de Regeling vaststelling taakvelden en verstrekking informatie voor derden.

sectormanager

2. Juridische Zaken

a

Vaststellen/indienen verweerschriften in het kader van beroepsprocedures

Sectormanager

b

Vaststellen/indienen verweerschriften bij de HAC Vaststellen/indienen verweerschriften inzake primaire besluiten afkomstig van de directie Concernzaken bij de HAC met uitzondering van die van de sector Subsidies- en Inkoop

Conform mandaat directie die primair besluit heeft opgesteld Sectormanager

In overleg met JZ

c

Beslissingen in de voorfase van de behandeling van een klacht ex hoofdstuk 9 Awb (bemiddeling) met uitzondering van klachten ingekomen bij het Milieu Informatie Punt

Sectormanager

Beslissingen n.a.v. een klacht waarbij een lid van GS, de provinciesecretaris, of een directeur betrokken is, moeten altijd door GS-plenair genomen worden.

d

Het verlenen van een schriftelijke machtiging tot vertegenwoordiging van Gedeputeerde Staten in rechte aan een medewerker die niet is vermeld op de door de provinciesecretaris vastgestelde lijst van procesgemachtigden op grond van artikel 15, tweede lid, onder b van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging GS van NH

Sectormanager

e

Het nemen van besluiten op een verzoek om inzage als bedoeld in artikel 15 van de algemene verordening gegevensbescherming

Sectormanager

f

Het nemen van besluiten op een verzoek om rectificatie als bedoeld in artikel 16 van de algemene verordening gegevensbescherming

Sectormanager

g

Het nemen van besluiten op een verzoek om gegevenswissing als bedoeld in artikel 17 van de algemene verordening gegevensbescherming

Sectormanager

h

Het nemen van besluiten op een verzoek om beperking van de verwerking als bedoeld in artikel 18 van de algemene verordening gegevensbescherming

Sectormanager

i

Het nemen van besluiten op een verzoek in het kader van het recht op overdraagbaarheid / dataportabiliteit als bedoeld in artikel 20 van de algemene verordening gegevensbescherming

Sectormanager

j

Het nemen van besluiten op een verzoek om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit als bedoeld in artikel 22 van de algemene verordening gegevensbescherming

Sectormanager

k

Besluit tot het al dan niet toekennen van claims inzake letsel- en zaakschade van derden die vallen onder de dekking als bedoeld in artikel 4 i van het Besluit mandaat GS

Sectormanager

Let op: Besluit tot het al dan niet toekennen van een claim inzake zuivere vermogensschade van derden die valt onder de dekking als bedoeld in artikel 4 onder h van het besluit mandaat GS behoort tot de bevoegdheid van de directeur

3. Concernservicecentrum

a

Het besluit tot vervreemding van niet in een rijksarchief-bewaarplaats berustende archiefbescheiden als bedoeld in artikel 8 van de Archiefwet 1995

Unitmanager DIV

b

Het vragen van een machtiging voor vervreemding van archiefbescheiden bij de Minister van OCW als bedoeld in artikel 8 van de Archiefwet 1995

Unitmanager DIV

c

Het opmaken van een verklaring (procesverbaal) tot vernietiging van archiefbescheiden als bedoeld in artikel 8 van het Archiefbesluit 1995

Unitmanager DIV

d

Het besluit tot vernietiging van de archiefbescheiden op basis van het wettelijk vastgesteld instrument van de provincie Provisa (Provinciale Selectielijst Archieven)

Unitmanager DIV

e

Het besluit tot goedkeuring van vernietiging van stukken die volgens Provisa een bewaartermijn kennen van 1 jaar.

Unitmanager DIV

Vooraf afstemming met de provinciearchivaris omtrent de zaaktypen die een bewaartermijn kennen van 1 jaar

f

Het besluit tot overdragen van archiefbescheiden als bedoeld in artikel 4 van de Archiefwet 1995

Unitmanager DIV

g

Het opmaken van een verklaring (proces verbaal) tot vervanging van archiefbescheiden als bedoeld in artikel 8 van het Archiefbesluit 1995

Unitmanager DIV

voor zover het archiefbescheiden betreft waar voorafgaand een vervangingsbesluit als bedoeld in artikel 8 van het Archiefbesluit 1995 is genomen.

