Provincie Limburg, beoordelingsbesluit m.e.r. BioVerbeek B.V., Schandelo ong, 5941 NH Velden

Kennisgeving beoordeling m.e.r.-plicht

Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat het volgende besluit, is genomen:

Beoordelingsbesluit m.e.r.

Voor: aanmeldnotitie m.e.r.-beoordeling realiseren Biomeiler

Locatie: BioVerbeek B.V., Schandelo ong, 5941 NH Velden

Datum besluit: 23 april 2020

Zaaknummer: 2020-201655

Besluitvorming

Voordat een vergunning kan worden aangevraagd, moeten Gedeputeerde Staten van Limburg beoordelen of voor de vergunningverlening een milieueffectrapportage moet worden opgesteld. Aan de hand van de door Bio Verbeek B.V. ingediende aanmeldnotitie hebben Gedeputeerde Staten van Limburg besloten dat voor deze activiteit geen milieueffectrapportage moet worden opgesteld.

Inzage

Het besluit en de bijbehorende documenten liggen ter inzage van 29 april 2020 t/m 9 juni 2020:

- in het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht, na telefonische afspraak via + 31 43 389 78 12;

- in het gemeentehuis van Venlo, na telefonische afspraak, + 31 77 359 65 91.

Vergunningsbesluiten worden gedurende de inzagetermijn ook gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl (klik op officiële bekendmakingen).

Rechtsbescherming

Tegen dit besluit staat geen rechtstreeks bezwaar en beroep open. Eventuele bezwaren tegen dit besluit kunnen kenbaar worden gemaakt in het kader van de vergunningenprocedure. Het beoordelingsbesluit zal met het ontwerpbesluit en definitieve vergunningsbesluit ter inzage worden gelegd.

Informatie

RUD Zuid-Limburg, telefoon: + 31 43 389 78 12

 

Naar boven