Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2020, 2964Overige overheidsinformatieKENNISGEVING Ontwerp-Wijzigingen van het Natuurbeheerplan versie 2021 en Ontwerp-Wijziging Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014 en Omgevingsverordening Limburg 2014

Algemeen

 

Natuurbeheerplan versie 2021

Gedeputeerde Staten hebben in hun vergadering van 12 mei 2020 in ontwerp de wijzigingen van het Natuurbeheerplan versie 2020 vastgesteld. De overwegingen met betrekking tot de ontwerp-wijzigingen zijn opgenomen in de ‘ontwerp-nota van wijzigingen 2021’. De locaties van de wijzigingen zijn tevens op kaart weergegeven in de digitale viewer van het Provinciaal Natuurbeheerplan Limburg.

De wijzigingen betreffen onder andere verandering in beheertypen of begrenzing van kaartmateriaal en wijzigingen waarbij de beheertypenkaart in overeenstemming gebracht wordt met reeds gevestigde Kwalitatieve Verplichtingen.

In het tekstuele deel van het Natuurbeheerplan 2021 heeft een groot aantal tekstuele wijzigingen plaatsgevonden ten opzichte van het Natuurbeheerplan 2020. Deze wijzigingen raken niet de inhoud of de werking van het Natuurbeheerplan.

Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014 en de Omgevingsverordening Limburg 2014

De begrenzing van de Goudgroene natuurzone, Zilvergroene natuurzone en de Bronsgroene landschapszone worden op de kaarten behorende bij het Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014 (kaart 7) en de Omgevingsverordening Limburg 2014 (kaart 4 en 6) overeenkomstig de wijzigingen van het Provinciaal Natuurbeheerplan 2021 gewijzigd. In de ‘ontwerp-nota van wijzigingen 2021’ is opgenomen welke wijzigingen van het Natuurbeheerplan consequenties hebben voor de begrenzing in de Omgevingsverordening Limburg 2014 (en dus ook het Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014). De locaties van de wijzigingen zijn tevens op kaart weergegeven in de digitale viewer van het Provinciaal Natuurbeheerplan Limburg.

 

Procedure

De voorbereiding en vaststelling van de wijzigingen van het Natuurbeheerplan versie 2021,

de wijziging van de kaarten behorende bij het Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014 en de Omgevingsverordening Limburg 2014 volgen de uniforme openbare voorbereidingsprocedure uit afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

 

Inzage stukken

De ontwerp-wijzigingen van het Natuurbeheerplan versie 2021, de ontwerp-nota van wijzigingen 2021, de ontwerp-wijzigingen van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014 en de Omgevingsverordening Limburg 2014 liggen van 18 mei 2020 tot en met 30 juni 2020 ter inzage in het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht op werkdagen tijdens kantooruren. LET OP: zo lang de maatregelen rondom Corona van kracht zijn, zijn de openingstijden afwijkend en zijn de stukken uitsluitend op afspraak in te zien 043-3899999.

De ontwerp-wijzigingen van het Natuurbeheerplan versie 2021, de ontwerp-nota van wijzigingen 2021, de ontwerp-wijzigingen van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014 en de Omgevingsverordening Limburg 2014 en de digitale viewer zijn de te raadplegen via de website:

www.limburg.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/aanleg-beheer/ 

Van de wijziging van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014 en de Omgevingsverordening Limburg 2014 worden tevens kennis gegeven via www.ruimtelijkeplannen.nl 

 

Inspraak

Wijzigingen van het Natuurbeheerplan versie 2021

Belanghebbenden kunnen gedurende de zienswijzentermijn een zienswijze indienen tegen de ontwerp wijzigingen van het Provinciaal Natuurbeheerplan versie 2021 en de daarop betrekking hebbende stukken. Het betreft een partiele wijziging van het Natuurbeheerplan, dat betekent dat een zienswijze alleen kan worden gericht tegen de ontwerp-wijzigingen in het tekstuele deel van het Natuurbeheerplan versie 2021 of de ontwerp- wijzigingen in het kaartmateriaal van het Natuurbeheerplan versie 2021 of de motivering daartoe zoals opgenomen in de ontwerp-nota van wijzigingen. De delen van het plan die niet zijn gewijzigd ten opzichte van de voorgaande versie zijn onherroepelijk en daarom niet vatbaar voor inspraak.

Wijzigingen van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014 en de Provinciale Omgevingsverordening Limburg 2014 & Beleidsnotitie aanpassen Natuurbeheerplan op verzoek

Een ieder kan zienswijzen indienen tegen de wijzigingen in het Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014, de Provinciale Omgevingsverordening Limburg 2014.

Het betreft een partiele wijziging van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014 en de Provinciale Omgevingsverordening Limburg 2014, dat betekent dat een zienswijze alleen kan worden gericht tegen de ontwerp-wijzigingen van het Natuurbeheerplan (inclusief kaarten) die doorwerken in het kaartmateriaal van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014 en de Provinciale Omgevingsverordening Limburg 2014. De onderdelen van de Omgevingsverordening Limburg 2014, die niet wijzigen, zijn dus niet vatbaar voor inspraak (zienswijzen).

 

Procedure indienen zienswijzen

Zienswijzen kunnen schriftelijk dan wel mondeling kenbaar worden gemaakt. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan:

Gedeputeerde Staten van Limburg

Cluster Plattelandsontwikkeling

t.a.v. de heer E. van Harmelen

Postbus 5700, 6202 MA Maastricht

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze verzoeken wij u, gedurende kantooruren, voor 30 juni 2020 contact op te nemen met tel nr. +31 6 2168 96 77.

 

Vervolg procedure

Na afloop van de zienswijzentermijn worden alle zienswijzen verwerkt in een zienswijzennota, die na definitieve vaststelling door Gedeputeerde Staten aan alle indieners van een zienswijze wordt toegezonden. De ingediende zienswijzen worden afgewogen en bij de besluitvorming over de vaststelling van de definitieve wijzigingen van de wijzigingen van het Natuurbeheerplan versie 2021, de nota van wijzigingen 2021, de wijzigingen van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014 en de Omgevingsverordening Limburg 2014, de ‘Beleidsnotitie aanpassen Natuurbeheerplan op verzoek’ betrokken.

Na vaststelling zullen de wijzigingen van het Natuurbeheerplan versie 2021, de nota van wijzigingen 2021 de wijzigingen van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014 en de Omgevingsverordening Limburg 2014 gedurende een termijn van zes weken ter inzage worden gelegd. Van deze terinzagelegging en de daarbij behorende beroepsmogelijkheid voor wat betreft de wijzigingen van het natuurbeheerplan wordt te zijner tijd afzonderlijk kennis gegeven.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u mailen naar: natuurbeheerplan@prvlimburg.nl