Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant van 8 december 2020 tot wijziging van diverse regelingen in verband met enkele technische wijzigingen vanwege de inwerkingtreding van de Derde wijziging Algemene subsidieverordening Noord-Brabant en de Regeling uniforme kostenbegrippen en berekeningswijzen uurtarieven subsidies Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant;

 

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant;

 

Overwegende dat het wenselijk is diverse regelingen te wijzigen teneinde technische wijzigingen aan te brengen in verband met de inwerkingtreding van de Verordening van Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant van 3 juli 2020 tot wijziging van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant in verband met het aanbrengen van diverse technische en procedurele wijzigingen (Pb 2020, 4855), alsmede de inwerkingtreding van de Regeling uniforme kostenbegrippen en berekeningswijzen uurtarieven subsidies Noord-Brabant;

 

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Artikel I Wijziging Subsidieregeling buurtfonds Noord-Brabant

 

De artikelen 1.7, tweede lid, en 2.7, tweede lid, van de Subsidieregeling buurtfonds Noord-Brabant komen te luiden:

 • 2.

  Voor de berekening van subsidiabele uurtarieven van arbeids- en personeelsuren van de subsidieaanvrager past de subsidieaanvrager de berekeningswijze, genoemd in artikel 3, eerste lid, onder c, van de Regeling uniforme kostenbegrippen en berekeningswijzen uurtarieven subsidies Noord-Brabant toe en hanteert daarbij het in artikel 6, eerste lid, van die regeling genoemde uurtarief van € 50.

Artikel II Wijziging Subsidieregeling cultureel erfgoed Noord-Brabant 2016

 

De Subsidieregeling cultureel erfgoed Noord-Brabant 2016 wordt als volgt gewijzigd:

 

A.

 

Artikel 1.14 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  In onderdeel b wordt “artikel 22, zesde lid, onderdeel a, onder 1, van de Asv” vervangen door “artikel 22, zevende lid, onderdeel a, onder 1˚, van de Asv”.

 • 2.

  In onderdeel c wordt “artikel 22, zesde lid, onderdeel a, onder 2, van de Asv” vervangen door “artikel 22, zevende lid, onderdeel a, onder 2˚, van de Asv”.

B.

 

In artikel 5.14, eerste lid, onder b, en tweede lid, wordt “artikel 22, zesde lid, onderdeel a, onder 1˚, van de Asv” vervangen door “artikel 22, zevende lid, onderdeel a, onder 1˚, van de Asv”.

Artikel III Wijziging Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant 2016

 

De Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant 2016 wordt als volgt gewijzigd:

 

A.

 

De artikelen 1.7, derde lid, 2.7, derde lid, en 3.7, derde lid, komen te luiden:

 • 3.

  Voor de berekening van subsidiabele uurtarieven van arbeids- en personeelsuren van de subsidieaanvrager past de subsidieaanvrager de berekeningswijze, genoemd in artikel 3, eerste lid, onder c, van de Regeling uniforme kostenbegrippen en berekeningswijzen uurtarieven subsidies Noord-Brabant toe en hanteert daarbij het in artikel 6, eerste lid, van die regeling genoemde uurtarief van € 50.

B.

 

De artikelen 1.7, vijfde lid, 2.7, vijfde lid, en 3.7, vijfde lid, komen te luiden:

 • 5.

  In afwijking van het eerste lid zijn kosten derden als bedoeld in artikel 2, onder l, van de Regeling uniforme kostenbegrippen en berekeningswijzen uurtarieven subsidies Noord-Brabant, subsidiabel tot een maximum van € 125 per uur.

C.

 

In de artikelen 2.13, eerste lid, onder c, en 3.13, eerste lid, onder c, wordt “artikel 21, vijfde lid, onder a, van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant” vervangen door “artikel 21, zesde lid, onder a, van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant”.

 

D.

 

In de artikelen 2.14, derde lid, en 3.14, derde lid, wordt “artikel 21, zesde lid, van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant” vervangen door “artikel 21, zevende lid, van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant”.

Artikel IV Wijziging Subsidieregeling energie Noord-Brabant

 

De Subsidieregeling energie Noord-Brabant wordt als volgt gewijzigd:

 

A.

