Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant van 18 februari 2020 tot wijziging van de Subsidieregeling energie Noord-Brabant in verband met het met terugwerkende kracht ophogen van het subsidieplafond van paragraaf 3 van die regeling (Zesde wijzigingsregeling Subsidieregeling energie Noord-Brabant)

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant;

 

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;

 

Overwegende dat het wenselijk is de Subsidieregeling energie Noord-Brabant te wijzigen teneinde het subsidieplafond voor het aanvraagtijdvak voor subsidie op grond van paragraaf 3 van die regeling, te weten projecten gericht op het houden van toezicht op het nemen van energiebesparende maatregelen in kantoorpanden, met terugwerkende kracht op te hogen;

 

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Artikel I Wijziging Subsidieregeling energie Noord-Brabant

In artikel 3.9 van de Subsidieregeling energie Noord-Brabant wordt “€ 274.500” vervangen door: € 296.250.

Artikel II Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 oktober 2019.

’s-Hertogenbosch, 18 februari 2020

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter de

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

secretaris

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Naar boven