Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2020, 1101Overige besluiten van algemene strekkingNadere subsidieregels Monulisa 2020-2022

Gedeputeerde Staten van Limburg

 

maken ter voldoening aan het bepaalde in de Provinciewet en het bepaalde in de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e .v., bekend dat zij in hun vergadering van 18 februari 2020 hebben vastgesteld:

 

NADERE SUBSIDIEREGELS MONULISA 2020-2022

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van de regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  gebouw voor de openbare eredienst: het in de provincie Nederlands Limburg gelegen gebouw, dat uitsluitend of hoofdzakelijk wordt gebruikt voor de openbare godsdienstuitoefening ongeacht de religieuze gezindte;

 • 2.

  molen: het in de provincie Nederlands Limburg gelegen gebouw dat van oorsprong een functie als molen heeft;

 • 3.

  groen monument: het in de provincie Nederlands Limburg gelegen rijksmonument of een zelfstandig onderdeel daarvan, zijnde een aanleg die geheel of gedeeltelijk bestaat uit beplanting, zoals een park- of tuin;

 • 4.

  monument: een onroerende zaak die de status heeft van rijksmonument, zijnde een gebouw voor de openbare eredienst, een molen of een groen monument en als zodanig door het rijk op basis van de erfgoedwet is aangewezen en voorzien is van een uniek nummer in het rijksmonumentenregister.

 • 5.

  normaal onderhoud: werkzaamheden die noodzakelijk zijn om een monument in goede staat te houden dan wel als zodanig in stand te houden én om kostbare restauraties te voorkomen, zoals bedoeld in het Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten (BRIM) en/of de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM);

 • 6.

  Social Return on Investment (SROI): het opnemen van sociale voorwaarden in aanbestedingstrajecten zodat leverancier en subsidieontvanger een bijdrage kunnen leveren aan het provinciaal beleid ten aanzien van het bieden van werkgelegenheid. De concrete invulling hiervan gebeurt aan de hand van het creëren van reguliere banen, leerwerkplekken, stageplekken en (werk)ervaringsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of jongeren zonder startkwalificatie.

Artikel 2 Doelstelling

De provincie Nederlands Limburg onderscheidt zich van andere regio’s onder meer door de grote aantallen Rijksmonumenten. Een bijzondere categorie van Rijksmonumenten zijn de gebouwen voor de openbare eredienst, molens en groene monumenten. Door dreigende leegstand en/of minder inkomsten dient aan deze categorie monumenten extra aandacht te worden gegeven. Ter voorkoming van restauratie wil de Provincie het behoud van deze categorie monumenten in de provincie ondersteunen door in dit kader voor normaal onderhoud een subsidie te verstrekken in aanvulling op een door het Rijk beschikte onderhoudssubsidie.

Artikel 3 Aanvrager

Voor subsidie komt uitsluitend in aanmerking een natuurlijk persoon of een rechtspersoon die krachtens enig zakelijk recht het genot heeft van een monument.

Hoofdstuk 2 Voorwaarden/criteria

Artikel 4 Subsidiecriterium

Om voor een subsidie in aanmerking te komen dient door het Rijk reeds subsidie te zijn verstrekt aan de aanvrager voor de subsidiabele kosten ten behoeve van het normaal onderhoud van/aan een monument. De provinciale subsidie is aanvullend op de rijkssubsidie en wordt beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de subsidiabele instandhoudingswerkzaamheden die door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zijn berekend als subsidiabele kosten.

Artikel 5 Verplichtingen

 • 1.

  De subsidieontvanger dient het monument na afronding van een meerjaren onderhoudsplan in goede staat te houden, hetgeen moet blijken uit een structurele inspectie door de Stichting Monumentenwacht Limburg dan wel anderszins moet worden aangetoond.

 • 2.

  Gedeputeerde Staten kunnen vanwege het toeristisch-economisch en educatief belang van een monument aan de subsidieontvanger aanvullende verplichtingen opleggen. Deze verplichtingen kunnen betrekking hebben op de inzet van leerlingen/stagiaires van de restauratie vakopleiding of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (SROI), maar ook op het openstellen van het monument voor een breed publiek.

 • 3.

  In de subsidieverleningsbeschikking kan de verplichting worden opgenomen dat het monument toegankelijk moet zijn voor mindervaliden.

Artikel 6 Afwijzingsgronden

In aanvulling op artikel 17 van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v., wordt de subsidieaanvraag afgewezen, indien:

 • a.

  het project niet aansluit bij de doelstelling van deze nadere subsidieregels zoals gesteld in artikel 2;

 • b.

  de aanvraag niet is ingediend door de aanvrager zoals gesteld in artikel 3;

 • c.

  niet wordt voldaan aan het criterium in artikel 4;

 • d.

  er sprake is van een groen monument, waarbij de subsidieverstrekkingsbeschikking, van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed voor het normaal onderhoud van/aan dit monument dateert van vóór 1 augustus 2019.