 

Artikel 1.7, tweede lid, komt te luiden:

 • 2.

  Voor de berekening van subsidiabele uurtarieven van arbeids- en personeelsuren van de subsidieaanvrager past de subsidieaanvrager een van de berekeningswijzen, genoemd in artikel 3, eerste lid, onder a of c, van de Regeling uniforme kostenbegrippen en berekeningswijzen uurtarieven subsidies Noord-Brabant toe.

B.

 

In artikel 2.12, onder h, wordt “artikel 21, zevende lid van de, Asv,” vervangen door “artikel 21, achtste lid, van de Asv” en wordt de puntkomma aan het slot vervangen door een punt.

 

Artikel V Wijziging Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant

 

De Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant wordt als volgt gewijzigd:

 

A.

 

In de artikelen 1.7, vierde lid, en 4.7, tweede lid, wordt “artikel 2, eerste lid, onder a, van de Regeling uniforme kostenbegrippen en berekeningswijzen subsidies Noord-Brabant 2017” vervangen door “artikel 3, eerste lid, onder a, van de Regeling uniforme kostenbegrippen en berekeningswijzen uurtarieven subsidies Noord-Brabant”.

 

B.

 

Artikel 1.15, tweede lid, komt te luiden:

 • 2.

  Bij subsidies van € 125.000 en hoger toont de subsidieontvanger bij de aanvraag tot subsidievaststelling aan dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht en dat aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan door middel van:

  • a.

   een activiteitenverslag;

  • b.

   een jaarrekening als bedoeld in artikel 22, zevende lid, onderdeel b, onder 1˚, van de Asv;

  • c.

   een controleverklaring als bedoeld in artikel 22, zevende lid, onderdeel b, onder 2˚, van de Asv.

C.

 

In de artikelen 1.17, tweede lid, 6.17, tweede lid, en 7.17, tweede lid, wordt “artikel 21, eerste tot en met vierde en achtste lid, van de Asv” vervangen door “artikel 21, eerste tot en met vijfde, en negende lid, van de Asv”.

 

D.

 

Artikel 4.14, derde lid, wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  In onderdeel b wordt “artikel 22, zesde lid, onderdeel b, onder 1˚, van de Asv” vervangen door “artikel 22, zevende lid, onderdeel b, onder 1˚, van de Asv”.

 • 2.

  In onderdeel c wordt “artikel 22, zesde lid, onderdeel b, onder 2˚, van de Asv” vervangen door “artikel 22, zevende lid, onderdeel b, onder 2˚, van de Asv”.

E.

 

In de artikelen 6.7 en 8.7 vervalt het tweede lid alsmede de aanduiding “1.” voor het eerste lid.

 

F.

 

Artikel 9.7, tweede lid, komt te luiden:

 • 2.

  Voor de berekening van subsidiabele uurtarieven van arbeids- en personeelsuren van de subsidieaanvrager past de subsidieaanvrager de berekeningswijze, genoemd in artikel 3, eerste lid, onder c, van de Regeling uniforme kostenbegrippen en berekeningswijzen uurtarieven subsidies Noord-Brabant toe en hanteert daarbij het in artikel 6, eerste lid, van die regeling genoemde uurtarief van € 50.

G.

 

In artikel 9.13, tweede lid, onder b, wordt “artikel 21, zevende lid, van de Asv” vervangen door “artikel 21, achtste lid, van de Asv”.

 

H.

 

Artikel 9.14 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  In het tweede lid wordt “artikel 21, zesde lid, van de Asv” vervangen door “artikel 21, zevende lid, van de Asv”.

 • 2.

  Het derde lid wordt als volgt gewijzigd:

  • a.

   In onderdeel d wordt “artikel 22, zesde lid, onderdeel a, onder 1˚, van de Asv” vervangen door “artikel 22, zevende lid, onderdeel a, onder 1˚, van de Asv”.

  • b.

   In onderdeel e wordt “artikel 22, zesde lid, onderdeel a, onder 2˚, van de Asv” vervangen door “artikel 22, zevende lid, onderdeel a, onder 2˚, van de Asv”.

