Provinciaal blad van Noord-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-HollandProvinciaal blad 2020, 2822Beschikkingen | aanvraagKennisgeving Wet Bodembescherming Besluit uniforme sanering (BUS)

 

Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Holland maken bekend dat zij een BUS-melding immobiel hebben ontvangen:

 

Locatie : Vaartweg 89 in Hilversum

Kadastrale aanduiding : gemeente Hilversum, sectie P, nummer 938

Datum ontvangst : 04 mei 2020

 

Inhoud Besluit uniforme sanering

Deze melding gaat over een eenvoudige bodemsanering, die met een standaardaanpak op grond van het Besluit Uniforme Saneringen wordt gerealiseerd.

 

Deze kennisgeving is onafhankelijk van de controle of de melding in overeenstemming is met artikel 39b van de Wet bodembescherming (Wbb). De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek deelt de saneerder binnen vijf weken na ontvangst van de melding schriftelijk mee of de melding in overeenstemming is met artikel 39b Wbb. Als blijkt dat de melding in overeenstemming is met de regelgeving, dan kan vanaf vijf weken nadat de melding is ontvangen worden gestart met de uitvoering van de bodemsanering.

 

Tegen het indienen van een melding staat geen bezwarenprocedure open.

 

Vragen

Heeft u vragen over de procedure dan kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek via telefoonnummer: 088 - 63 33 000 of e-mail: info@ofgv.nl.

Kenmerk: Z2020-006040