Wijziging Beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant 

 

Beleidsregel van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant van 31 maart 2020 tot wijziging en intrekking van diverse beleidsregels in verband met de inwerkingtreding van de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant;

 

Gelet op artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

 

Overwegende dat het wenselijk is diverse beleidsregels te wijzigen dan wel in te trekken in verband met de inwerkingtreding van de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant;

 

Besluiten vast te stellen de volgende beleidsregel:

 

Artikel I Wijziging Beleidsregel afwegingskader Panel Zorgvuldige Veehouderij Noord-Brabant

 

De Beleidsregel afwegingskader Panel Zorgvuldige Veehouderij Noord-Brabant wordt als volgt gewijzigd:

 

A.

 

Artikel 1.1 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  In onderdeel b wordt “bijlage ! van de Nadere regels Verordening ruimte 2014 – Brabantse zorgvuldigheidsscore veehouderij” vervangen door: bijlage 1 van de nadere regels.

 • 2.

  In onderdeel d wordt “artikel 1.1” vervangen door: artikel 1, onder 1.3,.

 • 3.

  In onderdeel h wordt “artikel 4.1” vervangen door: artikel 4, eerste lid,.

 • 4.

  Onderdeel i komt te luiden:

  • i.

   verordening: Interim omgevingsverordening Noord-Brabant.

 

B.

 

Artikel 1.2, onder c, komt te luiden:

 • c.

  uitbreiding van een zorgvuldige veehouderij boven de 1,5 hectare vanwege een vernieuwend bedrijfsconcept als bedoeld in artikel 3.53, eerste lid, onder c, van de verordening.

 

Artikel II Wijziging Beleidsregel grondwaterbeheer Noord-Brabant

 

De Beleidsregel grondwaterbeheer Noord-Brabant wordt als volgt gewijzigd:

 

A.

 

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  Onderdeel a komt te luiden:

  • a.

   attentiezone waterhuishouding: gebieden als bedoeld in artikel 3.26 van de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant;.

 • 2.

  De onderdelen b en f vervallen, onder verlettering van de onderdelen c, d, e en g tot b tot en met e.

 

B.

 

Artikel 4, onder b, komt te luiden:

 • b.

  het bodemenergiesysteem is niet gelegen in attentiezone waterhuishouding;.

 

Artikel III Wijziging Beleidsregel langzaam gemotoriseerd verkeer op wegen Noord-Brabant

 

Artikel 1, onder n, van de Beleidsregel langzaam gemotoriseerd verkeer op wegen Noord-Brabant komt te luiden:

 • n.

  weg: openbare weg waarvan het onderhoud ingevolge artikel 15 van de Wegenwet bij de provincie berust, waarvoor de provincie de belangen ingevolge artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 beschermt en waartoe in ieder geval behoren rijbanen, fiets- en voetpaden, parkeer-, carpool-, bus- en halteplaatsen, vluchtstroken en andere stroken, bermen, glooiingen, grondkeringen, bermsloten, alsmede de tot de weg behorende verkeersvoorzieningen.

 

Artikel IV Wijziging Beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant

 

De Beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant wordt als volgt gewijzigd:

 

A.

 

In artikel 4.6, onder b, wordt “Verordening natuurbescherming Noord-Brabant” vervangen door: Interim omgevingsverordening Noord-Brabant.

 

B.

 

In artikel 5.1 wordt “artikel 8.6, onder a, van de Verordening natuurbescherming Noord-Brabant” vervangen door: artikel 2.63, onder a, van de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant.

 

C.

 

In de aanhef van artikel 5.2 wordt “artikel 8.4 van de Verordening natuurbescherming Noord-Brabant” vervangen door: artikel 6.12, eerste lid, van de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant.

 

D.

 

In artikel 6.9, onder b, wordt “de Verordening natuurbescherming Noord-Brabant” vervangen door: de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant.

 

E.