I.

 

Artikel 11.16, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  In onderdeel c wordt “artikel 22, zesde lid, onderdeel a, onder 1˚, van de Asv” vervangen door “artikel 22, zevende lid, onderdeel a, onder 1˚, van de Asv”.

 • 2.

  In onderdeel d wordt “artikel 22, zesde lid, onderdeel a, onder 2˚, van de Asv” vervangen door “artikel 22, zevende lid, onderdeel a, onder 2˚, van de Asv”.

J.

 

Artikel 11.7, vijfde lid, vervalt.

 

K.

 

Artikel 12.7, vierde lid, vervalt.

Artikel VI Wijziging Subsidieregeling landbouw innovatie Noord-Brabant 2020-2023

 

In artikel 16, tweede lid, van de Subsidieregeling landbouw innovatie Noord-Brabant 2020-2023 wordt “artikel 21, eerste tot en met vierde en achtste lid, van de Asv” vervangen door “artikel 21, eerste tot en met vijfde, en negende lid, van de Asv”.

Artikel VII Wijziging Subsidieregeling provinciaal milieu- en waterplan Noord-Brabant

 

De Subsidieregeling provinciaal milieu- en waterplan Noord-Brabant wordt als volgt gewijzigd:

 

A.

 

Artikel 1.13, derde lid, wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  In onderdeel d wordt “, als bedoeld in artikel 22, zesde lid, onderdeel a, onder 1, van de Asv” vervangen door “als bedoeld in artikel 22, zevende lid, onderdeel a, onder 1˚, van de Asv”.

 • 2.

  In onderdeel e wordt “, als bedoeld in artikel 22, zesde lid, onderdeel a, onder 2, van de Asv” vervangen door “als bedoeld in artikel 22, zevende lid, onderdeel a, onder 2˚, van de Asv”.

B.

 

Het begrip “kosten derden” in artikel 2.1 komt te luiden:

kosten derden: kosten als bedoeld in artikel 2, onder l, van de Regeling uniforme kostenbegrippen en berekeningswijzen uurtarieven subsidies Noord-Brabant;.

 

C.

 

Artikel 2.7, tweede lid, komt te luiden:

 • 2.

  Voor de berekening van subsidiabele uurtarieven van arbeids- en personeelsuren als bedoeld in het eerste lid, onder b, past de subsidieaanvrager de berekeningswijze, genoemd in artikel 3, eerste lid, onder c, van de Regeling uniforme kostenbegrippen en berekeningswijzen uurtarieven subsidies Noord-Brabant toe en hanteert daarbij het in artikel 6, eerste lid, van die regeling genoemde uurtarief van € 50.

D.

 

Artikel 2.14, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  In onderdeel c wordt “artikel 22, zesde lid, onderdeel a, onder 1˚, van de Asv” vervangen door “artikel 22, zevende lid, onderdeel a, onder 2˚, van de Asv”.

 • 2.

  In onderdeel d wordt “artikel 22, zesde lid, onderdeel a, onder 2˚, van de Asv” vervangen door “artikel 22, zevende lid, onderdeel a, onder 2˚, van de Asv”.

E.

 

In artikel 2.15a, tweede lid, wordt “artikel 21, eerste tot en met vierde en achtste lid, van de Asv” vervangen door “artikel 21, eerste tot en met vijfde, en negende lid, van de Asv”.

 

F.

 

De artikelen 3.14 en 4.14 worden als volgt gewijzigd:

 • 1.

  In onderdeel e wordt “, als bedoeld in artikel 22, zesde lid, onderdeel a, onder 1, van de Asv” vervangen door “als bedoeld in artikel 22, zevende lid, onderdeel a, onder 1˚, van de Asv”.

 • 2.

  In onderdeel f wordt “, als bedoeld in artikel 22, zesde lid, onderdeel a, onder 2, van de Asv” vervangen door “als bedoeld in artikel 22, zevende lid, onderdeel a, onder 2˚, van de Asv”.

G.