 • e.

  de Provincie Limburg dezelfde activiteit/project al op een andere wijze subsidieert en/of financiert; en/of

 • f.

  de subsidieaanvraag is ontvangen buiten de periode (en specifieke termijnen) zoals vermeld in artikel 11.

Hoofdstuk 3 Financiële aspecten

Artikel 7 Subsidieplafond

 • 1.

  De Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond van deze nadere subsidieregels voor de looptijd van deze regeling vast.

 • 2.

  De wijze van verdeling van het subsidieplafond kunt u raadplegen op www.limburg.nl/subsidies>subsidieplafonds.

Artikel 8 Subsidiabele en niet-subsidiabele kosten

 • 1.

  Subsidiabel zijn: de normale onderhoudskosten die door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) voor het betreffende monument in het kader van een meerjaren onderhoudsplan zijn vastgesteld en binnen de door het Rijk gehanteerde maximale subsidiabele kosten per monumentencategorie vallen.

 • 2.

  In tegenstelling tot het gestelde in artikel 15, eerste lid, sub b, van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. zijn de kosten van het normaal onderhoud van/aan een groen monument die reeds vóór indiening van de subsidieaanvraag zijn gemaakt in de maanden januari 2020 en/of februari 2020 wel subsidiabel.

 • 3.

  In aanvulling op artikel 15, eerste lid, van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. zijn kosten van normaal onderhoud voor zover deze kosten op grond van verzekeringsovereenkomsten gedekt zijn niet subsidiabel.

Artikel 9 Subsidiebedrag

 • 1.

  De subsidie voor normaal onderhoud van/aan monumenten bedraagt maximaal 15% van de van rijkswege vastgestelde subsidiabele onderhoudskosten indien de van rijkswege vastgestelde subsidie 60% bedraagt tot een maximum van € 200.000,00. De subsidie bedraagt maximaal 20% van de van rijkswege vastgestelde subsidiabele onderhoudskosten indien de van rijkswege vastgestelde subsidie 50% bedraagt tot een maximum van € 200.000,00.

 • 2.

  De door de overheid, zijnde Rijk, provincie dan wel gemeente, gezamenlijk verstrekte subsidie mag niet meer bedragen dan 90% van de van rijkswege vastgestelde subsidiabele onderhoudskosten.

Hoofdstuk 4 Aanvraagprocedure

Artikel 10 Indienen aanvraag

 • 1.

  Een subsidieaanvraag kan uitsluitend worden ingediend bij Gedeputeerde Staten met gebruikmaking van het standaard (digitaal) aanvraagformulier dat geplaatst is op de website van de Provincie Limburg: www.limburg.nl/subsidies > actuele subsidieregelingen.

 • 2.

  Het standaard (digitaal) aanvraagformulier dient volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend te worden en te zijn voorzien van alle bijlagen zoals aangegeven op het formulier en dient te worden verzonden naar het op het aanvraagformulier aangegeven adres (Gedeputeerde Staten van Limburg, Cluster Subsidies, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht), dan wel digitaal middels eHerkenning (aanvragen van organisaties) of DigiD (aanvragen van particulieren) te worden ingediend. Een aanvraag per e-mail is niet mogelijk.

Artikel 11 Termijn voor indienen aanvraag

 • 1.

  De subsidieaanvraag dient uiterlijk 28 februari 2022 te zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten.

 • 2.

  Voor de datum van ontvangst is de datum van de ontvangststempel van de Provincie Limburg bepalend en bij digitale aanvragen de datum van digitale ontvangst.

Hoofdstuk 5 Slotbepalingen

Artikel 12 Hardheidsclausule

 • 1.

  In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslissen Gedeputeerde Staten.

 • 2.

  Indien toepassing van het bepaalde in deze regeling naar het oordeel van Gedeputeerde Staten tot kennelijke onbillijkheden leidt, dan kunnen Gedeputeerde Staten van enige bepaling afwijken.

Artikel 13 Inwerkingtreding, beëindiging en citeertitel

 • 1.

  Deze nadere subsidieregels treden in werking de dag na publicatie in het Provinciaal Blad.

 • 2.

  Deze nadere subsidieregels vervallen met ingang van 1 maart 2022, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op subsidieaanvragen die vóór die datum zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten en subsidiebesluiten die vóór die datum zijn genomen, ook voor de volgende stappen in het subsidietraject.

 • 3.

  Deze regeling kan worden aangehaald als “Nadere subsidieregels Monulisa 2020-2022”.

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 18 februari 2020

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

de heer drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris

de heer drs. G.H.E. Derks MPA

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

 

Artikel 4:

Voor de aanvragen in het kader van de instandhoudingssubsidie gebruikt het Rijk een vastgesteld model voor de meerjarenbegroting. Op grond hiervan stelt het Rijk de subsidiabele kosten vast. Voor de Monulisa subsidie handhaven we dit begrotingsmodel van het Rijk.