Nadere subsidieregels Sociale Agenda Limburg 2020-2023

Gedeputeerde Staten van Limburg

maken ter voldoening aan het bepaalde in de Provinciewet en de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. bekend dat zij in hun vergadering van 7 april 2020 hebben vastgesteld:

 

Nadere subsidieregels Sociale Agenda Limburg 2020-2023

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1.

  Bewezen interventies: methoden en werkwijzen die al meerdere malen in de praktijk zijn toegepast, aantoonbaar positief resultaat hebben opgeleverd en die gebaseerd zijn op de best beschikbare informatie over doelmatigheid en doeltreffendheid (‘evidence-based practice’).

 • 2.

  Kwetsbare positie: positie waarin mensen verkeren die (tijdelijk) niet zelfredzaam zijn en onvoldoende in staat zijn de regie over hun eigen leven te voeren.

 • 3.

  Uitvoeringskader Sociale Agenda: het Uitvoeringskader Sociale Agenda, zoals vastgesteld door Provinciale Staten van Limburg op 7 februari 2020.

Artikel 2 Doel van de regeling

Het ondersteunen van activiteiten die bijdragen aan het vergroten van de zelfredzaamheid en samenredzaamheid van inwoners van de Nederlandse provincie Limburg die in een kwetsbare positie verkeren en het verbeteren van hun participatie in de samenleving.

Artikel 3 Aanvrager

Voor een subsidie komen uitsluitend rechtspersonen (privaatrechtelijk en publiekrechtelijk) in aanmerking.

Artikel 4 Vooroverleg

Subsidieverlening is één van de manieren waarop de Provincie Limburg de in artikel 2 genoemde activiteiten kan ondersteunen. Daarom is het noodzakelijk dat vóór het indienen van een subsidieaanvraag wordt nagegaan óf provinciale betrokkenheid mogelijk is en zo ja op welke manier. Hierbij worden alle mogelijke vormen van provinciale ondersteuning samen met de initiatiefnemer onderzocht, zoals in de toelichting beschreven.

Hoofdstuk 2 Criteria

Artikel 5 Subsidiecriteria

Om voor een subsidie in aanmerking te komen, dient aan alle volgende criteria te worden voldaan:

 • 1.

  De activiteiten leveren een bijdrage aan het realiseren van één of meer doelstellingen van de programmalijnen Opgroeien en ontplooien, Kans op ontwikkeling en werk, Vitaal meedoen en Vitale gemeenschappen, zoals opgenomen in het Uitvoeringskader Sociale Agenda, met uitzondering van de doelstellingen op het gebied van gemeenschapsaccommodaties.

 • 2.

  De activiteiten zijn zoveel mogelijk gebaseerd op reeds bewezen interventies.

 • 3.

  De activiteiten leveren concrete en meetbare resultaten op voor de inwoners van de Nederlandse provincie Limburg en hebben daarmee maatschappelijke impact.

 • 4.

  De activiteiten zijn reproduceerbaar met de mogelijkheid van schaalvergroting.

 • 5.

  De activiteiten worden ontwikkeld en uitgevoerd in een netwerk waaraan alle relevante inhoudelijk betrokken publieke en private partijen deelnemen.

 • 6.

  De uitvoerbaarheid van de activiteiten is haalbaar gelet op de samenstelling, expertise (en financiële capaciteit) van de subsidieaanvrager en/of andere uitvoerende organisatie(s).

 • 7.

  Het zonder commercieel oogmerk overdragen van de opgedane kennis uit de activiteiten aan geïnteresseerde partijen en het verder benutten van de resultaten maken deel uit van de activiteiten.

Artikel 6 Afwijzingsgronden

In aanvulling op artikel 17 van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v., wordt de subsidieaanvraag afgewezen, indien:

 • a.

  de activiteiten niet bijdragen aan de doelstelling, zoals bepaald in artikel 2;

 • b.

  de subsidieaanvraag niet is ingediend door een aanvrager zoals opgenomen in artikel 3;

 • c.

  geen vooroverleg heeft plaatsgevonden, zoals beschreven in artikel 4;

 • d.

  niet wordt voldaan aan (één van) de criteria in artikel 5;

 • e.

  de subsidieaanvraag betrekking heeft op een gemeenschapsaccommodatie;

 • f.

  de Provincie Limburg dezelfde activiteiten al op een andere wijze subsidieert en/of financiert;

 • g.

  de subsidieaanvraag is ontvangen buiten de periode zoals vermeld in artikel 11.

Hoofdstuk 3 Financiële aspecten

Artikel 7 Subsidiebedrag

Het subsidiebedrag bedraagt niet meer dan 50% van de totale subsidiabele kosten.

Artikel 8 Niet-subsidiabele kosten

In aanvulling op artikel 15, eerste lid, van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. zijn de volgende kosten niet-subsidiabel:

 • -

  Reguliere exploitatiekosten;

 • -

  Bouw-, verbouw- en onderhoudskosten;

 • -

  Voeding/levensmiddelen;

 • -

  Inzet en uren van pedagogische medewerkers;

 • -

  Interne kosten van een organisatie, die al met (andere) overheidsmiddelen zijn gedekt (zoals reguliere loon-, huisvestings- en overige overheadkosten);

 • -

  Onvoorziene kosten.

