Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2020, 1870Beschikkingen | aanvraagProvincie Limburg, aanvraag omgevingsvergunning VDL Nedcar B.V., Dr. Hub van Doorneweg 1, 6121 RD Born

Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat een aanvraag is ontvangen:

Voor: revisievergunning

Locatie: VDL Nedcar B.V., Dr. Hub van Doorneweg 1, 6121 RD Born

Datum aanvraag: 15 maart 2020

Zaaknummer: 2020-201938

Omdat ten behoeve van de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag een milieueffectrapport (MER) wordt gemaakt leggen wij op grond van artikel 3.1, vijfde lid Wabo jo. artikel 13.2 van de Wet milieubeheer de aanvraag en milieueffectrapportage ter inzage. Zienswijzen kunnen worden ingediend na vaststelling van het ontwerpbesluit op de omgevingsvergunning. Van vaststelling van het ontwerpbesluit zal te zijner tijd ook kennis worden gegeven.

Inzage

De aanvraag en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 1 april 2020 t/m 13 mei 2020:

- in het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht, na telefonische afspraak via +31 43 389 78 12;

- in het gemeentehuis van Sittard-Geleen (Markt 1, Geleen), op de gebruikelijke tijden.

Aanvragen worden gedurende de inzagetermijn ook gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl (klik op officiële bekendmakingen).

Informatie

RUD Zuid-Limburg, telefoon: + 31 43 389 78 12