Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2020, 2927Overige besluiten van algemene strekkingWijzigingsbesluit Nadere subsidieregels Gemeenschapsaccommodaties 2020-2023

Gedeputeerde Staten van Limburg

maken ter voldoening aan het bepaalde in de Provinciewet en het bepaalde in de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. bekend dat zij in hun vergadering van 6 mei 2020 hebben vastgesteld:

 

WIJZIGINGSBESLUIT NADERE SUBSIDIEREGELS GEMEENSCHAPSACCOMMODATIES 2020-2023

Artikel I Wijziging Nadere subsidieregels Gemeenschapsaccommodaties 2020-2023

De Nadere subsidieregels Gemeenschapsaccommodaties 2020-2023 worden als volgt gewijzigd:

 • A.

  Artikel 8, eerste lid:

  “De subsidie bedraagt maximaal €100.000,00 per project. In het geval het project naar het oordeel van Gedeputeerde Staten aansluit bij meerdere provinciale kaders, dan kunnen zij besluiten tot een subsidiebedrag van maximaal €250.000,00 per project.”

  wordt vervangen door:

  “De subsidie bedraagt maximaal €100.000,00 per project.”

   

 • B.

  De titel van artikel 13:

  “Inwerkingtreding, beëindiging en citeertitel”

  wordt vervangen door:

  “Inwerkingtreding, overgangsrecht, beëindiging en citeertitel”

   

 • C.

  Aan artikel 13 wordt het volgende nieuwe tweede lid toegevoegd:

  “Aanvragen die zijn ingediend op grond van de Nadere subsidieregels structuurversterkende investeringen in gemeenschapsaccommodaties en waarover bij inwerkingtreding van deze nadere subsidieregels nog niet is beslist, nadat het voor de Nadere subsidieregels structuurversterkende investeringen in gemeenschapsaccommodaties beschikbare subsidieplafond is bereikt, worden geacht op basis van de Nadere subsidieregels Gemeenschapsaccommodaties 2020-2023 te zijn ingediend.”

   

 • D.

  Het tweede en derde lid van artikel 13 worden hernummerd naar het derde en vierde lid.

Artikel II Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na de dag van publicatie in het Provinciaal Blad.

 

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 6 mei 2020.

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

dhr. drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris

dhr. drs. G.H.E. Derks MPA