Provinciaal blad van Fryslân

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FryslânProvinciaal blad 2020, 2985Beschikkingen | afhandelingProvincie Fryslân Bekendmaking Intrekken ontheffing soorten Wet natuurbescherming

 

Intrekken van een ontheffing verleend op 31 januari 2020 met briefnummer 01728529 op grond van de Wet natuurbescherming aan Faunabeheereenheid Fryslân.

 

Betreft: Bekendmaking Intrekken ontheffing Wet natuurbescherming ten behoeve van het beperken van schade aan gewassen door knobbelzwanen.

 

Locatie: Provincie Fryslân

 

Gedeputeerde Staten hebben een ontheffing ingetrokken op 15 mei 2020 onder kenmerk 200507.

 

Tegen deze intrekking ontheffing kan een belanghebbende tot en met 6 weken na publicatie bezwaar indienen bij Gedeputeerde Staten.

 

De intrekking ontheffing ligt ter inzage t/m 6 weken na publicatie in het:

 

- Provinsjehûs Leeuwarden, elke werkdag van 9.00 tot 16.00 uur (graag vooraf contact opnemen);

 

Indien u de intrekking ontheffing digitaal wilt inzien, kunt u contact opnemen met de Frontdesk Wet natuurbescherming, wnb@fryslan.frl of 058 – 292 8995 (graag het kenmerk vermelden in uw correspondentie).

 

Bezwaarschriften moeten worden ondertekend en moeten tenminste bevatten: naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de reden van het bezwaar.

 

Bezwaarschriften moeten gestuurd worden aan:

 

Gedeputeerde Staten, Postbus 20120, 8900 HM in Leeuwarden.