 

In Bijlage 3 behorende bij de Beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant wordt “de Verordening natuurbescherming Noord-Brabant” vervangen door: de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant.

 

Artikel V Wijziging Beleidsregel ontheffing luchtvaartgebruik terreinen Noord-Brabant

 

De Beleidsregel ontheffing luchtvaartgebruik terreinen Noord-Brabant wordt als volgt gewijzigd:

 

A.

 

Artikel 1, onder a en c, komt te luiden:

 • a.

  NNB: Natuur Netwerk Brabant, zijnde een samenhangend netwerk van natuurgebieden, dat van nationaal en internationaal belang is en het veiligstellen van ecosystemen als doel heeft, en is opgenomen en begrensd in de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant;

 • b.

  stiltegebied: gebied waarvoor in de Interim omgevingsverordening regels zijn gesteld ter voorkoming of beperking van geluidshinder en aldaar is opgenomen en begrensd;.

 

B.

 

Artikel 5, eerste lid, onder a, komt te luiden:

 • a.

  indien ontheffing wordt gevraagd om met een gemotoriseerd luchtvaartuig op te stijgen of te landen in het NNB, een Natura 2000-gebied of stiltegebied;.

 

Artikel VI Wijziging Beleidsregel staldering Noord-Brabant

 

De Beleidsregel staldering Noord-Brabant wordt als volgt gewijzigd:

 

A.

 

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  De onderdelen e, f, i en x vervallen, onder verlettering van de onderdelen g en h tot e en f, j tot en met w tot g tot en met t, en y tot u.

 • 2.

  In onderdeel n (nieuw) vervalt: , als bedoeld in artikel 26.1 van de Verordening.

 • 3.

  De onderdelen o, p en u (nieuw) komen te luiden:

  • o.

   stalderingsbewijs: besluit op grond van artikel 1.3 van de Awb waaruit blijkt dat aan de voorwaarden voor staldering is voldaan als bedoeld in de artikelen 2.74 en 3.52 van de Verordening;

  • p.

   stalderingsgebied: werkingsgebied zoals opgenomen en begrensd in de Verordening;

  • u.

   Verordening: Interim omgevingsverordening Noord-Brabant.

 

B.

 

Artikel 3, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  Aan het slot van onderdeel b, onder 3°, wordt toegevoegd: of bewijsstukken die op andere wijze aantonen dat het dierenverblijf drie jaar voorafgaand aan 17 maart 2017 legaal, onafgebroken is gebruikt als dierenverblijf.

 • 2.

  In onderdeel c, onder 4°, wordt “de artikelen 6.8 en 7.8 van de Verordening ruimte” vervangen door: artikel 3.80 van de Verordening.

 

C.

 

Artikel 4, eerste lid, komt te luiden:

 • 1.

  Gedeputeerde Staten beoordelen de aanvraag voor een stalderingsbewijs aan de in de artikelen 2.74 en 3.52 van de Verordening opgenomen voorwaarden, waarbij in geval van een sloop-nieuwbouw-aanvraag er geen sprake is van een toename van de oppervlakte van het dierenverblijf voor hokdieren.

 

D.

 

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  In het vierde lid wordt “3” vervangen door: zes.

 • 2.

  In het vijfde lid wordt “drie” vervangen door: zes.

 • 3.

  Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 8.

   De termijn, bedoeld in het vierde en vijfde lid, kan op verzoek worden verlengd als is aangetoond dat het indienen van een ontvankelijke aanvraag langere tijd in beslag neemt en dit niet aan de initiatiefnemer is toe te rekenen.

 

E.

 

Artikel 7 komt te luiden:

 

Artikel 7 Grondslag

Deze beleidsregel berust op artikel 4:81, eerste lid, van de Awb.

 

Artikel VII Intrekking Beleidsregel verontreinigde waterbodems de Kempen Noord-Brabant

De Beleidsregel verontreinigde waterbodems de Kempen Noord-Brabant wordt ingetrokken.

 

Artikel VIII Intrekking beleidsnota’s

De volgende beleidsnota’s worden ingetrokken:

 • a.

