Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2020, 10143Overige besluiten van algemene strekkingSubsidieplafonds 2021 voor diverse subsidieregels

Gedeputeerde Staten van Limburg,

maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht, artikel 7 van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v., artikel 2 van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg 2015 e.v. en artikel 13 van de Verordening leningen Duurzaam Thuis bekend dat zij in hun vergadering van 15 december 2020 hebben vastgesteld:

 

Subsidieplafonds 2021 voor diverse subsidieregels

Artikel 1 Subsidieplafonds

Voor het begrotingsjaar 2021 is voor diverse subsidieregels een subsidieplafond vastgesteld conform het bepaalde in de bijlage. De subsidieregels zijn te vinden op www.limburg.nl/subsidies> actuele subsidieregelingen.

Artikel 2 Verdeling subsidieplafonds

  • 1.

    (Digitale) subsidieaanvragen in het kader van de in de bijlage genoemde subsidieregels worden behandeld op volgorde van binnenkomst, tenzij in de betreffende subsidieregels is bepaald dat het beschikbare bedrag op een andere wijze wordt verdeeld.

  • 2.

    Indien subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst, dan is voor de verdeling van het subsidieplafond de datum waarop de (digitale) aanvraag volledig bij de Provincie Limburg is ontvangen bepalend. Voor de datum van ontvangst per post is de datum van de ontvangststempel van de Provincie Limburg bepalend. Bij persoonlijk afgeleverde subsidieaanvragen ontvangt de indiener een bewijs van ontvangst en dan is de datum op dat bewijs bepalend. Indien de subsidieaanvraag in de brievenbus van de Provincie Limburg wordt gedeponeerd en derhalve geen bewijs van ontvangst is ontvangen, dan is de datum van de ontvangststempel van de Provincie Limburg bepalend. Bij digitale aanvragen is de datum van digitale ontvangst bepalend.

  • 3.

    Indien er meerdere volledige (digitale) aanvragen op dezelfde datum bij de Provincie Limburg ontvangen zijn en deze binnen het subsidieplafond niet allemaal kunnen worden gehonoreerd, zal het binnen het subsidieplafond resterende bedrag naar rato van het gevraagde subsidiebedrag worden verdeeld over deze aanvragen. Het bepaalde in dit lid geldt niet indien in de betreffende subsidieregels is bepaald dat het resterende beschikbare bedrag op een andere wijze wordt verdeeld.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt op 1 januari 2021 in werking en heeft een looptijd tot en met 31 december 2021.

 

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 15 december 2020.

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

de heer drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris,

de heer drs. G.H.E. Derks MPA

Bijlage Overzicht subsidieplafonds

 

Met dit besluit worden de subsidieplafonds, zoals bedoeld in artikel 7 van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. en nader uitgewerkt in de diverse subsidieregels, vastgesteld.

Subsidieplafonds 2021

 

Cluster

Naam subsidieregeling

Hoogte subsidieplafond

CULT

SUB

Nadere subsidieregels Bibliotheek, Maatschappij en Laaggeletterdheid 2020-2023

€ 350.000,00

WL

SUB

Nadere Subsidieregels Stimulering Wonen 2020-2023

€ 1.250.000,00

CULT

SUB

Stimuleringsregeling Bovenlokale Evenementen 2020-2023

€ 320.000,00

CULT

SUB

Nadere subsidieregels Cultuur 2020-2021

 

 

Bijlage 1 ‘Projectsubsidie Grensoverschrijdende culturele samenwerking’

€ 275.000,00

 

Bijlage 2 ‘Specifieke projecten’

€ 0,00

 

Bijlage 3 ‘Projectsubsidie Culturele festivals en evenementen’

€ 500.000,00

WL

SUB

Subsidieregeling opruiming drugsafval 2021-2024 Provincie Limburg

€ 218.802,00

 

Meerjarige subsidieplafonds

 

Cluster

Naam subsidieregeling

Einde looptijd subsidieplafond

Hoogte subsidieplafond

EI

SUB

Nadere subsidieregels Proof of Principle Fonds

31 maart 2021

€ 5.850.000,00

CULT

SUB

Nadere subsidieregels Cultuurplan en Subinfrastructuur 2021-2024

 

 

 

Cultuurplan 2021-2024

31 december 2024

€ 11.217.540,00

 

Subinfrastructuur 2021-2022

31 december 2022

€ 2.040.000,00

NAT

SUB

Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg 2015 e.v.

 

 

 

Paragraaf 1.4c ‘Excellent produceren: Verbeteringen in de Veehouderij’ (Pilot meten op bedrijfsniveau)

31 mei 2021

€ 236.000,00

 

Paragraaf 2.1 ‘soortenbeleid’

31 december 2021

€ 2.000.000,00

 

Overige paragrafen

 

€ 0,00

CULT

SUB

Nadere subsidieregels Monulisa 2020-2022

28 februari 2022

€ 1.700.000,00

CULT

EI

WL

SUB

ONT

Nadere subsidieregels Sociale Agenda Limburg 2020-2023

30 juni 2023

€ 5.000.000,00

CULT

WL

SUB

ONT

Nadere subsidieregels gemeenschapsaccommodaties 2020-2023

30 juni 2023

€ 1.375.000,00

CULT

SUB

Nadere subsidieregels Archeologie en klein Limburgs erfgoed 2020-2021

 

 

 

Archeologie

31 december 2021

€ 800.000,00

 

Klein Limburgs erfgoed

31 december 2021

€ 250.000,00

CULT

SUB

Nadere subsidieregels kerken 2020-2023

31 december 2023

€ 7.610.000,00

EI

SUB

Nadere subsidieregels Euregionaal Onderwijs 2020-2021

30 juli 2021

€ 163.320,00

CULT

SUB

Nadere subsidieregels Participatie

31 december 2021

€ 572.000,00

CULT

SUB

Nadere subsidieregels lokale en regionale musea 2020-2021

 

 

 

Musea gevestigd in Noord- en Midden-Limburg

20 december 2021

€ 100.000,00

 

Musea gevestigd in Zuid-Limburg

20 december 2021

€ 100.000,00

COM

SUB

Nadere subsidieregels Branding Limburg 2020

 

 

 

Call 1 ‘rust & natuur’

31 maart 2021

€ 300.000,00

 

Call 2 ‘cultuur en tradities’

31 maart 2021

€ 300.000,00

 

Meerjarige subsidieplafonds leningen

 

Cluster

Naam subsidieregeling

Einde looptijd subsidieplafond

Hoogte subsidieplafond

WL

SUB

Verordening Duurzaamheidsleningen Limburgs Energie Fonds, de Verordening Stimuleringslening Duurzaamheid, de Verordening Stimuleringslening Duurzaam Thuis en de Verordening leningen Duurzaam Thuis

Geen einddatum

€ 238.600.000,00

 

Van bovengenoemd totaal beschikbaar budget is per 1 oktober 2020 een bedrag ad € 106,6 mln. beschikbaar voor door SVn uit te zetten leningen.