Kennisgeving inspraak ontwerp-vergunning en ontwerp-ontheffing dijkverbetering Heel

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat:

- zij op 24 maart 2020 de ontwerp-ontheffing Wet natuurbescherming hebben vastgesteld (beschermde soorten);

- zij op 20 februari 2020 de ontwerp-vergunning Wet natuurbescherming hebben vastgesteld (beschermde gebieden);

Deze ontwerp-besluiten betreffen zogenaamde uitvoeringsbesluiten die nodig zijn voor de uitvoering van het projectplan “Dijkverbetering Heel”. Dit projectplan is op 18 februari 2020 door Gedeputeerde Staten van Limburg goedgekeurd en vervolgens vanaf vrijdag 28 februari 2020 tot en met vrijdag 10 april 2020, samen met andere uitvoeringsbesluiten en een leggerwijzigingsbesluit ter visie gelegd. Het projectplan beschrijft de te nemen dijkverbeteringsmaatregelen bij Heel, gemeente Maasgouw. De dijkverbeteringsmaatregelen worden uitgevoerd omdat het bovengenoemde dijktraject niet voldoet aan de wettelijke norm voor dijkveiligheid. Het project “Dijkverbetering Heel” maakt deel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma Noordelijke Maasvallei.

Procedure

Het projectplan dijkverbetering Heel en de daarbij behorende uitvoeringsbesluiten zoals de ontwerp-ontheffing Wnb en de ontwerp-vergunning Wnb doorlopen de projectprocedure voor waterstaatswerken, conform paragraaf 2 van hoofdstuk 5 van de Waterwet. Op de voorbereiding van deze besluiten is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Op grond van artikel 5.8 en 5.12 van de Waterwet coördineren Gedeputeerde Staten van Limburg de bekendmaking van de besluiten die voor de uitvoering van het projectplan nodig zijn. In een eerdere fase zijn het goedkeuringsbesluit, het projectplan Waterwet dijkverbetering Heel, de ontheffing voor het uitvoeren van werkzaamheden in een grondwaterbeschermingsgebied en de omgevingsvergunningen voor de onderdelen kappen en afwijken bestemmingsplan bekend gemaakt en ter visie gelegd.

Inzage

De ontwerp-vergunning, de ontwerp-ontheffing, en de bijbehorende stukken liggen ter inzage met ingang van vrijdag 10 april 2020 tot en met vrijdag 22 mei 2020.

Deze ontwerp-besluiten en bijbehorende stukken worden gedurende deze inzagetermijn gepubliceerd op de website www.overheid.nl (Provinciaal Blad). U kunt ze ook vinden via https://zoek.officielebekendmakingen.nl (klik dan op officiële bekendmakingen).

De analoge stukken liggen gedurende deze termijn ter inzage:

- bij de receptie van het Gouvernement, Limburglaan 10, 6229 GA te Maastricht;

- in het gemeentehuis van de gemeente Maasgouw, Markt 36, 6051 DZ te Maasbracht;

- ten kantore van het Waterschap Limburg, Maria Theresialaan 99, 6043 CX te Roermond.

Door de maatregelen in verband met het Corona-virus zijn mogelijkheden om de analoge stukken in te zien beperkt. Daarnaast is het niet uit te sluiten dat inzage van de analoge stukken door nieuwe maatregelen van de regering verder wordt beperkt. Indien u bovenstaande stukken analoog wilt inzien, verzoeken wij u daarom telefonisch contact op te nemen met:

- Provincie Limburg, de heer J. Goudriaan, tel. 043 - 389 74 52; of

- Gemeente Maasgouw, de heer M. Geurts, tel 0475 - 852500; of

- Waterschap Limburg, de heer R. Gaastra, tel. 06 - 24 58 63 24.

Hoe kunt u reageren?

Ontwerp-uitvoeringsbesluiten

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht en de Waterwet kan een ieder van vrijdag 10 april tot en met vrijdag 22 mei 2020 schriftelijk of mondeling een zienswijze over deze ontwerp-uitvoeringsbesluiten naar voren brengen.

Indienen zienswijzen

Zienswijzen over de ontwerp-vergunning en de ontwerp-ontheffing moeten worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Limburg, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht. Daarbij wordt u verzocht expliciet aan te geven op welk onderdeel uw zienswijze betrekking heeft. Gedeputeerde Staten van Limburg zorgen ervoor dat de zienswijzen worden behandeld door de betreffende bevoegde gezagen (in dit geval zijn Gedeputeerde Staten zelf het bevoegde gezag).

Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer J. Goudriaan, tel. 043 - 389 7452 of de heer M. Brauers, tel. 043 - 389 7242.

Wat gebeurt er daarna?

De zienswijzen worden betrokken bij de vaststelling van de besluiten. Bij de definitieve besluiten zal worden toegelicht in hoeverre de zienswijzen aanleiding hebben gegeven tot wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbesluiten. Degenen die een zienswijze naar voren hebben gebracht, worden hierover schriftelijk geïnformeerd.

Tegen de definitieve besluiten kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die een zienswijze naar voren hebben gebracht. Wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze kenbaar te hebben gemaakt, kan eveneens beroep instellen. Dit geldt onder andere voor wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbesluiten.

Heeft u nog vragen?

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:

de heer J. Goudriaan, tel. 043 - 389 7452, jl.goudriaan@prvlimburg.nl of

de heer M. Brauers, tel. 043 - 389 7242, mml.brauers@prvlimburg.nl

Naar boven