Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2019, 939Beschikkingen | aanvraagAanvraag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Delftweg 62 te Rijswijk

Onderwerp

Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat op 4 februari 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ontvangen inzake het aanpassen van de afgas installatie. De locatie betreft Delftweg 62, 2289 BA te Rijswijk (zaaknummer 00544109).

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.

De aanvraag ligt niet ter inzage en hier is geen bezwaar of beroep tegen mogelijk. De beschikking wordt later bekendgemaakt.