Artikel 9 Subsidieplafond

 • 1.

  Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond van deze nadere subsidieregels vast voor de looptijd van deze regeling.

 • 2.

  De wijze van verdeling van het subsidieplafond kunt u raadplegen op www.limburg.nl/subsidies > subsidieplafonds.

Hoofdstuk 4 Aanvraagprocedure

Artikel 10 Indienen aanvraag

 • 1.

  Een subsidieaanvraag kan na het vooroverleg, zoals omschreven in artikel 5, uitsluitend worden ingediend bij Gedeputeerde Staten met gebruikmaking van het standaard (digitaal) aanvraagformulier dat geplaatst is op de website van de Provincie Limburg: www.limburg.nl/subsidies > actuele subsidieregelingen.

 • 2.

  Het standaard (digitaal) aanvraagformulier dient volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend te worden en te zijn voorzien van alle bijlagen zoals aangegeven op het formulier en dient te worden verzonden naar het op het formulier aangegeven adres (Gedeputeerde Staten van Limburg, Cluster Subsidies, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht), dan wel digitaal middels eHerkenning (aanvragen van organisaties). Een aanvraag per e-mail is niet mogelijk.

Artikel 11 Termijn voor indienen aanvraag

 • 1.

  De subsidieaanvraag dient uiterlijk 30 juni 2023 te zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten.

 • 2.

  Voor de datum van ontvangst is de datum van de ontvangststempel van de Provincie Limburg bepalend en bij digitale aanvragen de datum van digitale ontvangst.

Hoofdstuk 5 Slotbepalingen

Artikel 12 Hardheidsclausule

 • 1.

  In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslissen Gedeputeerde Staten.

 • 2.

  Indien toepassing van het bepaalde in deze regeling, naar het oordeel van Gedeputeerde Staten, tot kennelijke onbillijkheden leidt, dan kunnen Gedeputeerde Staten van enige bepaling afwijken.

Artikel 13 Inwerkingtreding, beëindiging en citeertitel

 • 1.

  Deze Nadere subsidieregels treden in werking met ingang van de dag na de dag van publicatie in het Provinciaal Blad.

 • 2.

  Deze Nadere subsidieregels vervallen met ingang van 1 juli 2023, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op subsidieaanvragen die vóór die datum zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten en subsidiebesluiten die vóór die datum zijn genomen, ook voor de volgende stappen in het subsidietraject.

 • 3.

  Deze regeling kan worden aangehaald als Nadere subsidieregels Sociale Agenda Limburg 2020-2023.

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 7 april 2020

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

de heer drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris

de heer drs. G.H.E. Derks MPA

Toelichting

Algemeen

Deze subsidieregeling is gebaseerd op het Uitvoeringskader Sociale Agenda Limburg, dat op 7 februari 2020 is vastgesteld door Provinciale Staten. Voor een goed begrip van het doel en de inhoud van deze subsidieregeling is het daarom van belang ook kennis te nemen van het Uitvoeringskader Sociale Agenda, met name van paragraaf 1.2 met de titel ‘De versterking van de Sociale Agenda 2020-2023’. Hierin zijn het doel, de scope, de uitgangspunten en de criteria van de Sociale Agenda voor de periode 2020-2023 vastgelegd.

Artikel 4

In dit artikel is bepaald dat overleg met de Provincie Limburg noodzakelijk is voordat een subsidieaanvraag formeel wordt ingediend. Dit vooroverleg en/of contact vindt plaats met (een) ambtelijk vertegenwoordiger(s) van Gedeputeerde Staten. In dit gesprek wordt, op basis van vooraf te overleggen informatie over de inhoud van het initiatief, nagegaan óf provinciale ondersteuning mogelijk is en zo ja in welke vorm.

 

Mogelijk sluit het initiatief waarvoor men een subsidie in het kader van de Sociale Agenda wil aanvragen beter aan bij andere provinciale kaders en regelingen. Bovendien is subsidieverlening slechts één van de ondersteuningsmogelijkheden die de Provincie Limburg kan bieden. Er zijn ook andere vormen van financiële ondersteuning zoals het afgeven van een borgstelling of garantstelling, het verstrekken van een lening of opdrachtverlening.

 

Naast financiële ondersteuning kan de Provincie ook ondersteuning bieden op niet-financieel gebied. Daarbij kan gedacht worden aan ondersteuning door het bij elkaar brengen van partijen, kennisdeling, het leveren van menskracht en expertise en het ontwikkelen van beleid en regelgeving.

 

In het vooroverleg kan ook aan de orde komen hoe de concept aanvraag verder kan worden geoptimaliseerd gelet op de doelstellingen van de subsidieregeling. Tenslotte zal uitleg gegeven worden over de procedure.

 

De uitkomst van het vooroverleg kan zijn dat subsidieverlening op basis van de Nadere subsidieregels Sociale Agenda Limburg 2020-2023 niet mogelijk is.

Artikel 5

Lid 7: Kennisoverdracht dient expliciet opgenomen te worden in het op te stellen activiteitenplan. Een van de mogelijkheden is het plaatsen van projectinformatie op het online platform ‘Wij zijn Limburg‘. Andere mogelijkheden van kennisdeling worden verder toegelicht in hoofdstuk 6 van het Uitvoeringskader Sociale Agenda Limburg.

Naar boven