Provinciaal blad van Noord-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-HollandProvinciaal blad 2019, 8464VerordeningenVerordening van Provinciale Staten van Noord-Holland houdende regels omtrent de heffing en invordering van leges (Legesverordening Noord-Holland 2020)

Provinciale Staten van Noord-Holland;

 

Gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 5 november 2019;

 

Gelet op artikel 220 van de Provinciewet besluiten vast te stellen:

 

Besluiten vast te stellen:

 

De Legesverordening Noord-Holland 2020

Artikel 1 Begrippenkader

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  leges: de rechten die worden geheven ter zake van het genot van de door of vanwege het Provinciebestuur verleende diensten bedoeld in deze verordening en de tarieventabel.

 • b.

  tarieventabel: de Legestarieventabel behorende bij deze verordening

Artikel 2 Belastingplichtig

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst wordt verleend.

Artikel 3 Heffingsmaatstaven en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de heffingsmaatstaven en tarieven, opgenomen in de tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als volle eenheid aangemerkt.

 • 3.

  Bijkomende door de provincie te maken kosten worden in rekening gebracht bij de aanvrager, mits de aanvrager voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag daarover wordt geïnformeerd.

Artikel 4 Wijze van heffing

 • 1.

  De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving van het gevorderde bedrag, waaronder mede wordt begrepen een nota, aanslagbiljet of factuur.

 • 2.

  De leges kunnen worden geheven bij voorlopige aanslag tot ten hoogste het bedrag waarop de aanslag vermoedelijk zal worden vastgesteld.

Artikel 5 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 worden de leges betaald:

  • a.

   op het moment van het doen van de kennisgeving van het gevorderde bedrag als deze mondeling wordt gedaan of;

  • b.

   op het moment van uitreiken van de kennisgeving van het gevorderde bedrag dan wel binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving van het gevorderde bedrag.

 • 2.

  Indien de te heffen leges meer dan € 5000,- bedragen kunnen de leges worden betaald in vier gelijke termijnen, waarbij de eerste termijn vervalt 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving en elke volgende termijn telkens 30 dagen later.

Artikel 6 Kwijtschelding

Bij de invordering van leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 7 Teruggaaf

 • 1.

  Indien een aanvraag voor een vergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk incompleet (niet-ontvankelijk) is en niet verder in behandeling wordt genomen, omdat de aanvrager, na daartoe in de gelegenheid te zijn gesteld, de aanvraag niet of onvoldoende heeft aangevuld, vindt op verzoek van de aanvrager teruggaaf van het betaalde bedrag plaats ter hoogte van 80% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 • 2.

  Indien een nog niet-ontvankelijke vergunning door de aanvrager wordt ingetrokken, vindt op verzoek van de aanvrager teruggaaf van het betaalde bedrag plaats ter hoogte van 80% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 • 3.

  Indien de aanvrager de aanvraag om een vergunning intrekt terwijl deze aanvraag reeds in behandeling is genomen, vindt op verzoek van de aanvrager teruggaaf plaats ter hoogte van 50% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 • 4.

  Indien Gedeputeerde Staten een vergunning intrekken, vindt op verzoek van de vergunninghouder teruggaaf plaats ter hoogte van 25% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges, mits op het tijdstip van het verzoek nog niet met de activiteiten is gestart en de aanvraag wordt ingetrokken binnen 6 maanden na verlening.

 • 5.

  Indien Gedeputeerde Staten een vergunning weigeren, vindt op verzoek van de aanvrager teruggaaf plaats ter hoogte van 25% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 • 6.

  Indien door een rechtelijke uitspraak een vergunning wordt vernietigd, vindt op verzoek van de vergunninghouder teruggaaf van het betaalde bedrag plaats ter hoogte van 25% van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 • 7.

  Teruggaaf vindt niet plaats als het verschuldigde tarief minder bedraagt dan € 250,-.

 • 8.

  Een verzoek tot teruggaaf wordt ingediend bij de heffingsambtenaar van de provincie binnen zes weken nadat de omstandigheid, waardoor het recht op teruggaaf is ontstaan, zich heeft voorgedaan.

Artikel 8 Nadere regels

Gedeputeerde Staten kunnen nadere regels stellen met betrekking tot de heffing en invordering van de leges.

Artikel 9 Overgangsregeling

Voor diensten die zijn aangevraagd voor inwerkingtreding van deze verordening blijven de legestarieven gebaseerd op de Legesverordening Noord-Holland 2017 en tarieventabel 2017 van kracht.

