Provinciaal blad van Zeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeelandProvinciaal blad 2020, 218Overige besluiten van algemene strekkingProvincie Zeeland - Ontwerpbesluit aanwijzing zwemwaterlocaties 2020 in Zeeland

Gedeputeerde Staten maken bekend dat op 14 januari 2020 een ontwerpbesluit is vastgesteld tot (jaarlijkse) aanwijzing van zwemwaterlocaties als bedoeld in de Europese Zwemwaterrichtlijn.

De lijst met zwemwaterlocaties is niet gewijzigd t.o.v. vorig jaar.

Voor aangewezen zwemwaterlocaties gelden o.a. regels waarmee de waterbeheerders en de provincies rekening moeten houden op het gebied van onderzoek naar de waterkwaliteit en de veiligheid voor gebruikers.

 

Inspraak 

Het ontwerp-aanwijzingsbesluit en de nota van toelichting van gedeputeerde staten liggen van 22 januari t/m 4 maart 2020 (zes weken) ter inzage op het provinciehuis, Abdij 6, 4331 BK Middelburg.

Inzage is mogelijk op werkdagen van 9 - 17 uur. Voor een mondelinge toelichting of kopieën van de stukken kunt u zich wenden tot de heer M. Bil, tel. 0118-631775 of email ma.bil@zeeland.nl.

Tot uiterlijk 5 maart 2020 kunnen schriftelijke zienswijzen worden ingediend t.a.v. Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 165, 4330 AD Middelburg. Indien de wens bestaat een zienswijze mondeling in te dienen, kunt u daarvoor telefonisch een afspraak maken met eerdergenoemde contactpersoon.

 

Achtergrondinformatie 

De Europese Zwemwater Richtlijn (ZWR) is sinds 2006 van kracht en vervangt de oude zwemwaterrichtlijn uit 1976. De afgelopen jaren is er in Nederland veel werk verzet om die richtlijn te vertalen in het nationale beleid. Een van de onderdelen is dat het bevoegd gezag (Gedeputeerde Staten van de Provincie waar het zwemwater gelegen is) jaarlijks een lijst met officiële zwemwaterlocaties langs regionale – en Rijkswateren moet vaststellen op grond van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden.

Volgens artikel 10 b en 10c van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden:

  • Moeten GS jaarlijks de zwemwaterlocaties aanwijzen en de betrokken Minister daarvan op de hoogte stellen. Op de voorbereiding van het aanwijzingsbesluit is de inspraakprocedure van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht door de ingezetenen van de desbetreffende provincie en overige belanghebbenden.

  • Moeten GS jaarlijks aan de betrokken Minister de locaties bekend maken waar naar hun oordeel door een groot aantal personen wordt gezwommen. Zij nemen daarbij in aanmerking de ontwikkeling met betrekking tot het aantal personen, de infrastructuur of faciliteiten en de ter bevordering van het zwemmen getroffen maatregelen.

Bij het vaststellen van de lijst met zwemwaterlocaties moeten burgers en belangenverenigingen de kans krijgen inspraak te doen op de lijst met locaties. Zwemwaterlocaties zijn plekken die door het bevoegd gezag zijn vastgesteld. Er wordt bij het aanvoeren van nieuwe zwemwaterlocaties zoals landelijk afgesproken gekeken naar de hoeveelheid zwemmers die op de locatie komen zwemmen en in hoeverre de inrichting en waterkwaliteit aan de zwemwaterrichtlijn voldoen.

De ontwerplijst met zwemwaterlocaties is in overleg met de verantwoordelijke waterbeheerders Rijkswaterstaat Zee en Delta, waterschap Scheldestromen, de RUD en Zeeuwse gemeenten tot stand gekomen. Ten opzicht van de lijst uit 2019 zijn er geen wijzigingen. Op de volgende pagina is de lijst met in ontwerp vastgestelde locaties te vinden.

  

Bijlage 1

Lijst met officiële zwemwaterlocaties in Zeeland

1

Cadzand Badstrand

2

Nieuwvliet-Bad Oost Badstran

3

Breskens Badstrand

4

Braakman Haven Buitenzijde Badstrand

5

Perkpolder Badstrand

6

Baarland Badstrand

7

Borssele Badstrand

8

Ritthem Fort Rammekens Badstrand

9

Vlissingen Nolle Badstrand

10

Zoutelande Dishoek Badstrand

11

Zoutelande Smidshoekje Badstrand

12

Westkapelle Erika Badstrand

13

Domburg Badstrand

14

Oostkapelle Duinweg Badstrand

15

Vrouwenpolder Breezand Badstrand

16

Kamperland De Banjaard Badstrand

17

Neeltje Jans Badstrand

18

Westerschouwen Rotonde Badstrand

19

Nieuw Haamstede Vuurtorenpad Badstrand

20

Renesse J. Van Renesseweg Badstrand

21

Scharendijke Badstrand

22

Den Osse Badstrand

23

Bruinisse Werkhaven Badstrand

24

Grevelingendam Badstrand

25

Grevelingendam Plaat Van Oude Tonge Badstrand

26

Krammersluis Laagbekken Badstrand

27

Sint Philipsland Badstrand

28

Sint Maartensdijk Muiepolder Badstrand

29

Bergse Diepsluis Noord Badstrand

30

Oesterdam Westzijde Badstrand

31

Krabbendijke Roelshoek Badstrand

32

Yerseke Postweg Badstrand

33

Wemeldinge Badstrand

34

Katse Veer Badstrand

35

Colijnsplaat Badstrand

36

Kamperland De Roompot Badstrand

37

Ouwerkerk Hoek Van Ouwerkerk Badstrand

38

Veersegat Dam Meerzijde Badstrand

39

Schotsman Campensweg Badstrand

40

Kamperland Sint Felixweg Badstrand

41

Kortgene Westbermweg Badstrand

42

Wolphaartsdijk Schelphoek Badstrand

43

De Piet Badstrand

44

Oranjeplaat Badstrand

45

Braakman Oost

46

De Vogel, Zwembad

47

Het Zwin Duinlaan Badstrand

48

Breskens Nieuwesluis Badstrand

49

Breskens Fort Frederik Hendrik

50

Renesse Wilhelminahoeve Badstrand

51

West Repart Badstrand

52

Braakman West

53

Stavenisse Badstrand

54

Sint Annaland Badstrand

55

Veere Bastionstrand

56

Brouwershaven Badstrand