Provinciaal blad van Zeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeelandProvinciaal blad 2020, 1937Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende openstelling en vaststelling subsidieplafond aanleggen groene daken

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland van 31 maart 2020, kenmerk 20010191, aangaande het vaststellen van een subsidieplafond en het openstellen van de mogelijkheid tot het indienen van een aanvraag voor subsidie in het kader van hoofdstuk 19 'Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie ten behoeve van het aanleggen van groene daken' van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013.

 

Gedeputeerde staten van Zeeland;

  • overwegende dat voor verstrekking van subsidie in het kader van hoofdstuk 19 'Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie ten behoeve van het aanleggen van groene daken' van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 een subsidieplafond en een openstellingsperiode dient te worden vastgesteld;

  • gelet op artikel 19.7 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013;

besluiten:

 

Artikel I

Aanvragen voor het verstrekken van subsidies in het kader van hoofdstuk 19 'Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie ten behoeve van het aanleggen van groene daken' van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013, kunnen worden ingediend met ingang van 6 april 2020 tot en met 15 november 2020.

 

Artikel II

Het subsidieplafond voor het verstrekken van subsidies in het kader van hoofdstuk 19 'Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie ten behoeve van het aanleggen van groene daken' van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 voor de openstellingsperiode, bedoeld in artikel I, bedraagt € 165.000,-.

 

Artikel III

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van 31 maart 2020.

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Uitgegeven 2 april 2020

De secretaris, A.W. Smit