Provinciaal blad van Noord-Brabant

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-BrabantProvinciaal blad 2020, 2100Overige besluiten van algemene strekkingRegeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant van 31 maart 2020 tot wijziging van de Subsidieregeling sport Noord-Brabant 2018-2019 in verband met de openstelling van een nieuw aanvraagtijdvak voor subsidie op grond van die regeling (Tweede wijzigingsregeling Subsidieregeling sport Noord-Brabant 2018-2019)

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant;

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;

Overwegende dat het wenselijk is de Subsidieregeling sport Noord-Brabant 2018-2019 te wijzigen in verband met de openstelling van een nieuw aanvraagtijdvak voor subsidie op grond van die regeling;

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

 

Artikel I Wijziging Subsidieregeling sport Noord-Brabant 2018-2019

De Subsidieregeling sport Noord-Brabant 2018-2019 wordt als volgt gewijzigd:

 

A.

Het opschrift van paragraaf 1 komt te luiden:

§ 1 Side events Uniek sporten 2020

 

B.

Artikel 1.1 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  Aan het slot van onderdeel b wordt toegevoegd: Noord-Brabant.

 • 2.

  Onderdeel c vervalt, onder verlettering van de onderdelen d tot en met h tot c tot en met g.

 • 3.

  In onderdeel c (nieuw) wordt “beoefend” vervangen door: beoefent.

 

C.

In artikel 1.4 wordt na “verstrekt voor” ingevoegd: projecten gericht op.

 

D.

Artikel 1.5 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  Aan het slot van onderdeel a wordt toegevoegd: ,tenzij het evenement plaatsvond in maart 2020.

 • 2.

  Onderdeel c vervalt, onder vervanging van de puntkomma aan het slot van onderdeel b door een punt.

 

E.

Artikel 1.6 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  Onderdeel g wordt als volgt gewijzigd:

  • a.

   Aan het slot van de onderdelen 1° en 2° wordt “, en;” vervangen door: ;.

  • b.

   Aan het slot van onderdeel 3° wordt “, en;” vervangen door: ; en.

  • c.

   De punt aan het slot van onderdeel 4° wordt vervangen door een puntkomma.

 • 2.

  Onder verlettering van onderdeel j tot onderdeel k wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • j.

   de subsidieaanvrager vermeldt bij de aanvraag of hij voornemens is, en zo ja op welke wijze, om na afloop van het side event een duurzaam aanbod van Uniek sporten te verzorgen of mensen daarnaar te begeleiden;.

 • 3.

  Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 2.

   De subsidieaanvrager overlegt bij de aanvraag wederzijdse intentieverklaringen tot samenwerking met de instanties, bedoeld in het eerste lid, onderdeel g, onder 1°, 2° en 3°.

 

F.

Artikel 1.7 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  In het eerste lid, onder e en f, vervalt: tot een maximum van 25% van de subsidiabele kosten.

 • 2.

  In het tweede lid wordt “bedoeld in het eerste lid, onder a” vervangen door “bedoeld in het eerste lid, onder e” en wordt aan het slot toegevoegd: , van die regeling.

 • 3.

  Het derde lid komt te luiden:

  • 3.

   Voor de berekening van de subsidiabele kosten voor de inzet van vrijwilligers, bedoeld in het eerste lid, onder f, hanteert de subsidieaanvrager een uurvergoeding van € 5.

 

G.

Aan het slot van artikel 1.8, onder b, wordt de puntkomma vervangen door een punt.

 

H.

Artikel 1.9 komt te luiden:

Artikel 1.9 Vereisten subsidieaanvraag Subsidieaanvragen worden ingediend van 9 april 2020 tot en met 1 november 2020.

 

I.

In artikel 1.10 wordt “€ 200.000” vervangen door: € 55.000.

 

J.

Artikel 1.11 komt te luiden:

Artikel 1.11 Subsidiehoogte

De hoogte van de subsidie, bedoeld in artikel 1.4, bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 5.000, met dien verstande dat de hoogte van de subsidie voor kosten als bedoeld in artikel 1.7, eerste lid, onder e en f, tezamen ten hoogste 25% van de subsidiabele kosten bedraagt tot een maximum van € 1250.

 

K.

Aan artikel 1.12 wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 8.

  Subsidie wordt verdeeld over opeenvolgende aanvragen die volledig gehonoreerd kunnen worden.

 

L.

Artikel 1.13 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  Onderdeel a vervalt, onder verlettering van de onderdelen b tot en met g tot a tot en met f.

 • 2.

  Onderdeel b (nieuw) wordt als volgt gewijzigd:

  • a.

   Onderdeel 1° komt te luiden:

   • 1°.

    een regionaal sportloket Uniek sporten;.

  • b.

   Aan het slot van onderdeel 3° wordt “, en;” vervangen door: ; en.

  • c.

   Aan het slot van onderdeel 4° wordt de punt vervangen door een puntkomma.

 • 3.

  In onderdeel e (nieuw) wordt “het Brabantse sport logo” vervangen door: het in het kader van de subsidieverlening aan hem uitgereikte logo Uniek sporten Brabant.

 • 4.

  Onderdeel f (nieuw) komt te luiden:

  • f.

   het side event vindt uiterlijk 31 december 2020 plaats.

 

M.