Artikel 10 Intrekking

De Legesverordening 2017 en tarieventabel 2017 worden ingetrokken.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze verordening met de daarbij behorende tarieventabel 2020 treedt in werking met ingang van 1 januari 2020.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening Noord-Holland 2020

Haarlem, 16 december 2019

Provinciale Staten voornoemd,

A.Th.H. van Dijk, voorzitter

K. Bolt, statengriffier

Bijlage:  

Legestarieventabel 2020

 

Hoofdstuk 1 Dienstverlening vallend onder de fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

1.1

Begripsomschrijvingen

1.1.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

1.1.1.1

Aanlegkosten: de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV1989), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, exclusief omzetbelasting. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

1.1.1.2

Bouwkosten: de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

1.1.1.3

Sloopkosten: de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de sloopkosten, exclusief omzetbelasting. Indien het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder sloopkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft.

1.1.2

Wabo : Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

1.2

Omgevingsvergunning

1.2.1

een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 1 van de tarieventabel. In afwijking van het voorafgaande kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

 

Tarief 2020

 

1.3

Vooroverleg/principeverzoek

1.3.1

het vooroverleg of het principeverzoek over of het beoordelen van een principeverzoek tot het geheel of gedeeltelijk vaststellen of wijzigen van een inpassingsplan, een wijzigingsplan of andere besluiten gebaseerd op het bepaalde in artikel 3:26, eerste en tweede lid en artikel 3:6, eerste lid, Wro

 

€ 500,00

1.3.2

 

indien volgend op het vooroverleg of het principeverzoek als bedoeld onder 1.3.1 binnen één jaar voor hetzelfde plan of besluit een aanvraag tot het geheel of gedeeltelijk vaststellen, herzien, wijzigen of uitwerken van het inpassings- of wijzigingsplan in behandeling wordt genomen, wordt het op grond van artikel 1.3.1. betaalde bedrag verrekend met de leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld onder 1.3.3.1.

 

1.3.3

Bouwen van een bouwwerk

1.3.3.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

het verstrekken van een vergunning als bedoeld in art. 2.1, eerste lid, onder a, Wabo of als bedoeld in art. 2.19a, tweede lid, onder a, van de Crisis- en herstelwet voor het aanleggen of bouwen van een bouwwerk;

-bij bouwkosten tot € 50.000,- : € 103,- per €1.000,-

 

 

-bij bouwkosten tussen € 50.000,- en € 400.000,- : €5.150,- vermeerderd met 3,58% voor bouwkosten boven de €50.000,-

 

-bij bouwkosten tussen €400.000,- en €1.000.000,- : €17.680,- vermeerderd met 2,39% voor bouwkosten boven de € 400.000,-

 

- bij bouwkosten tussen €1.000.000,- en € 5.000.000 : €32.020,- vermeerderd met 1,35% voor bouwkosten boven de € 1.000.000,-

 

- bij bouwkosten tussen €5.000.000,- en €25.000.000:€86.020,- vermeerderd met 0,227% voor bouwkosten boven de € 5.000.000,-

 

-bij bouwkosten meer dan €25.000.000,- :€131.420,- vermeerderd met 0,052% voor bouwkosten boven de €25.000.000,-

 

 

 

 

€ 103,00 p/€ 1.000,-

 

€ 5.150,00

+ 3,58%

 

€ 17.680,00

+ 2, 39%

 

€ 32.020,00

+ 1,35%

 

€ 86.020,00

+0,227%

 

€ 131.420,00

+ 0,052%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3.2

Bouw-/aanlegkosten zonnecollectoren en -panelen

 

Bij het in behandeling nemen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning of voor het beoordelen van een conceptaanvraag voor een omgevingsvergunning, die betrekking heeft op het plaatsen van een collector voor warmteopwekking of een paneel voor elektriciteitsopwekking worden de bouw-/aanlegkosten voor de collectoren of panelen op € 0,00 geraamd.

Indien collectoren voor warmteopwekking of panelen voor elektriciteitsopwekking onderdeel uitmaken van een aanvraag omgevingsvergunning, dan wel conceptaanvraag omgevingsvergunning, bestaande uit meer onderdelen dan uitsluitend collectoren of panelen, dan worden voor de vaststelling van het legesbedrag de bouwkosten voor de collectoren of panelen buiten beschouwing worden gelaten.

 

 

Extra welstandstoets

1.4

het verstrekken van een vergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in art. 2.1, eerste lid, onder a, Wabo in verband met een extra toetsing aan welstandscriteria indien zich tijdens de beoordeling van de aanvraag wijzigingen voor doen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is, worden de leges verhoogd met:

€ 215,00

 

Beoordeling advies agrarisch adviescommissie

1.5

 

het verstrekken van een vergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in art. 2.1, eerste lid, onder a Wabo, indien de aanvraag tot het verstrekken van een vergunning krachtens wettelijk voorschrift slechts kan worden afgehandeld wanneer een advies van de agrarische adviescommissie wordt beoordeeld, worden de leges verhoogd met

 

€ 215,00

 

