Provinciaal blad van Zeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeelandProvinciaal blad 2019, 827Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende openstelling en vaststelling subsidieplafond Provinciale Impuls Wonen

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland van 29 januari 2019, nr. 19001637 , houdende het vaststellen van een subsidieplafond en het openstellen van de mogelijkheid tot het indienen van een aanvraag voor subsidie in het kader van hoofdstuk 8 ‘Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie in het kader van de Provinciale Impuls Wonen’ van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013.

 

Gedeputeerde staten van Zeeland,

  • Overwegende dat voor verstrekking van subsidie in het kader van hoofdstuk 8 ‘Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie in het kader van de Provinciale Impuls Wonen’ van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 een subsidieplafond en een openstellingsperiode dient te worden vastgesteld;

  • Gelet op artikel 8.5 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013;

Besluiten:

 

Artikel I  

Het subsidieplafond voor het verstrekken van subsidies op basis van hoofdstuk 8 ‘Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie in het kader van de Provinciale Impuls Wonen’ van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 voor de openstellingsperiode, bedoeld in artikel II, bedraagt € 1.000.000,--.

Artikel II  

Aanvragen voor het verstrekken van subsidies op basis van hoofdstuk 8 ‘Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie in het kader van Provinciale Impuls Wonen’ van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013, kunnen worden ingediend met ingang van 15 februari 2019 tot en met 29 maart 2019.

Artikel III  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van 29 januari 2019.

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Uitgegeven 5 februari 2019

De secretaris, A.W. Smit