 

Artikel 5.1, onder c, komt te luiden:

 • c.

  kosten derden: kosten als bedoeld in artikel 2, onder l, van de Regeling uniforme kostenbegrippen en berekeningswijzen uurtarieven subsidies Noord-Brabant;.

H.

 

De artikelen 5.7, tweede lid, en 7.7, tweede lid, komen te luiden:

 • 2.

  Voor de berekening van subsidiabele uurtarieven van arbeids- en personeelsuren van de subsidieaanvrager past de subsidieaanvrager de berekeningswijze, genoemd in artikel 3, eerste lid, onder c, van de Regeling uniforme kostenbegrippen en berekeningswijzen uurtarieven subsidies Noord-Brabant toe en hanteert daarbij het in artikel 6, eerste lid, van die regeling genoemde uurtarief van € 50.

I.

 

Artikel 6.1, onder g, komt te luiden:

 • g.

  kosten derden: kosten als bedoeld in artikel 2, onder l, van de Regeling uniforme kostenbegrippen en berekeningswijzen uurtarieven subsidies Noord-Brabant;.

J.

 

Artikel 7.1, onder f, komt te luiden:

 • f.

  kosten derden: kosten als bedoeld in artikel 2, onder l, van de Regeling uniforme kostenbegrippen en berekeningswijzen uurtarieven subsidies Noord-Brabant;.

K.

 

De aanhef van artikel 8.7, derde lid, komt te luiden:

 • 3.

  Voor de berekening van subsidiabele uurtarieven van arbeids- en personeelsuren van de subsidieaanvrager als bedoeld in het eerste lid, onder g, en het tweede lid, onder f, past de subsidieaanvrager de berekeningswijze, genoemd in artikel 3, eerste lid, onder c, van de Regeling uniforme kostenbegrippen en berekeningswijzen uurtarieven subsidies Noord-Brabant toe en hanteert daarbij op grond van artikel 6, tweede lid, van die regeling een uurtarief van:.

L.

 

Artikel 10.1, onder f, komt te luiden:

 • f.

  kosten derden: kosten als bedoeld in artikel 2, onder l, van de Regeling uniforme kostenbegrippen en berekeningswijzen uurtarieven subsidies Noord-Brabant;.

M.

 

Artikel 10.14, tweede lid, onder b en c, komt te luiden:

 • b.

  een financieel verslag als bedoeld in artikel 22, zevende lid, onderdeel a, onder 1˚, van de Asv;

 • c.

  een controleverklaring als bedoeld in artikel 22, zevende lid, onderdeel a, onder 2˚, van de Asv.

Artikel VIII Wijziging Subsidieregeling realisering Natuurnetwerk Noord-Brabant

 

De Subsidieregeling realisering Natuurnetwerk Noord-Brabant wordt als volgt gewijzigd:

 

A.

 

In de artikelen 1.22, tweede lid, 2.18, 3.14, derde lid, en 3.16 wordt “artikel 22, elfde lid, van de Asv” vervangen door “artikel 22, dertiende lid, van de Asv”.

 

B.

 

Artikel 1.24 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  In het tweede lid wordt “artikel 22, elfde lid, van de Asv” vervangen door “artikel 22, dertiende lid, van de Asv”.

 • 2.

  In het derde lid wordt “artikel 21, eerste tot en met vierde en achtste lid, van de Asv” vervangen door “artikel 21, eerste tot en met vijfde, en negende lid, van de Asv”.

C.

 

Artikel 2.16 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  In het tweede lid, onder e, aanhef, wordt “artikel 21, zevende lid, van de Asv” vervangen door “artikel 21, achtste lid, van de Asv” en wordt “artikel 21, zesde lid, van de Asv” vervangen door “artikel 21, zevende lid, van de Asv”.

 • 2.

  In het derde lid wordt “artikel 22, elfde lid, van de Asv” vervangen door “artikel 22, dertiende lid, van de Asv”.

D.

 

De aanhef van artikel 3.7, tweede lid, komt te luiden:

 • 2.

  Voor de berekening van subsidiabele uurtarieven van arbeids- en personeelsuren van de subsidieaanvrager past de subsidieaanvrager de berekeningswijze, genoemd in artikel 3, eerste lid, onder c, van de Regeling uniforme kostenbegrippen en berekeningswijzen uurtarieven subsidies Noord-Brabant toe en hanteert daarbij op grond van artikel 6, tweede lid, van die regeling een uurtarief van:.

