Provinciaal blad van Overijssel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselProvinciaal blad 2020, 1767Beschikkingen | afhandelingKennisgeving ontwerpbesluit op een aanvraag van een vergunning Wet natuurbescherming voor de locatie Vilsterse Allee 3 in Vilsteren

Op 6 augustus 2019 ontvingen wij een aanvraag voor een vergunning Wet natuurbescherming voor de locatie Vilsterse Allee 3 in Vilsteren. Gedeputeerde Staten hebben het voornemen te besluiten dat de vergunning Wet natuurbescherming wordt toegekend. Het ontwerpbesluit is als bijlage opgenomen bij deze publicatie.

De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 27 maart 2020 zes weken ter inzage bij de provincie Overijssel, Luttenbergstraat 2 te Zwolle en gedurende die termijn kan iedereen zienswijzen indienen. Wanneer u de documenten in het provinciehuis wilt inzien dan vragen wij u een afspraak te maken. Desgewenst kunt u de documenten digitaal toegestuurd krijgen. U kunt hiervoor telefoonnummer 038 499 76 00 bellen.

In het besluit kunt u lezen over de mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen.

Nadere inlichtingen: Team Vergunningverlening, 038 499 76 00.