Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2020, 2938Overige overheidsinformatieKennisgeving beschikking HES Hartel Tank Terminal B.V. (9999132746)

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben besloten de op 29 juli 2019 aan HES Hartel Tank Terminal B.V. verleende vergunning voor de inrichting aan de Beerweg 101, 3199 LM Rotterdam-Maasvlakte, krachtens artikel 2.31 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht te wijzigen/aan te vullen.

 

Het betreft een inrichting voor de opslag- en overslag van minerale aardolieproducten, biobrandstoffen, ethanol, MTBE en ETBE met een totale capaciteit van 1,3 miljoen m3.

 

De aanvraag betreft de wijziging van de voorschriften 12.1.18 en 12.1.21 van de oprichtingsvergunning van 12 juli 2018, kenmerk 999947447_9999465448 en een verzoek tot goedkeuring van het deel van het Integraal Plan Brandveiligheid/Uitgangspuntendocument (IPB/UPD) versie 7.1 dat nog niet goedgekeurd was met het goedkeuringsbesluit van 21 januari 2019 met kenmerk 999997206 9999523491.

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben besloten de vergunning te verlenen.

 

Inzage

U kunt de beschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 21 mei 2020 tot en met 2 juli 2020 op de volgende plaatsen inzien:

- Bibliotheek Rotterdam, 5e etage, Hoogstraat 110 te Rotterdam, zodra de bibliotheek weer open is voor bezoekers;

- de gemeente Westvoorne, Raadhuislaan 6 te Rockanje, na telefonische afspraak;

- de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam.

 

Vanwege de maatregelen rondom de Coronavirus-crisis kunnen de stukken alleen op afspraak en uitsluitend op maandag en donderdag tussen 10.00 en 14.00 uur worden ingezien bij de DCMR Milieudienst Rijnmond aan de Parallelweg 1, 3112 NA Schiedam. Afspraken kunt u maken door het sturen van een e-mail aan info@dcmr.nl of te bellen naar telefoonnummer 010 – 246 80 00.

 

Indien dit voor u geen uitkomst biedt en de stukken fysiek wilt in zien, verzoeken wij u dit binnen de termijn van de terinzagelegging aan ons kenbaar te maken. Dit kunt u doen per brief aan DCMR, Postbus 843, 3100 AV Schiedam of per e-mail via info@dcmr.nl. Wij zullen hierop in contact met u treden om met u op zoek te gaan naar een pragmatische oplossing waarbij u alsnog de mogelijkheid wordt geboden om op de (ontwerp)beschikking te kunnen reageren.

 

Digitaal zijn de stukken raadpleegbaar via <<downloadlink Cryptshare>>

 

Beroep

Binnen zes weken, ingaande de dag na de eerste dag van de terinzagelegging van de beschikking, kan bij de Rechtbank Den Haag, Sectie bestuursrechtspraak, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, beroep worden ingesteld door:

- belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;

- de adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerp van de beschikking;

- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

 

Alleen zij die een beroepschrift hebben ingediend kunnen, bij spoedeisend belang, om een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.

 

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer 9999132746.