Provinciaal blad van Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GroningenProvinciaal blad 2020, 2077VerordeningenMandaat-, volmacht- en machtigingenbesluit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland POP3-subsidies Groningen – wijziging, provincie Groningen

Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat zij op 31 maart 2020, nr.A.26 , afdeling LGW, dossiernummer K19469 het volgende besluit hebben genomen:

 

 

Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen:

 

Overwegende:

 

  • -

    dat het wenselijk is te bevestigen dat, zoals overeengekomen in de prestatieovereenkomst en de managementovereenkomst POP3 tussen de provincie Groningen en RvO, het Mandaat-, volmacht- en machtigingenbesluit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland POP3-subsidies Groningen van 20 september 2016 betrekking heeft op alle niet-grondgebonden regelingen ter zake van de maatregelen in de Regeling subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020;

 

  • -

    Dat de algemeen directeur van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland schriftelijk heeft ingestemd met mandatering;

Gelet op:

De artikelen 59a en 166 van de Provinciewet en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

Besluiten:

Artikel I

Vast te stellen de navolgende wijziging van de het Mandaat-, volmacht- en machtigingenbesluit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland POP3-subsidies Groningen:

 

In artikel 2, onder b, wordt "Paragraaf 3" vervangen door "Hoofdstuk 2 en Hoofdstuk 3".

Artikel II

Dat dit besluit in werking treedt op de dag na publicatie in het Provinciaal Blad en terug werkt tot en met 1 januari 2015.

Groningen, 31 maart 2020

Gedeputeerde Staten voornoemd:

F.J. Paas, voorzitter.

J. Schrikkema, secretaris.