Artikel 1.15 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  In het eerste lid wordt “overeenkomstig artikel 23, tweede lid van de Algemene subsidieverordening” vervangen door: overeenkomstig artikel 23, tweede lid, van de Asv.

 • 2.

  In het tweede lid wordt “overeenkomstig artikel 23, derde lid van de Algemene subsidieverordening” vervangen door: overeenkomstig artikel 23, derde lid, van de Asv.

Artikel II Inwerkingtreding  

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

 

’s-Hertogenbosch, 31 maart 2020

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Toelichting behorende bij de Tweede wijzigingsregeling Subsidieregeling sport Noord-Brabant 2018-2019  

I. Algemeen

Bij besluit van 11 februari 2020 hebben Gedeputeerde Staten besloten om het sportbeleid van 2016-2019 te verlengen tot en met 2020, in afwachting van het sportbeleid 2020-2024. De onderhavige wijziging van de Subsidieregeling sport Noord-Brabant 2018-2019 (hierna: de subsidieregeling) is onderdeel van de lijn Uniek sporten van het verlengde sportbeleid. Het doel van Uniek sporten is het vanzelfsprekend maken van sport en bewegen voor mensen met een beperking. Op grond van de subsidieregeling worden projecten gesubsidieerd die gericht zijn op het stimuleren van gehandicaptensport door middel van het organiseren van een side event gericht op Uniek sporten. Op deze manier wordt het mogelijk voor mensen met een beperking om te ervaren hoe het is om met de beperking die ze hebben, toch te kunnen sporten. In 2019 hebben ruim 3.000 mensen met een beperking meegedaan aan de side events die via de subsidieregeling hebben plaatsgevonden. De onderhavige regeling regelt de openstelling van de subsidieregeling voor het jaar 2020. Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend van 9 april 2020 tot en met 1 november 2020.

 

II. Artikelsgewijs

In het onderstaande wordt, voor zover noodzakelijk, per artikel een toelichting gegeven.

 

Artikel I Wijziging Subsidieregeling sport Noord-Brabant 2018-2019

Onderdeel B (artikel 1.1)

Met dit onderdeel is de begripsbepaling “Awb” geschrapt, aangezien dit begrip op grond van artikel 1 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant (Asv) reeds geldt voor de onderhavige subsidieregeling.

 

Onderdeel D (artikel 1.5)

Artikel 1.5, onder a, bepaalt dat subsidie wordt geweigerd indien het side event reeds heeft plaatsgevonden voor indiening van de aanvraag. Op deze weigeringsgrond is een uitzondering gemaakt voor projecten die in maart 2020 hebben plaatsgevonden of plaatsvinden. De openstelling van de onderhavige subsidieregeling voor side events die plaatsvinden in die maand was voorzien. Artikel 1.5, onder c, is geschrapt. Subsidie wordt niet langer geweigerd vanwege het feit dat het side event plaatsvindt binnen twee maanden na indiening van de subsidieaanvraag.

 

Onderdeel E (artikel 1.6)

Van belang is dat de subsidieaanvrager bij de organisatie van het side event onder meer samenwerkt met een regionaal sportloket Uniek sporten, een zorginstelling en een sportaanbieder. Op die manier is de verwachting dat het side event een zo groot mogelijk bereik en effect heeft. In artikel 1.6, tweede lid, is geregeld dat een subsidieaanvrager bij de aanvraag verklaringen dient te overleggen waaruit de wederzijdse intentie tot samenwerking blijkt van de subsidieaanvrager en het regionaal sportloket Uniek sporten, de zorginstelling respectievelijk de sportaanbieder. Voorts is in artikel 1.6, eerste lid, een subsidievereiste toegevoegd. Geregeld is dat de subsidieaanvrager bij de aanvraag dient te vermelden of hij voornemens is, en zo ja op welke wijze, om na afloop van het side event een duurzaam aanbod van Uniek sporten te verzorgen of mensen daarnaar te begeleiden.

 

Onderdelen F (artikel 1.7) en J (artikel 1.11)

In artikel 1.7, eerste lid, onder e en f, is bepaald dat interne loonkosten en kosten voor de inzet van vrijwilligers (voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie) subsidiabel zijn. Voor wat betreft de berekening van de subsidiabele kosten voor de inzet van vrijwilligers dient de subsidieaanvrager te rekenen met een uurvergoeding van € 5. Hiermee is aansluiting gezocht bij het de door de Belastingdienst gehanteerde maximale bedrag waarvoor een vergoeding onbelast is voor de loon- en inkomstenbelasting. Artikel 1.11 bepaalt dat de hoogte van de subsidie 50% van de subsidiabele kosten bedraagt tot een maximum van € 5.000. De hoogte van de subsidie voor interne loonkosten en kosten voor de inzet van vrijwilligers bedraagt daarbij tezamen ten hoogste 25% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 1250.

 

Onderdeel L (artikel 1.13)

Artikel 1.13 is zodanig gewijzigd dat de subsidieontvanger de verplichting heeft ervoor te zorgen dat het side event uiterlijk 31 december 2020 plaatsvindt. Artikel 1.13, onder a (dat de subsidieontvanger verplicht het project binnen een jaar na verlenging van de subsidie af te ronden), heeft geen zelfstandige betekenis meer en is gelet daarop geschrapt.

 

Gedeputeerde Staten van Noord‑Brabant,

de voorzitter

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris

drs. M.J.A. van Bijnen MBA