Provinciaal blad van Fryslân

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FryslânProvinciaal blad 2020, 2215Overige besluiten van algemene strekkingBesluit tot bekendmaking van het subsidieplafond, nr. 01755690, voor de Subsidieregeling Fyts!mpuls 2020-2022: de juiste versnelling

 

Gedeputeerde Staten hebben als doel gesteld de verkeersveiligheid in de provincie Fryslân te vergroten. De Subsidieregeling Fyts!mpuls 2020-2022: de juiste versnelling (hierna: de regeling) stimuleert Friese gemeenten maatregelen uit te laten voeren die de fietsveiligheid op gemeentelijke fietspaden verbeteren en levert daarmee een bijdrage aan voornoemd doel. Daarbij is besloten:

  • het subsidieplafond voor de regeling vast te stellen op: € 2.000.000,-;

  • dat het hiervoor vermelde subsidieplafond geldt voor aanvragen die worden ontvangen in het tijdvak van 20 april 2020 tot en met 31 december 2021;

  • dat de verdeling van de middelen overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.4 van de regeling plaatsvindt.

 

Nadere details over de regeling zijn te vinden via: https://www.fryslan.frl/subsidies/. Op deze website staat ook de volledige tekst van de regeling, het subsidieaanvraagformulier en meer informatie over de aanvraagprocedure.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Gedeputeerde Staten van Fryslân van 7 april 2020.

Voorzitter drs. A.A.M. Brok

Secretaris R.E. Bouius – Riemersma, MBA MCM