Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2020, 1757Overige besluiten van algemene strekkingBesluit tot hanteren aangepaste bedieningstijden bruggen en sluizen in Zuid-Holland in verband met het coronavirus (COVID-19)

Gedeputeerde staten van de Zuid-Holland,

 

Gelet op:

 • -

  artikel 5.4 van de Omgevingsverordening Zuid-Holland;

 • -

  het Mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland voor de provinciale organisatie 2020 van 17 december 2019 (provinciaal blad 2019, nr. 8318);

 • -

  het Mandaat- en volmachtbesluit van de commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland voor de provinciale organisatie 2018 van 13 december 2017 (Provinciaal blad 2017, nr. 5855);

 • -

  het Ondermandaatbesluit secretaris 2020 van 19 december 2019 (Provinciaal blad 2019, 8455);

 • -

  Ondermandaatbesluit directeur Dienst Beheer Infrastructuur 2020 van 20 januari 2020 (Provinciaal blad 2020, 325);

 

Overwegende dat:

   

De ontwikkelingen rond het coronavirus (COVID-19) de provincie nopen tot maatregelen die bijdragen aan het beperken van het risico op besmetting met dat virus;

   

Met het ingaan van de zomerbedieningstijden op 1 april 2020 er meer medewerkers zouden moeten worden ingezet op bediencentrales en daarmee het risico op besmetting van medewerkers groter wordt;

   

Het risico van besmetting op de bedieningscentrales zo beperkt mogelijk moet worden gehouden mede met het oog op de continuiteit van de bediening van bruggen en sluizen;

   

Dit besluit in het belang van het beschikbaar houden van de vaarwegen als onderdeel van de infrastructuur noodzakelijk is;

   

De provincie Zuid-Holland de richtlijnen en adviezen van het kabinet opvolgt en de winterbedieningstijden van bruggen en sluizen daarom in ieder geval worden gehanteerd totdat de maatregelen van het kabinet worden afgeschaald.

   

Besluiten als volgt:

 

Artikel 1 Reikwijdte

De navolgende bedientijdenbesluiten worden met dit besluit gewijzigd:

 • -

  Bedieningstijden van bruggen op vaarwegtraject 1(Pb 2015, 3200) met kenmerk: PZH-2015-519152494-1;

 • -

  Bedieningstijden van bruggen op vaarwegtraject 2 (Pb 2015, 3201) met kenmerk: PZH-2015-519152494-2;

 • -

  Bedieningstijden van bruggen op vaarwegtraject 3 (Pb 2015, 3202) met kenmerk: PZH-2015-519152494-3;

 • -

  Bedieningstijden van bruggen op vaarwegtraject 4 (Pb 2015, 3203) met kenmerk: PZH-2015-519152494-4;

 • -

  Bedieningstijden van bruggen op vaarwegtraject 5 (Pb 2015, 3204) met kenmerk: PZH-2015-519152494-5;

 • -

  Besluit tot het wijzigen van de bedieningstijden van provinciale bruggen en sluizen in traject 1 (Pb 2018, 2368) met kenmerk: PZH-2018-643512516;

 • -

  Besluit tot het wijzigen van de bedieningstijden van provinciale bruggen en sluizen in traject 2 (Pb 2018, 2369) met kenmerk: PZH-2018-643549771;

 • -

  Besluit tot het wijzigen van de bedieningstijden van provinciale bruggen en sluizen in traject 4 (Pb 2018, 2375) met kenmerk: PZH-2018-643613776;

 • -

  Besluit tot het wijzigen van de bedieningstijden van provinciale bruggen en sluizen in traject 5 (Pb 2018, 2376) met kenmerk: PZH-2018-643615163;

 • -

  Besluit tot harmonisatie van bedieningstijden van provinciale bruggen en sluizen in traject 6 (Pb 2018, 2366) met kenmerk: PZH-2018-643609857;

 • -

  Besluit tot harmonisatie van bedieningstijden van provinciale bruggen en sluizen in traject 7 (Pb 2018, 2377) met kenmerk: PZH-2018-643610471;

 • -

  Besluit tot harmonisatie van bedieningstijden van provinciale bruggen en sluizen in traject 8 (Pb 2018, 2590) met kenmerk: PZH-2018-643615219;

 • -

  Besluit tot harmonisatie van de bedieningstijden van de provinciale bruggen en sluizen in traject 9 (Pb 2018, 2378) met kenmerk: PZH-2018-643608774;

 • -

  Besluit tot harmonisatie van de bedieningstijden van de provinciale bruggen en sluizen in traject 10 (Pb 2018, 2381) met kenmerk: PZH-2018-643595811; en

 • -

  Besluit tot harmonisatie van de bedieningstijden van de sluis Leidschendam en de Sijtwendebrug (Pb 2018, 2365) met kenmerk: PZH-2018-643609316.

Artikel 2 Uitstellen zomerbediening

De voornoemde bedientijdenbesluiten worden als volgt gewijzigd:

 • 1.

  De bedieningstijden welke gelden voor de periode 1 april t/m 31 oktober komen te vervallen.

 • 2.

  In alle besluiten wordt ’31 maart’ vervangen door: ‘het moment dat de provincie de reguliere bedieningstijden in laat gaan door intrekking van het Besluit tot hanteren aangepaste bediening bruggen en sluizen in Zuid-Holland in verband met het coronavirus (COVID-19)’.

Artikel 3 Dringende gevallen en bijzondere omstandigheden

In dringende gevallen en onder bijzondere omstandigheden zullen, na tijdig telefonisch verzoek, ook buiten de vastgestelde bedieningstijden bruggen en sluizen worden bediend.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Den Haag, 19 maart 2020

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland

voor dezen,

mr. D.P. Boddé

hoofd Juridische Expertise & Handhaving

Dienst Beheer Infrastructuur

 

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht bij ons een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift moet binnen zes weken na de dag van verzending of uitreiking van het besluit worden toegezonden, onder vermelding van "Awb-bezwaar" in de linkerbovenhoek van enveloppe en bezwaarschrift. Het bezwaar moet worden gericht aan: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, ter attentie van het Awb-secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag.

Krachtens artikel 6:16 van de Awb schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan - als tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend - ingevolge artikel 8:81 van de Awb bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag (bezoekadres: Prins Clauslaan 60 te Den Haag) een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend.

Wij verzoeken u een kopie van het verzoek om een voorlopige voorziening te zenden aan: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag.

Besluit van 19 maart 2020 met kenmerk PZH-2020-732542534