 

h

Beschikking inzake het invorderen van een dwangsom als bedoeld in artikel 5:37, eerste lid of tweede lid van de Awb alsmede de uitvoerende (rechts)handelingen

Unitmanager FIA

Onder de uitvoerende (rechts) handelingen wordt onder meer verstaan: - schriftelijke kennisgeving aan de overtreder dat geconstateerd is dat de last uit het handhavingsbesluit is overtreden en dat er derhalve een dwangsom van rechtswege is verbeurd waarvoor de betalingstermijn loopt (de zgn. verbeuringsbrief) - verzoek om zienswijze op voornemen invorderingsbesluit ex artikel 4:8 Awb

i

Besluit tot aanmaning als bedoeld in artikel 4:112 van de Awb

Unitmanager FIA

Onder het besluit tot aanmaning wordt verstaan het opstellen, vaststellen en/of verzenden van een eerste of volgende aanmaning.

j

Het stuiten van de verjaring van een geldschuld als bedoeld in artikel 4:105 en 4:106 van de Awb 

Unitmanager FIA

k

Het verrichten van (rechts)handelingen op grond van het Burgerlijk Wetboek en Burgerlijke Rechtsvordering in het kader van geldvorderingen

Medewerker FIA

Onder de (recht)handelingen wordt onder meer verstaan: aanmaning/betalingsherinnering en stuiting verjaring

4. Subsidies- en Inkoop

a

Besluiten tot subsidieverstrekking of het verstrekken van een investeringsbudget tot en met een bedrag van € 500.000,-.

Unitmanager

Dit omvat onder meer het (voorgenomen besluit) inzake het-weigeren van een subsidie;

-wijzigen, intrekken van de subsidieverlening of -vaststelling;

-het uitbetalen van een voorschot; 

-het opleggen en uitwerken van een vergoedingsplicht ten laste van de subsidieontvanger;

-(ambtshalve en lager) vaststellen van een subsidie en het terugvorderen van te veel betaald voorschot.

b

Besluiten tot het verstrekken van subsidieverstrekking vooruitlopend op een nieuwe verordening of uitvoeringsregeling tot en met een bedrag van € 500.000,-.

Sectormanager

Mits GS hebben ingestemd met het binnen 1 jaar voorleggen van de verordening aan PS.

c

Het weigeren van een subsidie op grond van artikel 4:25, tweede lid van de Awb.

Medewerker

Voor alle overige weigeringen is de unitmanager bevoegd.

d

Besluiten tot het uitbetalen van voorschotten tot en met € 125.000,-.

Medewerker

Indien bij het besluit tot subsidieverlening een voorschot is verleend en het voorschot ten hoogste 80% van de verleende subsidie bedraagt.

e

Besluiten tot de eerste wijziging van de in de subsidieverlening genoemde datum waarop een voortgangsrapportage of aanvraag tot vaststelling moet zijn ingediend, voor een periode van maximaal 6 maanden.

Medewerker

Mits de (Uitvoerings-)regeling dit toelaat

f.

Vaststellen/indienen verweerschriften bij de HAC of i.h.k.v. beroepsprocedures

Sectormanager

In overleg met JZ

 

II Bedragentabel inkoop en aanbesteding en (andere) privaatrechtelijke rechtshandelingen

 

Voor zover uitoefening van de bevoegdheden in het kader van inkoop en aanbesteding tevens het aangaan van financiële verplichtingen inhoudt, zijn degene aan wie ondermandaat en volmacht is verleend, slechts bevoegd met in achtneming van de hierna vermelde grenzen.

 

Onder-gemandateerde

Inkoop/aanbesteding Werken

Inkoop/aanbesteding Levering/Diensten of andere overeenkomsten niet zijnde inkoop/aanbesteding Leveringen/Diensten of Werken

Directeur

≤ Drempelbedrag Europees aanbesteden voor Werken

≤ € 1.000.000,-

Sectormanager of Chief Information Officer

≤ Drempelbedrag Europees aanbesteden voor Leveringen en Diensten

≤ Drempelbedrag Europees aanbesteden voor Leveringen en Diensten

Unitmanager

≤ € 100.000,--

≤ € 100.000,--