Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2020, 3063Beschikkingen | aanvraagProvincie Limburg, aanvraag omgevingsvergunning MVOI B.V., onder meer kadastraal bekend als gemeente Geleen, sectie H, perceel 743 en 1240

Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Reguliere voorbereidingsprocedure

Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat een aanvraag is ontvangen:

Voor: werken en werkzaamheden Beek en Landgraaf i.h.k.v. GNIP

Locatie: MVOI B.V., onder meer kadastraal bekend als gemeente Geleen, sectie H, perceel 743 en 1240

Datum aanvraag: 11 mei 2020

Zaaknummer: 2020-203242

Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage.

Informatie

RUD Zuid-Limburg, telefoon: + 31 43 389 78 12