Provinciaal blad van Flevoland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FlevolandProvinciaal blad 2019, 8488Overige besluiten van algemene strekkingWijzigingsbesluit van Gedeputeerde Staten van Flevoland m.b.t. het 3e Openstellingsbesluit van de maatregel ‘M5 biodiversiteit niet- productieve investeringen’, op grond van de Subsidieverordening Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) Flevoland 2014-2020

Gedeputeerde Staten van Flevoland, overwegende dat:

 

Zij bij besluit van 18 juni 2019, kenmerk 24144297, het Besluit tot openstelling van de maatregel ‘M5 biodiversiteit niet- productieve investeringen’ van de Subsidieverordening Plattelandsontwikkeling Flevoland 2014 - 2020 (POP3) hebben vastgesteld;

 

Onder besluitpunt I van dit besluit is vermeld dat het subsidieplafond voor deze maatregel, die was opengesteld van 1 juli 2019 tot en met 27 september 2019, € 670.000 bedraagt;

 

Gedurende de opstellingsperiode aanvragen voor subsidie zijn ingediend voor een hoger bedrag dan van tevoren was ingeschat, bij het openstellen van het subsidieplafond;

 

Dit voor Gedeputeerde Staten aanleiding geeft om het genoemde subsidieplafond te verhogen, om zo de ingediende subsidieaanvragen, die voldoen aan de gestelde criteria en voldoen aan de instapvereisten te kunnen honoreren. Hiervoor is een extra budgetverhoging nodig.

 

BESLUITEN:

 

Vast te stellen de volgende wijziging van het “Besluit tot 3e Openstelling van de maatregel ‘M5 Biodiversiteit niet- productieve investeringen” van de Subsidieverordening POP3 Flevoland 2014 -2020.

Artikel 6 Subsidieplafond

In besluit Subsidieplafond, wordt '€ 670.000’ vervangen door '€ 1.209.515'.

Artikel 12. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking op 26 juni 2019, zijnde de publicatiedatum in het Provinciaal Blad Nr. 2019- 26 onder nummer PRB 2019-4580.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Gedeputeerde Staten van Flevoland van 17 december  2019.