Provinciaal blad van Zeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeelandProvinciaal blad 2020, 10007Overige besluiten van algemene strekkingProvincie Zeeland - Verlening goedkeuring van Faunabeheerplan Vos 2021-2026

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij in week 51 in het kader van artikel 3.12 van de Wet natuurbescherming definitief goedkeuring verlenen aan het Faunabeheerplan Vos 2020-2025 Zeeland van de Faunabeheereenheid Zeeland. Uit dit besluit vloeit tevens het besluit van GS voort om in het kader van artikel 3.10 van de Wet natuurbescherming de volgende ontheffingen definitief te verlenen aan de Faunabeheereenheid Zeeland: voor het doden van vossen in de nacht met nachtzichtapparatuur van 1 januari tot en met 30 juni in de gebieden Schouwen-Duiveland en Yerseke Moer, en voor het gebruik van geluiddempers door faunabeheerders van terrein beherende organisaties bij het doden van vossen. Daarnaast besluiten GS definitief om ontheffing te weigeren voor het doden van vossen tijdens een uur voor zonsopkomst en een uur na zonsondergang met gebruik van nachtzichtapparatuur in heel Zeeland.

 

Ter inzage

De vergunning/ontheffing ligt 6 weken na de publicatiedatum ter inzage. U kunt op afspraak de stukken inzien in het Provinciehuis, Abdij 6 in Middelburg. U kunt hiervoor contact opnemen met het informatiecentrum: 0118-631011. Kopieën van stukken worden op verzoek toegestuurd. Ook hiervoor kunt u contact opnemen met het informatiecentrum. In alle gevallen dient u het kenmerk van de besluiten te vermelden (ZK20000047).

 

Beroep

Belanghebbenden die een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend of die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet kunnen worden verweten dat zij geen zienswijzen hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit, kunnen schriftelijk beroep instellen tegen dit besluit bij de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

In het beroepschrift neemt u ten minste op uw naam, uw adres, de datum, tegen welk besluit u beroep instelt (zo mogelijk een kopie meezenden) en waarom. Het beroepschrift dient te worden ondertekend. U moet het beroepschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt. Doorgaans is dat de dag na de datum van verzending. Overschrijding van de termijn kan ertoe leiden dat met uw beroep geen rekening wordt gehouden. Als u overweegt beroep in te stellen, kunt u een informatiefolder aanvragen op het telefoonnummer 0118-631000. U kunt de informatie ook downloaden via www.zeeland.nl/beleid-en-regelgeving/beroep-instellen.

Wij wijzen u erop dat het beroep niet de werking van het besluit schorst. U kunt een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.