  Beleidsnota Wegenbeheer, Module A1, Uitvoeringsovereenkomsten (Pb. 2002, 209);

 • b.

  Beleidsnota Wegenbeheer, Module A2, Voorzieningen voor openbaar en collectief vervoer (Pb. 2002, 209);

 • c.

  Beleidsnota Wegenbeheer, Module A3, Voorzieningen voor verkeersmanagement (Pb. 2002, 209);

 • d.

  Beleidsnota Wegenbeheer, Module A10 Onderhoudsbeleid, deel 1 uitgangspunten (Pb. 2008, 138);

 • e.

  Beleidsnota Wegenbeheer, Module A12, Essentiële Herkenbaarheidkenmerken (Pb. 2007, 195);

 • f.

  Beleidsnota Wegenbeheer, Module C6, Overdrachten (Pb. 2006, 28).

 

’s-Hertogenbosch, 31 maart 2020

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Artikel IX Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin hij wordt geplaatst.

 

 

Toelichting behorende bij de Beleidsregel tot wijziging en intrekking van diverse beleidsregels in verband met de inwerkingtreding van de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant

I. Algemeen

De Interim omgevingsverordening Noord-Brabant is in werking getreden met ingang van 5 november 2019 en heeft verschillende provinciale regelingen samengevoegd die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving. Het gaat hierbij om regelgeving over milieu, natuur, ruimtelijke ordening, water, bodem en wegen. De Interim omgevingsverordening Noord-Brabant is daarbij een eerste stap op weg naar een omgevingsverordening, die op grond van de Omgevingswet wordt vastgesteld en verplicht is voor provincies. Naar verwachting treedt de Omgevingswet op 1 januari 2021 in werking.

 

De Interim omgevingsverordening vervangt zeven provinciale verordeningen, te weten:

 • de Provinciale milieuverordening Noord-Brabant 2010;

 • de Verordening Ontgrondingen provincie Noord-Brabant 2008;

 • de Verordening wegen Noord-Brabant 2010;

 • de Verordening natuurbescherming Noord-Brabant;

 • de Verordening water Noord-Brabant;

 • de Verordening ruimte Noord-Brabant;

 • de Waterverordening waterschap Rivierenland, voor zover betrekking hebbend op het grondgebied van Noord-Brabant.

 

In verband met de inwerkingtreding van de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant zijn met deze beleidsregel diverse beleidsregels technisch gewijzigd. Verwijzingen naar de in de bovenstaande opsomming opgenomen provinciale verordeningen zijn vervangen door verwijzingen naar de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant. Ook zijn enkele beleidsregels ingetrokken.

 

II. Artikelsgewijs

 

Artikel VII Intrekking Beleidsregel verontreinigde waterbodems de Kempen Noord-Brabant

Op 22 december 2009 is de Waterwet in werking getreden. Sindsdien wordt het waterbodembeheer gereguleerd vanuit die wet (in plaats van de Wet bodembescherming) en is niet de provincie, maar het waterschap of het rijk het bevoegd gezag. Gelet op het voorgaande wordt de Beleidsregel verontreinigde waterbodems de Kempen Noord-Brabant ingetrokken.

 

Artikel VIII Intrekking beleidsnota’s

Gedeputeerde Staten hebben in 2002 de Beleidsnota Wegenbeheer 2002 vastgesteld. Onder de paraplu van deze nota zijn enkele beleidsregels over specifieke operationele en tactische aspecten van het dagelijks beheer en onderhoud van provinciale wegen vastgesteld. De Beleidsnota Wegenbeheer 2002 is enige jaren geleden ingetrokken en vervangen door een nieuwe beleidsnota, thans de Beleidsnota Kwaliteit (onderhoud) Provinciale Infrastructuur (K(o)PI). Gelet daarop worden diverse beleidsnota’s ingetrokken.

 

 

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,

 

de voorzitter

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

 

 

 

 

Naar boven