Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2019, 977Overige overheidsinformatieKennisgeving beschikking Koole Tankstorage Minerals B.V.

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend.

 

Bedrijf : Koole Tankstorage Minerals B.V.

Locatie : Petroleumweg 56, 3196 KD Rotterdam-Vondelingenplaat

Activiteit : Bouwen

Voor : Het plaatsen van leidingmodules onder de steiger Jetty-11

Aanvraagdatum : 13 december 2018

Besluitdatum : 4 februari 2019

Bekendmaking : 4 februari 2019

Zaaknummer : 9999105767

 

Inzage

U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken op verzoek inzien bij de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam op maandag t/m vrijdag van 08.00 - 16.00 uur na telefonische afspraak: 010 - 246 80 00 of mailen naar info@dcmr.nl.

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de dag van bekendmaking aan de aanvrager tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb-secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag, o.v.v. “Awb-bezwaar”.

 

Inlichtingen

Wabo regiebureau van de DCMR, telefoon: 010 - 246 80 00.