Beoordeling aanvullende gegevens

1.6

 

het in behandeling nemen van aanvullende gegevens, die worden ingediend nadat de aanvraag tot het verstrekken van een vergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in art.2.1, eerste lid, onder a, Wabo al in behandeling is genomen, :

€ 215,00

 

Toetsing of ontheffing in het kader van een exploitatieplan

1.7

 

het verstrekken van een vergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in art. 2.1, eerste lid, onder a, Wabo, indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk,

1.7.1

bij een ontheffing als bedoeld in art. 6.12, zesde lid, Wro

€ 215,00

1.7.2

 

bij een toetsing aan een exploitatieplan

€ 215,00

 

1.7.3

bij toepassing van art. 50a Woningwet

€ 215,00

 

Gebruik gronden en bouwwerken/vrijstellingen of ontheffingen bestemmingsplan e.a.

1.8

het verstrekken van een vergunning als bedoeld in art. 2.1, eerste lid, onder c, Wabo tot het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met:

1.8.1

een bestemmingsplan of beheerverordening als bedoeld in art.2.1.12, eerste lid,onder a, subonderdeel 1, Wabo

€ 215,00

1.8.2

een bestemmingsplan of beheerverordening indien de vergunning betrekking heeft op een activiteit voor een bepaalde termijn als bedoeld in art. 2.12, eerste lid, onder a, onderdeel 2 ,Wabo (kruimellijst)

€ 215,00

1.8.3

een bestemmingsplan of beheerverordening als bedoeld in art. 2.12, eerste lid, onder a, onderdeel 3, Wabo: (buitenplans)

€ 430,00

1.8.4

een bestemmingsplan of beheerverordening als bedoeld in art. 2.12, eerste lid, onder b, Wabo : (afwijking exploitatieplan)

€ 215,00

1.8.5

de regels gesteld krachtens art. 4.1, derde lid Wro, als bedoeld in art. 2.12, eerste lid, onder b, Wabo(afwijking provinciale regeling)

€ 215,00

1.8.6

 

de regels gesteld krachtens art. 4.3, derde lid, Wro, als bedoeld in art. 2.12, eerste lid, onder b, Wabo (afwijking nationale regeling)

€ 215,00

1.8.7

 

een voorbereidingsbesluit voor zover toepassing is gegeven aan art. 3.7, vierde lid, tweede volzin, Wro als bedoeld in art. 2.12, eerste lid, onder c, Wabo:

€ 215,00

 

Uitvoering werk of werkzaamheden

1.9

het verstrekken van een vergunning als bedoeld in art. 2.1, eerste lid, onder b, Wabo voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijn, of van werkzaamheden, in gevallen waarin dat bij een bestemmingsplan, beheerverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald,

€ 215,00

 

Deelbeoordeling activiteit het gebruiken van een bouwwerk met het oog op brandveiligheid

1.10

een vergunning, die betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in art. 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo bedraagt het tarief voor bouwwerken met een bruto vloeroppervlakte als bedoeld in het normblad NEN 2580, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

1.10.1

van 0 t/m 100 m2

€ 450,00

1.10.2

van 101 t/m 500 m2

€ 525,00

1.10.3

van 500 t/m 5.000 m2

€ 800,00

1.10.4

van 5.000 t/m 50.000 m2

€ 1.250,00

1.10.5

van meer dan 50.000 m2 vermeerderd per m2 met €

€ 2.650,00

 

 

Monumenten/beschermd stads- of dorpsgezicht

1.11

het verstrekken van een vergunning als bedoeld in:

1.11.1

Art. 2.1, eerste lid, onder f, Wabo voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een beschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar wordt gebracht, worden de leges verhoogd met

€ 2.155,00

1.11.2

Art. 2.1, eerste lid, onder h, Wabo voor het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, worden de leges verhoogd met

€ 2.155,00

1.11.3

Art. 2.2, eerste lid, onder b, onderdeel 1 en onderdeel 2, Wabo voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een krachtens provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen monument, of het herstellen, gebruiken of laten gebruiken daarvan op een wijze waardoor het ontsierd of in gevaar wordt gebracht, worden de leges verhoogd met

€ 2.155,00

1.11.4

Art. 2.2, eerste lid, onder c, Wabo voor het slopen van een bouwwerk, dat krachtens provinciale of gemeentelijke verordening is aangewezen als beschermd stads- of dorpsgezicht,

€ 2.155,00

 

Slopen

1.12

het verstrekken van een vergunning als bedoeld in art. 2.1, eerste lid, onder g,Wabovoor het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat een bestemmingsplan, beheerverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, dan wel als bedoeld in art.2.2, eerste lid, onderdeel a, Wabo voor het slopen van een bouwwerk voor zover daarvoor krachtens provinciale of gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist:

€ 2.155,00

 

