Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2020, 3067Plannen | overigKennisgeving projectplan Waterwet ‘Oeververvanging Gouwe voor werkvak 8’

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op 28 april 2020 het definitieve projectplan Waterwet Oeververvanging Gouwe voor werkvak 8, het Nauw van Boskoop, vastgesteld.

Beschrijving project

De westelijke oeverconstructies van de Gouwe zijn voor groot onderhoud ingepland in de periode 2018-2020/2021. Hiertoe is in 2015 de Trajectstudie Gouwe 2018/2019 opgesteld. ln de trajectstudie is geconstateerd dat de westelijke oeverconstructies worden overbelast. De stabiliteit van deze oeverconstructies kan niet meer worden gegarandeerd. In het project Oeververvanging Gouwe fase 2 wordt in totaal 4323 meter oeverconstructie vervangen, verspreid over vijf locaties aan de westzijde van de Gouwe. De komende 100 jaar is er dan geen groot onderhoud meer nodig.

Projectplannen voor project Gouwe fase 2

Het projectplan Waterwet Oeververvanging voor werkvak 8 betreft het ‘Nauw van Boskoop’. Voor dit besluit is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht toegepast. Tegen het ontwerp-projectplan Waterwet Oeververvanging Gouwe voor werkvak 8 is een zienswijze ingediend. Deze zienswijze is beantwoord in een Nota van Beantwoording. De zienswijze heeft geleid tot een wijziging van het definitieve projectplan Waterwet Oeververvanging Gouwe voor werkvak 8 ten opzichte van het ontwerp-projectplan.

M.e.r.-beoordelingsbesluit 

Op 10 december 2019 hebben Gedeputeerde Staten, op basis van een aanmeldingsnotitie, besloten dat dit project niet m.e.r.-plichtig is. Op grond van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht wordt deze m.e.r.-beoordeling beschouwd als een voorbereidingsbesluit voor de vaststelling van het projectplan. Tegen het m.e.r.-beoordelingsbesluit is geen bezwaar of beroep mogelijk.

Terinzagelegging

Het projectplan Waterwet Oeververvanging Gouwe voor werkvak 8, het m.e.r.-beoordelingsbesluit en de Nota van Beantwoording liggen van 22 mei tot en met 3 juli 2020 ter inzage. U kunt de stukken tijdens deze periode raadplegen op www.zuid-holland.nl/terinzage. Vanwege de maatregelen in verband met het coronavirus is het Provinciehuis gesloten. De stukken zijn daarom alleen fysiek in te zien na afspraak met het Klant Contact Centrum: tel. 070-4416622.

Beroep

Belanghebbenden kunnen van 23 mei tot en met 3 juli 2020 beroep in te stellen bij de Rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag (bezoekadres: Prins Clauslaan 60 te Den Haag). Het beroep kan ook digitaal ingesteld worden bij genoemde Rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Eisen beroepsschrift

Het beroepschrift dient ten minste te bevatten een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht; een opgave van redenen waarom u zich niet met het besluit kunt verenigen; de eventuele onderbouwing waarom u eerder geen zienswijze hebt kunnen indienen; uw naam en adres, de datum en uw handtekening

Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Hangende het beroep kan op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank Den Haag als er tijdelijk maatregelen nodig zijn waarmee niet tot de uitspraak op het beroepschrift kan worden gewacht.

Voor het instellen van beroep en voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Meer informatie

Voor meer informatie: https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/vaarwegen/oeververvanging/

Ook kunt u contact opnemen met dhr. M.L.H. Louwman van de provincie Zuid-Holland, via het e-mailadres mlh.louwman@pzh.nl , of het telefoonnummer 06-18309885.