Artikel IX Wijziging Subsidieregeling sport Noord-Brabant 2018-2019

 

De Subsidieregeling sport Noord-Brabant 2018-2019 wordt als volgt gewijzigd:

 

A.

 

Artikel 1.7, tweede lid, komt te luiden:

 • 2.

  Voor de berekening van subsidiabele uurtarieven van interne loonkosten, bedoeld in het eerste lid, onder e, past de subsidieaanvrager de berekeningswijze, genoemd in artikel 3, eerste lid, onder c, van de Regeling uniforme kostenbegrippen en berekeningswijzen uurtarieven subsidies Noord-Brabant toe en hanteert daarbij het in artikel 6, eerste lid, van die regeling genoemde uurtarief van € 50.

B.

 

In artikel 1.13, onder e, wordt “artikel 16, onder b, van de Asv” vervangen door “artikel 16, eerste lid, onder d, van de Asv”.

Artikel X Wijziging Subsidieregeling transitie veehouderijen Noord-Brabant

 

De Subsidieregeling transitie veehouderijen Noord-Brabant wordt als volgt gewijzigd:

 

A.

 

Artikel 1.14 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  In het eerste lid wordt “artikel 21, zevende lid, van de Asv” vervangen door “artikel 21, achtste lid, van de Asv” en wordt “artikel 21, zesde lid, van de Asv” vervangen door “Artikel 21, zevende lid, van de Asv”.

 • 2.

  In het tweede lid wordt “, als bedoeld in artikel 22, zesde lid, onderdeel a, onder 1, van de Asv” vervangen door “als bedoeld in artikel 22, zevende lid, onderdeel a, onder 1˚, van de Asv”.

B.

 

In artikel 2.13, eerste lid, onder c, wordt “artikel 16, onder a, Asv” vervangen door “artikel 16, eerste lid, onder c, van de Asv”.

 

C.

 

In artikel 2.14, onder b, wordt “, als bedoeld in artikel 22, zesde lid, onderdeel a, onder 1, van de Asv” vervangen door “als bedoeld in artikel 22, zevende lid, onderdeel a, onder 1˚, van de Asv”.

 

D.

 

In artikel 4.13, eerste lid, onder b, wordt “artikel 16, onder a, van de Asv” vervangen door “artikel 16, eerste lid, onder c, van de Asv”.

Artikel XI Wijziging Subsidieregeling verkeer en vervoer Noord-Brabant 2016

 

De Subsidieregeling verkeer en vervoer Noord-Brabant 2016 wordt als volgt gewijzigd:

 

A.

 

In artikel 1.7, vijfde lid, wordt “artikel 2, eerste lid, onder c, van de Regeling uniforme kostenbegrippen en berekeningswijzen subsidies Noord-Brabant 2017” vervangen door “artikel 3, eerste lid, onder c, van de Regeling uniforme kostenbegrippen en berekeningswijzen uurtarieven subsidies Noord-Brabant” en wordt “artikel 5, eerste lid” vervangen door “artikel 6, eerste lid”.

 

B.

 

Artikel 1.13 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  In onderdeel c wordt “, als bedoeld in artikel 22, zesde lid, onderdeel a, onder 1, van de Asv” vervangen door “als bedoeld in artikel 22, zevende lid, onderdeel a, onder 1˚, van de Asv”.

 • 2.

  In onderdeel d wordt “, als bedoeld in artikel 22, zesde lid, onderdeel a, onder 2, van de Asv” vervangen door “als bedoeld in artikel 22, zevende lid, onderdeel a, onder 2˚, van de Asv”.

C.

 

Artikel 2.7, tweede lid, komt te luiden:

 • 2.