Aanleggen of verandering brengen in een weg

1.13

het verstrekken van een vergunning als bedoeld in art. 2.2, eerste lid, onder d, Wabovoor het aanleggen of aanbrengen van een verandering in de wijze van aanleg van een weg, voor zover daarvoor tevens een verbod geldt als bedoeld in art. 2.1, eerste lid , onder b, Wabo,

€ 835,00

 

Uitweg/inrit

1.14

het verstrekken van een vergunning als bedoeld in art. 2.2,eerste , onder e, Wabo voor het maken, hebben, veranderen of wijzigen van het gebruik van een uitweg of inrit,

€ 475,00

 

Alarminstallatie

1.15

het verstrekken van een vergunning als bedoeld in art. 2.2, eerste lid, onder f,Wabovoor het in, op of aan een onroerende zaak hebben van een alarminstallatie die voor de omgeving een opvallend geluid of geluidsignaal kan produceren,

€ 360,00

 

Kapactiviteiten

1.16

het verstrekken van een vergunning als bedoeld in art. 2.2, eerste lid, onder g, Wabo voor het vellen of doen vellen van houtopstand, worden de leges verhoogd met:

 • -

  voor maximaal 5 bomen

 • -

  met een opslag voor elke boom dan de vijfde boom

 

 

 

€ 200,00

€ 20,00

 

Handelsreclame en overige uitingen

 

1.17

het verstrekken van een vergunning als bedoeld in:

1.17.1

Art 2.2, eerste lid, onder h, alsmede art. 2.2, tweede lid, Wabo voor het gebruiken van een zaak voor het aanbrengen of doen aanbrengen van opschriften, aankondigingen, afbeeldingen, reclameobjecten of constructies, in welke vorm dan ook, die zichtbaar zijn vanaf een voor het publieke toegankelijke plaats

€ 360,00

1.17.2

Art. 2.2, eerste lid, onder i, alsmede art. 2.2, tweede lid, Wabo voor het als zakelijk gerechtigde of gebruiker van een zaak toe te staan voor het aanbrengen of doen aanbrengen van opschriften, aankondigingen, afbeeldingen, reclameobjecten of constructies, in welke vorm dan ook, die zichtbaar zijn vanaf een het publiek toegankelijke plaats

€ 360,00

 

Omgevingsvergunning in twee fasen

1.18

het verstrekken van een omgevingsvergunning in twee fasen als bedoeld in art.2.5, eerste lid, Wabo ter zake van de:

1.18.1

eerste fase : het bedrag dat voortvloeit door toepassing van de tarieven opgenomen in hoofdstuk 1 deze tarieventabel voor de vergunning(en) waarvoor de aanvraag voor de eerste fase wordt gedaan

1.18.2

tweede fase : het bedrag dat voortvloeit door toepassing van de tarieven opgenomen in hoofdstuk 1 van deze tarieventabel voor de vergunning(en) waarvoor de aanvraag voor de tweede fase wordt gedaan

 

Beoordeling bodemrapport

1.19

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld

1.19.1

bij de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 215,00

1.19.2

bij de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

€ 215,00

 

Verlenging tijdelijke vergunning

1.20

Bij een verlenging van een tijdelijke vergunning voor de bouw/aanleg van een tijdelijke voorziening, waarbij de afronding van het project niet binnen de in eerste instantie bepaalde termijn mogelijk blijkt te zijn bedragen de leges:

De verlenging wordt eveneens voor een bepaalde termijn verleend.

€ 800,00

 

Geringe wijziging

1.22

tot een geringe wijziging van een vergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project

€ 215,00

 

Overige omgevingsvergunningen

1.23

Het verstrekken van een omgevingsvergunning als bedoel in de Wabo voor zover daarvoor niet elders in hoofdstuk 1 van de tarieventabel een tarief is opgenomen

€ 215,00

 

Kosten kennisgeving

1.24

het doen van kennisgevingen: per kennisgeving, indien van toepassing, ingevolge enig artikel van de Wabo

 

€ 320,00

 

Hoofdstuk 2 Wegen en waterwegen

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

artikel

Omschrijving

Tarief 2020

Wegen

 

Wegenverkeerswet

2.1.1

het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in art. 8 de Wegenverkeerswet 1994 (WVW)

€ 350,00

2.1.2

een wijziging of verlenging van een ontheffing als bedoeld in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW)

€ 135,00

 

Regeling voertuigen

2.2.1

het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in art. 9.1 van de regeling voertuigen

€ 475,00

2.2.2

een wijziging of verlenging van een ontheffing als bedoeld in art. 9.1 van de regeling voertuigen

€ 170,00

 

Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990

2.3.1

het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in art. van het Reglement Verkeerregels en verkeertekens 1990

€ 210,00

2.3.2

een wijziging of verlenging van een ontheffing als bedoeld in art. van het Reglement Verkeerregels en verkeertekens 1990

