Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2020, 2222Overige besluiten van algemene strekkingNadere subsidieregels ondersteuning talenten en topsporters in Limburg 2020

Gedeputeerde Staten van Limburg

maken ter voldoening aan het bepaalde in de Provinciewet en de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. bekend dat zij in hun vergadering van 7 april 2020 hebben vastgesteld:

 

Nadere subsidieregels ondersteuning talenten en topsporters in Limburg 2020

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1.

  Sporter: persoon zijnde een topsporter of sporttalent met de Nederlandse nationaliteit die (aantoonbaar) verbonden is met de Nederlandse provincie Limburg en die vanwege zijn of haar prestaties op het gebied van sport door NOC*NSF of door een nationale sportbond als zodanig is aangemerkt. Dit betekent dat deze persoon door het NOC*NSF of de betreffende sportbond is aangemerkt als behorende tot de categorie:

  • a)

   Status A: door NOC*NSF, conform de hiervoor geldende eisen, aan topsporter verleende A-Status.

  • b)

   Bondsstatus: door de betreffende sportbond als zodanig schriftelijk toegekende status.

  • c)

   Selectie-status: door de betreffende sportbond, op basis van haar eigen selectiebeleid toegekende selectie-status.

  • d)

   HP-status: high-potential-status; wordt in uitzonderlijke gevallen door NOC*NSF toegekend na overleg met de betrokken sportbond.

  • e)

   IT: status voor een talent op internationaal niveau.

  • f)

   NT: status voor een talent op nationaal niveau.

 • 2.

  Lijst Topsport- en Internationale wedstrijdsportdisciplines 2017-2020: door NOC*NSF in de vergadering van 9 mei 2016 vastgestelde lijst van wedstrijdsportdisciplines met de kwalificatie Olympisch, Paralympisch of Topsport (te vinden op: https://nocnsf.nl/olympische-spelen/tokyo-2020/kwalificatie-eisen).

Artikel 2 Doelstelling van de regeling

Het stimuleren van sporters in hun sportieve ontwikkeling, waarbij hun sportieve doelstellingen in het kader daarvan kunnen worden nagestreefd. Dit wordt mogelijk gemaakt door bij te dragen aan het oplossen van financiële knelpunten van sporters.

Artikel 3 Doelgroep/Aanvragers

Voor subsidie kunnen in aanmerking komen:

 • 1.

  Sporters die een sport beoefenen die op de Lijst Topsport- en Internationale wedstrijdsportdisciplines 2017-2020 staat.

 • 2.

  De ouder(s) c.q. wettelijk vertegenwoordiger(s) van een minderjarige sporter als bedoeld onder het eerste lid van dit artikel.

Hoofdstuk 2 Criteria

Artikel 4 Subsidiecriteria

 • 1.

  Om voor een subsidie in aanmerking te komen dient de onder artikel 1, eerste lid (sub a t/m f), van deze regeling genoemde status van de sporter bij de aanvraag van de subsidie nog minimaal drie maanden geldig te zijn. Peildatum hierbij is de datum van ontvangst van de subsidieaanvraag door Gedeputeerde Staten. De geldigheid van de status wordt getoetst aan de hand van de actueel beschikbare gegevens in de database van NOC*NSF.

 • 2.

  De onder artikel 1, eerste lid genoemde sporter dient op één van de volgende manieren verbonden te zijn met de provincie Limburg:

  • a.

   De sporter is geboren in de provincie Limburg, of

  • b.

   De sporter woont ten tijde van de subsidieaanvraag minimaal drie jaar in de provincie Limburg, of

  • c.

   De sporter heeft een groot deel van zijn jeugd, tenminste tien jaar, doorgebracht in de provincie Limburg.

Artikel 5 Afwijzingsgronden

In aanvulling op artikel 17 van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v., wordt de subsidieaanvraag afgewezen, indien:

 • a)

  de activiteiten niet aansluiten bij de doelstelling van deze nadere subsidieregels zoals gesteld in artikel 2;

 • b)

  de subsidieaanvraag niet is ingediend door een aanvrager zoals gesteld in artikel 3;

 • c)

  niet wordt voldaan aan de criteria in artikel 4;

 • d)

  de Provincie Limburg dezelfde activiteiten al op een andere wijze subsidieert en/of financiert;

 • e)

  de subsidieaanvraag is ontvangen buiten de periode zoals vermeld in artikel 9.

Hoofdstuk 3 Financiële aspecten

Artikel 6 Subsidieplafond

 • 1.

  Gedeputeerde Staten stellen de subsidieplafonds van deze nadere subsidieregels voor de looptijd van deze subsidieregeling vast.

 • 2.

  De wijze van verdeling van het subsidieplafond kunt u raadplegen op www.limburg.nl/subsidies > subsidieplafonds.

Artikel 7 Subsidiebedrag

Het subsidiebedrag bedraagt per sporter met de onderstaande status maximaal:

 • a.

  Status A: € 10.000,-.

 • b.

  Bondsstatus: € 5.000,-.

 • c.

  Selectie-status: € 5.000,-.

 • d.

  HP-status: € 5.000,-.

 • e.

  IT: € 500,-.

 • f.

  NT: € 250,-

Hoofdstuk 4 Aanvraagprocedure

Artikel 8 Indienen aanvraag

 • 1.

  Een subsidieaanvraag kan uitsluitend worden ingediend bij Gedeputeerde Staten met gebruikmaking van het standaard (digitaal) aanvraagformulier dat geplaatst is op de website van de Provincie Limburg: www.limburg.nl/subsidies > actuele subsidieregelingen.

 • 2.

  Het standaard (digitaal) aanvraagformulier dient volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend te worden zoals aangegeven op het formulier en dient te worden verzonden naar het op het aanvraagformulier aangegeven adres (Gedeputeerde Staten van Limburg, Cluster Subsidies, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht), dan wel digitaal middels DigiD (aanvragen van particulieren). Een aanvraag per e-mail is niet mogelijk.

Artikel 9 Termijn voor indienen aanvraag

 • 1.

  De subsidieaanvraag dient uiterlijk 15 oktober 2020 te zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten.

 • 2.

  Voor de datum van ontvangst is de datum van de ontvangststempel van de Provincie Limburg bepalend en bij digitale aanvragen de datum van digitale ontvangst.

Hoofdstuk 5 Slotbepalingen

Artikel 10 Hardheidsclausule

 • 1.

  In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslissen Gedeputeerde Staten.

 • 2.

  Indien toepassing van het bepaalde in deze regeling, naar het oordeel van Gedeputeerde Staten, tot kennelijke onbillijkheden leidt, dan kunnen Gedeputeerde Staten van enige bepaling afwijken.

Artikel 11 Inwerkingtreding, beëindiging en citeertitel

 • 1.

  Deze nadere subsidieregels treden in werking met ingang van de dag na de dag van publicatie in het Provinciaal Blad.

 • 2.

  Deze Nadere subsidieregels vervallen met ingang van 1 januari 2021, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op subsidieaanvragen die vóór die datum zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten en subsidiebesluiten die vóór die datum zijn genomen, ook voor de volgende stappen in het subsidietraject.

 • 3.

  Deze regeling kan worden aangehaald als “Nadere subsidieregels ondersteuning talenten en topsporters in Limburg 2020”.

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 7 april 2020.

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter,

de heer drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris,

de heer drs. G.H.E. Derks MPA