Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2019, 8522Overige besluiten van algemene strekkingSubsidieplafonds 2020 voor diverse subsidieregels

Gedeputeerde Staten van Limburg,

maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en artikel 7 van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. bekend dat zij in hun vergadering van 10 december 2019 hebben vastgesteld:

 

Subsidieplafonds 2020 voor diverse subsidieregels

Artikel 1 Subsidieplafonds

Voor het begrotingsjaar 2020 is voor diverse subsidieregels een subsidieplafond vastgesteld conform het bepaalde in de bijlage. De subsidieregels zijn te vinden op www.limburg.nl/subsidies> actuele subsidieregelingen.

Artikel 2 Verdeling subsidieplafonds

 • 1.

  (Digitale) subsidieaanvragen in het kader van de in de bijlage genoemde subsidieregels worden behandeld op volgorde van binnenkomst, tenzij in de betreffende subsidieregels is bepaald dat het beschikbare bedrag op een andere wijze wordt verdeeld.

 • 2.

  Indien subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst, dan is voor de verdeling van het subsidieplafond de datum waarop de (digitale) aanvraag volledig bij de Provincie Limburg is ontvangen bepalend.

  Voor de datum van ontvangst per post is de datum van de ontvangststempel van de Provincie Limburg bepalend. Bij persoonlijk afgeleverde subsidieaanvragen ontvangt de indiener een bewijs van ontvangst en dan is de datum op dat bewijs bepalend. Indien de subsidieaanvraag in de brievenbus van de Provincie Limburg wordt gedeponeerd en derhalve geen bewijs van ontvangst is ontvangen, dan is de datum van de ontvangststempel van de Provincie Limburg bepalend. Bij digitale aanvragen is de datum van digitale ontvangst bepalend.

 • 3.

  Indien er meerdere volledige (digitale) aanvragen op dezelfde datum bij de Provincie Limburg ontvangen zijn en deze binnen het subsidieplafond niet allemaal kunnen worden gehonoreerd, zal het binnen het subsidieplafond resterende bedrag naar rato van het gevraagde subsidiebedrag worden verdeeld over deze aanvragen. Het bepaalde in dit lid geldt niet indien in de betreffende subsidieregels is bepaald dat het resterende beschikbare bedrag op een andere wijze wordt verdeeld.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt op 1 januari 2020 in werking.

 

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 10 december 2019.

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

de heer drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris,

de heer drs. G.H.E. Derks MPA

Bijlage Overzicht subsidieplafonds

 

Met dit besluit worden de subsidieplafonds, zoals bedoeld in artikel 7 van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. en nader uitgewerkt in de diverse subsidieregels, vastgesteld.

Subsidieplafonds 2020

Cluster

Naam subsidieregeling

Hoogte subsidieplafond

MOB

SUB

Nadere subsidieregels verkeerseducatie 2017-2020

€ 304.000,00

Meerjarige subsidieplafonds

Cluster

Naam subsidieregeling

Einde looptijd subsidieplafond

Hoogte subsidieplafond

EZ

SUB

Nadere subsidieregels Euregionaal Onderwijs 2019-2020

31 juli 2020

€ 180.000,00

EZ

SUB

Nadere subsidieregels Proof of Principle Fonds

31 maart 2021

€ 5.850.000,00

CULT

SUB

Stimuleringsregeling Bovenlokale Evenementen 2019

30 januari 2020

€ 400.000,00

CULT

SUB

Stimuleringsregeling Bovenlokale Evenementen 2020-2023

31 december 2020

€ 320.000,00

CULT

SUB

Nadere subsidieregels stimulering Struikelstenen 2017-2020

4 mei 2020

€ 165.000,00

CULT

SUB

Nadere subsidieregels Cultuurplan en Subinfrastructuur 2021-2024

 

 

Cultuurplan 2021-2024

31 december 2024

€ 11.217.540,00

Subinfrastructuur 2021-2022

31 december 2022

€ 2.040.000,00

WL

SUB

Nadere subsidieregels structuurversterkende investeringen in gemeenschapsaccommodaties

1 april 2020

€ 2.165.000,00

KAB

SUB

Nadere subsidieregels 75 jaar bevrijding - vouchers gemeenten

5 mei 2020

€ 155.000,00

NAT

SUB

Subsidieverordening inrichting landelijk gebied Limburg 2015 e.v.

 

 

Paragraaf 1.4c ‘Excellent produceren: Verbeteringen in de Veehouderij (Pilot meten op bedrijfsniveau)

31 december 2020

€ 236.000,00

 

Overige paragrafen

 

€ 0

Meerjarige subsidieplafonds leningen

Cluster

Naam subsidieregeling

Einde looptijd subsidieplafond

Hoogte subsidieplafond

WL

SUB

Verordening Stimuleringslening DuurzaamThuis

Geen einddatum

€ 234.100.000,00