€ 175,00

 

Wegenverordening

2.4.1.1

het verkrijgen van een vergunning ingevolge de Wegenverordening Noord-Holland voor:

 • -

  het aanleggen of in stand houden van een kunstwerk over een weg of binnen de grens van een weg;

 • -

  het veranderen van een kunstwerk, zodanig dat zij daardoor niet meer voldoen aan de bestemming en de omschrijving in de wegenlegger;

 • -

  het opbreken van een wegverharding en het verlagen of ophogen van een weg

 

 

 

 

 

 

 

€ 1.200,00

2.4.1.2

een wijziging of verlenging van een vergunning als bedoeld in de Wegenverordening Noord-Holland

€310,00

2.4.2

het uitvoeren van kleine graafwerkzaamheden in een weg

€ 155,00

2.4.3

het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in de Wegenverordening Noord-Holland voor:

 • -

  het afdammen, dempen of verminderen van het water-afvoerend vermogen van een langs of op de grens van een weg gelegen sloot;

 • -

  het aanbrengen en hebben van opslagtanks, bakken, putten, goten e.d., voetpaden, stoepen, bouwconstructies, verhogingen van wallen en andere

€ 350,00

 

 • -

  voorwerpen;

 • -

  het weiden van dieren;

 • -

  het aanbrengen, hebben of verwijderen van beplanting, borden of palen;

 • -

  het leggen of hebben liggen van rails;

 • -

  het laten afstromen of aflopen van fecaliën, gier, mest of afvalwater via bermsloten of hemelwater van daken of uit goten;

 • -

  het innemen van een (vaste) standplaats met voertuigen ten behoeve van handel of bedrijf;

 • -

  het plaatsen of laten liggen van agrarische of andere producten of materialen binnen 2 meter uit de kant van de verharding;

 • -

  het over of boven de weg aanbrengen en hebben van uitspringende constructiedelen of voorwerpen, het laten draaien van voorzieningen waaraan hang- of sluitwerk is bevestigd of het aanbrengen en hebben van andere zaken.

 

2.4.4

een wijziging of verlenging van een vergunning als bedoeld onder 2.4.3

€ 175,00

2.4.5

het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in de Wegenverordening Noord-Holland voor het in een weg leggen of hebben liggen van leidingen (buizen en kabels daaronder begrepen):

 • -

  voor de eerste 100 meter (of gedeelte daarvan)

 • -

  voor elke volgende 100 meter (of gedeelte daarvan) tot 1.000 meter

 • -

  voor elke volgende 100 meter ( of gedeelte daarvan) van 1.000 tot 10.000 meter

 • -

  voor elke volgende 100 meter (of gedeelte daarvan) boven de 10.000 meter

 

 

 

 

 

€ 465,00

€ 87,35

 

€ 77,75

 

€ 31,20

2.4.6

een wijziging of verlenging van een vergunning als bedoeld onder 2.4.5 of een opdracht tot het verleggen in opdracht van de provincie Noord-Holland

€ 465,00

2.4.7

het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in art. 5 van de Wegenverordening voor het in een weg leggen of hebben liggen van een duiker

€ 350,00

2.4.8

een wijziging of verlenging van een vergunning als bedoeld onder 2.4.7

€ 115,00

2.5

Waterwegen

2.5.1

het verstrekken van een ontheffing als bedoeld in:

 • -

  art. 4.7, eerste lid, onder a, van de Waterverordening provincie Noord-Holland

 • -

  art. 4.7, eerste lid, onder b, van de Waterverordening provincie Noord-Holland

 

 

€ 1.100,00

 

€ 1.100,00

2.5.2

een wijziging of verlenging van een ontheffing als bedoeld onder 2.5.1

€ 620,00

2.5.3

het verstrekken van een ontheffing als bedoeld in art. 4.7, eerste lid onder c van de Waterverordening Noord-Holland voor:

 • a.

  kunstwerken;

 • b.

  remming- en geleide- werken en wachtplaatsen, afzonderlijk bij reeds bestaande kunstwerken;

 

 

€ 620,00

€ 465,00

 

 • c.

  oeverwerken, met inbegrip van los- en laadplaatsen;

 • d.

  voorwerpen, waaronder palen en steigers;

 • e.

  kabels, buizen en leidingen:

 

€ 465,00

€ 310,00

€ 475,00

2.5.4

een wijziging of verlenging van een ontheffing als bedoeld onder 2.5.3 voor:

 • a.

  kunstwerken;

 • b.

  remming- en geleide- werken en wachtplaatsen, afzonderlijk bij reeds bestaande kunstwerken;

 • c.

  oeverwerken, met inbegrip van los- en laadplaatsen;

 • d.

  voorwerpen, waaronder palen en steigers;

 • e.

