Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 17 december 2019, nr. 1318410/1318411 tot vaststelling van diverse subsidieplafonds voor het jaar 2020

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

 

Overwegende dat in de in de bijlage opgenomen uitvoeringsregelingen is bepaald dat door Gedeputeerde staten een subsidieplafond moeten worden vastgesteld;

 

Gelet op de artikelen van deze uitvoeringsregelingen zoals die in kolom E van de bijlage bij dit besluit zijn opgenomen;

 

Besluiten:

Artikel 1  

Gedeputeerde Staten stellen de in de bijlage bij dit besluit opgenomen subsidieplafonds voor het jaar 2020 vast.

Artikel 2  

De subsidieplafonds worden verdeeld overeenkomstig de aanduiding in de bijlage bij dit besluit.

 

Artikel 3  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin het wordt geplaatst.

Haarlem, 17 december 2019.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

A.T.H van Dijk, voorzitter.

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris.

Bijlage lijst met subsidieplafonds 2020

 

 

Operationeel doel in de begroting

Uitvoeringsregeling

 Bedrag subsidieplafond 2020

Indieningstermijn

Wijze van verdeling

Artikel in de Uvr waarin staat dat jaarlijks een subsidieplafond wordt vastgesteld

1.2.1

Versterken bestuurskracht Noord-Holland 2020

€ 150.000

1 januari t/m 1 november 2020

Volgorde van ontvangst

Artikel 7

1.4.2

Cofinanciering Europese EFRO-programma’s NH, Kansen voor West

 € 1.000.000

Doorlopend

Volgorde van ontvangst

Artikel 5

1.4.2

Cofinanciering Europese EFRO-programma’s NH, Interreg A en B

 € 500.000

Doorlopend

Volgorde van ontvangst

Artikel 5

4.2.3

Duurzaamheidsinitiatieven burgercollectieven Noord-Holland 2018

 € 436.312

1 januari t/m 29 oktober 2020, 17.00 uur

Volgorde van ontvangst

Artikel 6

6.1.1

Groen Noord-Holland 2013, paragraaf 2: Weidevolgelbiotopen

 € 150.000

Doorlopend

Volgorde van ontvangst

Artikel 1.5

6.1.1

Groen Noord-Holland 2013, paragraaf 3: Uitbreiding Wandelnetwerk Noord-Holland

 € 500.000

Doorlopend

Volgorde van ontvangst

Artikel 1.5

6.1.1

Groen Noord-Holland 2013, paragraaf 4: Toeristische overstappunten

 € 157.639

Doorlopend

Volgorde van ontvangst

Artikel 1.5

6.1.1

bedrijfsverplaatsing en kavelruil Natuurnetwerk Noord-Holland 2017, paragraaf 2: Bedrijfsverplaatsing

 € 500.000

1 januari t/m 31 december 2020

Volgorde van ontvangst

Artikel 5

6.1.1

Bedrijfsverplaatsing en kavelruil Natuurnetwerk Noord-Holland 2017, paragraaf 3: Kavelruil

 € 37.500

1 januari t/m 31 december 2020

Volgorde van ontvangst

Artikel 5

6.1.2

Agrarische sector Groene Uitweg Noord-Holland 2018, Artikel 3.1a: verbreding

 € 250.000

3 februari t/m 31 december 2020

Volgorde van ontvangst

Artikel 7

6.1.2

Agrarische sector Groene Uitweg Noord-Holland 2018, artikel 3.1.b: structuurverbetering

 € 250.000

3 februari t/m 31 december 2020

Volgorde van ontvangst

Artikel 7

6.1.2

Agrarische sector Groene Uitweg Noord-Holland 2018, artikel 3.1.c: verduurzaming

 € 250.000

3 februari t/m 31 december 2020

Volgorde van ontvangst

Artikel 7

6.2

Compensatieregeling ganzenrustgebied en ganzenfoerageergebieden Noord-Holland 2015

 € 304.000

Doorlopend

Volgorde van ontvangst

Artikel 11

6.3.3

Cofinanciering Waddenfonds Noord-Holland 2014

 € 2.200.000

Doorlopend

Volgorde van ontvangst

Artikel 7

7.2.1

Subsidie stimulering regionale samenwerking cultuur Noord-Holland 2019

 € 106.000

1 januari t/m 15 oktober 2020

Volgorde van ontvangst

Artikel 6

7.4.1

Onderhoud provinciale monumenten Noord-Holland 2019

 € 150.000

Doorlopend

Volgorde van ontvangst

Artikel 6

7.4.1

Restauratie provinciale monumenten Noord-Holland 2019

 € 400.000

Doorlopend

Volgorde van ontvangst

Artikel 6

7.4.1

Onderzoeken duurzaam benutten monumenten Noord-Holland 2017

 € 75.000

1 januari t/m 1 november 2020

Volgorde van ontvangst

Artikel 6

7.4.1

Subsidie Rijksmonumenten Noord-Holland 2019

 € 5.000.000

1 juni t/m 17 augustus 2020

Tender

Artikel 6

 

Uitgegeven op 17 december 2019

 

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

 

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris.

 

Naar boven