Provinciaal blad van Noord-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-HollandProvinciaal blad 2020, 2946Beschikkingen | afhandelingKennisgeving Wet bodembescherming Instemming Saneringsplan

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat zij het voornemen hebben een instemming saneringsplan te verlenen.

Aanvrager : Stichting Bosatex

Locatie : 's-Gravelandseweg 29 in Hilversum

Verzenddatum : 11 mei 2020

Ter inzage

Het besluit is gedurende zes weken in te zien via de website www.ofgv.nl/nieuws/bekendmakingen/. De bijbehorende stukken zijn op te vragen bij de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek via telefoonnummer: 088 – 63 33 000 of e-mail: info@ofgv.nl.

 

Het ontwerpbesluit heeft zes weken (in de periode van 19 maart tot 30 april 2020) ter inzage gelegen. Binnen deze termijn zijn geen zienswijzen naar voren gebracht.

Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Beroep

Dit besluit treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Het besluit en de aanvraag met bijbehorende documenten liggen zes weken ter inzage. De kennisgeving hiervan wordt gepubliceerd in de plaatselijke krant en/of op de website van de provincie. Vanaf één dag na de start van de terinzagelegging kunnen belanghebbenden tijdens een periode van zes weken beroep aantekenen tegen dit besluit. Het beroepschrift moet ingediend worden bij:

Raad van State

Afdeling bestuursrechtspraak

Postbus 20019

2500 EA Den Haag

 

Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat in ieder geval naam, adres, datum en een omschrijving van het besluit. Ook moet een motivatie worden gegeven waarom beroep wordt ingediend en een kopie van het besluit moet worden bijgevoegd.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een beroepschrift schorst de inwerkingtreding van dit besluit niet. Als de uitvoering van dit besluit onherstelbare gevolgen met zich meebrengt, kan daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, onder vermelding van voorlopige voorzieningen, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd, treedt het besluit pas in werking nadat de voorzieningenrechter hier een besluit over heeft genomen. In het verzoek moet worden aangegeven waarom sprake is van een spoedeisend belang.

Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden. Meer informatie en uitleg over het indienen van beroep en een voorlopige voorziening is te vinden op www.rechtspraak.nl.

Belanghebbenden

De volgende belanghebbenden kunnen beroep aantekenen:

belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend op het ontwerpbesluit;

belanghebbenden die redelijkerwijs niet kunnen worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend op het ontwerpbesluit, en;

belanghebbenden die het niet eens zijn met de wijzigingen die in het definitieve besluit zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbesluit dat ter inzage heeft gelegen.

 

Vragen

Heeft u vragen over de procedure dan kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek via telefoonnummer: 088 – 63 33 000 of e-mail: info@ofgv.nl.