  kabels, buizen en leidingen:

 

 

 

 

€ 550,00

€ 350,00

€ 350,00

€ 210,00

€ 355,00

2.6.1.1

het verstrekken van een ontheffing, vergunning, toestemming of vrijstelling als bedoeld in Scheepvaartverkeerswet of als bedoeld in Binnenvaartpolitiereglement, waaronder een vergunning als bedoeld art. 1.21, tweede lid, van het Binnenvaartpolitiereglement voor incidenteel bijzonder transport, of ontheffing voor het innemen van een ligplaats

€ 225,00

2.6.1.2

het wijzigen van een ontheffing, vergunning, toestemming of vrijstelling als bedoeld in Scheepvaartverkeerswet of als bedoeld in Binnenvaartpolitiereglement, waaronder een vergunning als bedoeld art. 1.21, tweede lid van het Binnenvaartpolitiereglement voor incidenteel bijzonder transport, of ontheffing voor het innemen van een ligplaats

€ 75,00

2.6.2

het verstrekken van een vergunning als bedoeld in art. 1.21 tweede van het Binnenvaartpolitiereglement (bijzonder transport) voor een jaar

€ 235,00

2.6.3

een wijziging of verlenging van een ontheffing, vergunning, toestemming of vrijstelling als bedoeld onder 2.6.2

€ 115,00

2.6.4

het begeleiden van schepen door of met behulp van een ambtenaar van de provincie Noord-Holland;

 • -

  begeleiding per voertuig per kwartier (of gedeelte daarvan);

 • -

  begeleiding per vaartuig per kwartier (of gedeelte daarvan);

 

 

€ 16,60

€ 25,05

 

 

Hoofdstuk 3 Waterwet

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

 

 

Tarief 2020

3.1

het verstrekken van een vergunning als bedoeld in art. 6.4 van de Waterwet per m3 nominale pompcapaciteit per uur van de pompinstallatie waarmee water aan de grond wordt onttrokken dan wel in de grond wordt geïnfiltreerd;

 • -

  met een minimum per vergunning van

 • -

  met een maximum per vergunning van

 

 

€ 24,25

€ 715,00

€ 13.845,00

3.2

het verstrekken van een vergunning als bedoeld onder 3.1 letter a, waarbij sprake is van samenloop conform art. 6.17 van de Waterwet per m3 nominale pompcapaciteit per uur van de pompinstallatie waarmee water aan de grond wordt onttrokken dan wel in de grond wordt geïnfiltreerd;

 • -

  met een minimum per vergunning van

 • -

  met een maximum per vergunning van

 

 

 

€ 32,25

€ 950,00

€ 18.405,00

3.3

een wijziging van een vergunning, als bedoeld onder 3.1 en 3.2, indien deze leidt tot een wijziging van de pompcapaciteit, een minimumbedrag van een en ander met dien verstande dat indien de wijziging leidt tot een uitbreiding van de pompcapaciteit overeenkomstig het bepaalde onder 3.1 en 3.2 met inachtneming van het minimumtarief en het maximumtarief

€ 715,00

3.4.

een wijziging van een voorschrift van een vergunning als bedoeld onder 3.2. per te wijzigen voorschrift

€ 345,00

3.5

het verkrijgen van een gedoogbeschikking voor het tijdelijk zonder vergunning in werking hebben van een inrichting of een gedeelte van een inrichting in samenhang met een te starten of gestarte vergunningsprocedure, waarbij het aangevraagde gedogen anticipeert op verlening van de vergunning, het overeenkomstig het onder 3.1 ( van de tarieventabel) vast te stellen bedrag voor het aanvragen van een vergunning, met dien verstande dat 25% van de onder 5.1 (van de tarieventabel) genoemde bedragen worden geheven, met een minimum van

€ 180,00

3.6

het verkrijgen van een gedoogbeschikking, waarbij in andere gevallen als bedoeld in 3.6 toestemming wordt gegeven dat tijdelijk bepaalde vergunningsvoorschriften niet worden nageleefd, met uitzondering van gevallen waarbij sprake is van het niet tijdig nemen van een besluit op een onder 3.1 en 3.2 genoemde aanvraag binnen de in art. 3:18 van de

Algemene wet bestuursrecht genoemde termijn van zes maanden

€ 180,00

Kosten kennisgevingen

3.7

het doen van kennisgevingen: per kennisgeving, indien van toepassing;

 • -

  ingevolge de Waterwet;

 • -

  in relatie tot een in behandeling genomen aanvraag

€ 320,00

 

tot het verkrijgen van een gedoogbeschikking

€ 320,00

 

Hoofdstuk 4 Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

 

 

Tarief 2020

4.1

het verstrekken van een ontheffing als bedoeld in art. 5 , eerste lid van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden voor een badinrichting of zwemgelegenheid:

€ 550,00

4.2

een wijziging of aanvulling dan wel intrekking van een ontheffing als bedoeld onder 4.1.

