Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2019, 978Overige overheidsinformatieKennisgeving beschikking Shell Nederland Verkoopmaatschappij

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend.

 

Bedrijf : Shell Nederland Verkoopmaatschappij

Locatie : Propaanweg 18, 3196 KH Rotterdam-Vondelingenplaat

Activiteit : Bouwen

Voor : Het bouwen van een steiger ten dienste van de binnenvaart in de 2e Petroleumhaven

Aanvraagdatum : 13 december 2018

Besluitdatum : 5 februari 2019

Bekendmaking : 5 februari 2019

Zaaknummer : 9999105770

 

Inzage

U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken op verzoek inzien bij de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam op maandag t/m vrijdag van 08.00 - 16.00 uur na telefonische afspraak: 010 - 246 80 00 of mailen naar info@dcmr.nl.

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de dag van bekendmaking aan de aanvrager tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb-secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, o.v.v. “Awb-bezwaar”.

 

Inlichtingen

Wabo regiebureau van de DCMR, telefoon: 010 - 246 80 00.