  Voor de berekening van subsidiabele uurtarieven van arbeids- en personeelsuren, bedoeld in het eerste lid, onder i, past de subsidieaanvrager naar keuze toe:

  • a.

   de berekeningswijze, genoemd in artikel 3, eerste lid, onder c, van de Regeling uniforme kostenbegrippen en berekeningswijzen uurtarieven subsidies Noord-Brabant en hanteert daarbij ingevolge artikel 6, tweede lid, van die regeling een uurtarief van € 75; of

  • b.

   de berekeningswijze genoemd in artikel 3, eerste lid, onder a, juncto artikel 4 van de Regeling uniforme kostenbegrippen en berekeningswijzen uurtarieven subsidies Noord-Brabant.

D.

 

Artikel 2.14, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  In onderdeel d wordt “artikel 22, zesde lid, onderdeel a, onder 1˚, van de Asv” vervangen door “artikel 22, zevende lid, onderdeel a, onder 1˚, van de Asv”.

 • 2.

  In onderdeel e wordt “artikel 22, zesde lid, onderdeel a, onder 2˚, van de Asv” vervangen door “artikel 22, zevende lid, onderdeel a, onder 2˚, van de Asv”.

E.

 

Artikel 4.14 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  Het derde lid wordt als volgt gewijzigd:

  • a.

   In onderdeel d wordt “, als bedoeld in artikel 22, zesde lid, onderdeel a, onder 1, van de Asv” vervangen door “als bedoeld in artikel 22, zevende lid, onderdeel a, onder 1˚, van de Asv”.

  • b.

   In onderdeel e wordt “, als bedoeld in artikel 22, zesde lid, onderdeel a, onder 2, van de Asv” vervangen door “als bedoeld in artikel 22, zevende lid, onderdeel a, onder 2˚, van de Asv”.

 • 2.

  In het vierde lid, aanhef, wordt “artikel 22, elfde lid van de Asv” vervangen door “artikel 22, dertiende lid, van de Asv”.

F.

 

Artikel 6.14, derde lid, wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  In onderdeel d wordt “, als bedoeld in artikel 22, zesde lid, onderdeel a, onder 1, van de Asv” vervangen door “als bedoeld in artikel 22, zevende lid, onderdeel a, onder 1˚, van de Asv”.

 • 2.

  In onderdeel e wordt “, als bedoeld in artikel 22, zesde lid, onderdeel a, onder 2, van de Asv” vervangen door “als bedoeld in artikel 22, zevende lid, onderdeel a, onder 2˚, van de Asv”.

G.

 

Artikel 6.15, vierde lid, komt te luiden:

 • 4.

  Gedeputeerde Staten betalen het voorschot, bedoeld in het derde lid, in een keer.

H.

 

Artikel 10.14 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  Het derde lid wordt als volgt gewijzigd:

  • a.

   In onderdeel b wordt “, als bedoeld in artikel 22, zesde lid, onderdeel a, onder 1, van de Asv” vervangen door “als bedoeld in artikel 22, zevende lid, onderdeel a, onder 1˚, van de Asv”.

  • b.

   In onderdeel c wordt “, als bedoeld in artikel 22, zesde lid, onderdeel a, onder 2, van de Asv” vervangen door “als bedoeld in artikel 22, zevende lid, onderdeel a, onder 2˚, van de Asv”.

 • 2.

  Het vierde lid wordt als volgt gewijzigd:

  • a.

   In onderdeel a wordt “, als bedoeld in artikel 22, zesde lid onderdeel a. onder 1, van de Asv” vervangen door “als bedoeld in artikel 22, zevende lid, onderdeel a, onder 1˚, van de Asv”.

  • b.

   In onderdeel b wordt “, als bedoeld in artikel 22, zesde lid, onderdeel a, onder 2, van de Asv” vervangen door “als bedoeld in artikel 22, zevende lid, onderdeel a, onder 2˚, van de Asv”.

I.

 

Artikel 11.14, tweede lid, onder d en e, komt te luiden:

 • d.

  een financieel verslag als bedoeld in artikel 22, zevende lid, onderdeel a, onder 1˚, van de Asv;

 • e.

  een controleverklaring als bedoeld in artikel 22, zevende lid, onderdeel a, onder 2˚, van de Asv.

Artikel XII Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

 

’s-Hertogenbosch, 8 december 2020

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter

mr. I.R. Adema

de secretaris

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Naar boven