€ 300,00

 

Hoofdstuk 5 Ontgrondingenwet, ontgrondingenverordening Noord-Holland 2010

5.1

Begripsomschrijvingen

5.1.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

5.1.1.1

Oppervlaktedelfstoffen: bouwgrondstoffen zoals zand, klei, grind en leem

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

 

 

 

Tarief 2020

5.2

het verstrekken van een vergunning ingevolge de Ontgrondingenwet en de Ontgrondingenverordening Noord-Holland 2010:

 • a.

  ingeval geen oppervlaktedelfstoffen van de desbetreffende percelen wordt afgevoerd

 • b.

  ingeval oppervlaktedelfstoffen van de desbetreffende percelen wordt afgevoerd, dient het tarief zoals vermeld onder 5.1.a te worden vermeerderd met:

  • -

   per m3

  • -

   tot een maximum van

 

 

€ 3.400,00

 

 

 

€ 0,10

€ 104.600,00

5.3

een wijziging van een vergunning als bedoeld onder 5.2.b, indien deze leidt tot vergroting van de maximum hoeveelheid oppervlaktedelfstoffen voor winning waarvan

(oorspronkelijk) vergunning is verleend, een bedrag gelijk aan het verschil tussen het met

 

toepassing van het bepaalde onder 5.2.b, verschuldigde bedrag voor de opnieuw vastgestelde hoeveelheid en het reeds betaalde bedrag

 

5.4

 • a.

  een wijziging van een vergunning als bedoeld onder 5.2.a, anders dan in de onder 5.2.b genoemde gevallen;

 • b.

  een machtiging krachtens art. 12 van de Ontgrondingswet

€ 1.125,00

 

€ 1.125,00

5.5

een wijziging van een vergunning als bedoeld onder 5.2.a waarbij sprake is van een combinatie van de onder 5.3 en 5.4 genoemde gevallen, de bedragen conform 5.2.a en 5.2.b betekent de wijziging echter dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning en de vergunning wordt ingetrokken, dan bestaat er recht op teruggaaf van 50% van de opgelegde aanslag van de onder 5.2.b per m3 genoemde bedragen.

Het onder 5.2.a. genoemde bedrag is nooit onderdeel van de teruggaaf.

5.6.

het doen van kennisgevingen: per kennisgeving ingevolge de Ontgrondingswet en de Ontgrondingenverordening Noord-Holland 2010 volgens procedure afdeling 3.4 van de

Algemene wet bestuursrecht

€ 320,00

 

 

Hoofdstuk 6 Wadloopverordening 2019 provincie Friesland

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

 

 

Tarief 2020

6.1

een vergunning als bedoeld in art. 4 van de “Wadloopverordening 2019” voor:

 • a.

  rechtspersonen die per jaar tot 1.000 wadlopers begeleiden;

 • b.

  rechtspersonen die per jaar 1.000 tot 5.000 wadlopers begeleiden;

 • c.

  rechtspersonen die per jaar 5.000 of meer wadlopers begeleiden;

 • d.

  natuurlijke personen die groepen tot 12 personen begeleiden;

 • e.

  natuurlijke personen die solo lopen;

 

 

 

€ 750,00

€ 2.500,00

€ 4.000,00

€ 250,00

€ 125,00

6.2

een erkenning tot wadloopgids;

€ 35,00

6.3

een begeleiderspas;

€ 35,00

6.4

Een met beperking in tijd of plaats vanaf 50 personen: a. voor natuurlijke personen;

 • b.

  voor rechtspersonen en andere organisaties

 

€ 75,00

€ 250,00

6.5

voor een solopas;

€ 35,00

6.6

 • a.

  voor droogvallende platen voor groepen kleiner dan 50 personen;

 • b.

  voor droogvallende platen voor groepen van meer dan 50 personen

€ 0,00

€ 200,00

 

 

Hoofdstuk 7 Wet Natuurbescherming (Wnb)

 

Het tarief bedraagt voor het nemen van een besluit over de verlening van:

 

 

Tarief 2020

7.1

 • a.

  een tegemoetkoming in geleden schade, aangericht door in het wild levende beschermde dieren als bedoeld in art. 6.1. eerste lid Wnb; beschermde dieren als bedoeld in art. 6.1. eerste lid Wnb

 • b.

  de retributie wordt niet geheven als het gaat om schade die is aangericht: 1. in een foerageergebied of ganzenrustgebied gedurende de periode dat de schadeveroorzakende diersoort niet mag worden verjaagd of gedood.

2. door de das, de bever, de wilde kat, de otter, de wolf of de lynx;

 

 • c.

  er vindt geen teruggaaf plaats als de aanvraag, als bedoeld in art. 7.1. letter a wordt ingetrokken en er al een taxatie van de schade heeft plaatsgevonden;

 • d.

