Provinciaal blad van Noord-Brabant

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-BrabantProvinciaal blad 2020, 3074VerordeningenRegeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant van 12 mei 2020 tot wijziging van de Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant in verband met de ophoging van het subsidieplafond voor paragraaf 10 van die regeling (Negentiende wijziging Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant)

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant;

 

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;

 

Overwegende dat het wenselijk is de Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant te wijzigen in verband met de ophoging van het subsidieplafond voor paragraaf 10 van die regeling;

 

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Artikel I Wijziging Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant

In artikel 10.9, onder b, van de Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant wordt “€ 249.500” vervangen door: € 399.500.

Artikel II Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

 

 

’s-Hertogenbosch, 12 mei 2020

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris

drs. M.J.A. van Bijnen MBA