  In afwijking van artikel 8 van de Legesverordening Noord-Holland 2020 vindt er geen teruggaaf plaats indien het verzoek wordt afgewezen of geweigerd.

€ 300,00

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

7.2

een vergunning voor het realiseren van projecten of het verrichten van andere handelingen als bedoeld in artikel 2.7, tweede en 3 lid, Wet natuurbescherming m.u.v. vergunningen die worden verleend in het kader van beheer en schadebestrijding in Natura 2000-gebieden, alsmede voor vergunningen voor het uitvoeren van herstel en instandhoudingsmaatregelen in het belang van Natura 2000gebieden zoals bedoeld in artikel 2.2. van de Wet natuurbescherming.

€ 2.000,00

7.3

een ontheffing als bedoeld in artikel 3.3, eerste lid, , artikel 3.8, eerste lid, artikel 3.10, tweede lid, artikel 3.17, artikel 3.25, artikel 3.32 en artikel 3.34 Wet natuurbescherming, m.u.v. de ontheffingen die worden verleend t.b.v. schadebestrijding en populatiebeheer, alsmede t.b.v. onderzoek, onderwijs en opvang van beschermde inheemse diersoorten

€ 2.250,00

7.4

een ontheffing als bedoeld in artikel 4.5, eerste en derde lid Wet natuurbescherming (houtopstanden)

€ 400,00

 

Hoofdstuk 8 Wet Luchtvaart (Wlv)

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor

 

 

Tarief 2020

8.1

een ontheffing van maximaal 2 starts en 2 landingen per dag voor bemande helikopters als bedoeld in art. 8a. 51 Wlv (tijdelijk en uitzonderlijk gebruik)

€ 690,00

8.2

een locatie gebonden ontheffing voor één of meerdere starts en/of landingen op één en hetzelfde terrein voor bemande helikopters als bedoeld in art. 8a. 51 Wlv (tijdelijk en uitzonderlijk gebruik)

€ 690,00

8.3

een locatie gebonden ontheffing voor één of meerdere starts en/of landingen op één en hetzelfde terrein voor bemande helikopters als bedoeld in art. 8a. 51 Wlv (tijdelijk en uitzonderlijk gebruik), indien voor niet meer dan 10 starts en/of landingen voor één dag wordt gebruikt

€ 377,00

8.4

een locatie gebonden ontheffing voor één of meerdere starts en/of landingen op één en hetzelfde terrein voor luchtvaartuigen niet zijnde bemande helikopters als bedoeld in art.

8a. 51 Wlv (tijdelijk en uitzonderlijk gebruik)

€ 690,00

8.5

 

 

een locatie gebonden ontheffing voor één of meerdere starts en/of landingen op één en hetzelfde terrein voor luchtvaartuigen niet zijnde bemande helikopters als bedoeld in art. 8a. 51 Wlv (tijdelijk en uitzonderlijk gebruik), indien voor niet meer dan 10 starts en/of landingen voor één dag wordt gebruikt

€ 377,00

8.6

een luchtvaartregeling als bedoeld in art. 8.64 eerste lid Wlv, op verzoek, niet zijnde “omzettingen” van ontheffingen op grond van art. 13 (voormalige) Luchtvaartwet

€ 3.388,00

8.7

een wijziging vaneen luchtvaartregeling als bedoeld in art. 8.64 eerste lid Wlv, op verzoek,

€ 1.695,00

8.8

een luchtvaartbesluit als bedoeld in art. 8.43 Wlv, op verzoek, niet zijnde “omzettingen” van ontheffingen op grond van art. 13 (voormalige) Luchtvaartwet

€ 9.815,00

8.9

een wijziging vaneen luchtvaartbesluit als bedoeld in art. 8.43 Wlv, op verzoek,

€ 4.907,00

8.10

behalve de leges bedoeld in hoofdstuk 8 wordt voorts in rekening gebracht een bedrag voor te maken kosten per kennisgeving 1)

€ 320,00

 

 

Hoofdstuk 9 Overige diensten t.b.v. legesverordening

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

 

 

Tarief 2020

9.1

 • a.

  het verstrekken van een vergunning, ontheffing, vrijstelling, toestemming, machtiging, etc. krachtens een provinciale verordening, provinciaal reglement of enig ander wettelijk voorschrift, anders dan hiervoor genoemd;

 • b.

  een wijziging of verlenging van een vergunning, ontheffing, vrijstelling, toestemming, machtiging, etc. als bedoeld onder 9.1.a

€ 215,00

 

 

 

€ 107,50

9.2

behalve de leges bedoeld in hoofdstuk 9 wordt voorts in rekening gebracht een bedrag voor te maken kosten per kennisgeving

€ 320,00