Grensbeschrijving ex artikel 2, lid 2 van de Wet algemene regels herindeling van de grenscorrectie gemeenten Lansingerland en Rotterdam (Hordijklocatie)

(Rectificatie van provinciaal blad 2019, 7852 in verband met correctie van de grens als gevolg van (ook) toevoeging van de percelen Wildersekade 10 tot en met 18 aan Lansingerland )

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

 

Gezien het besluit van de raden van de gemeenten Rotterdam en Lansingerland van 28 november 2019 ter vaststelling van de herindelingsregeling grenscorrectie Hordijklocatie gemeenten Rotterdam en Lansingerland

 

Gelet op het bepaalde in artikel 2, lid 2 van de Wet algemene regels herindeling;

 

Besluiten:

 

De als gevolg van de grenscorrectie gewijzigde grens als volgt vast te stellen:

 

Grensbeschrijving nieuwe grens tussen de gemeenten Lansingerland en Rotterdam

 

Grensbeschrijving nieuwe grens tussen de gemeenten Lansingerland en Rotterdam

A. De nieuwe grens tussen de gemeenten Lansingerland en Rotterdam begint in het punt dat gevormd wordt door het snijpunt van de grenzen van de percelen, kadastraal bekend gemeente Berkel en Rodenrijs, sectie B, nummer 8103, gemeente Schiebroek, sectie A, nummers 67 en 75, welk snijpunt is gelegen op de huidige grens tussen de gemeenten Lansingerland en Rotterdam. De nieuwe grens volgt dan de grens tussen enerzijds de percelen kadastraal bekend gemeente Schiebroek, sectie A, nummers 67, 108, 116 en 94 en anderzijds de percelen kadastraal bekend gemeente Schiebroek, sectie A, nummers 75 en 160 tot aan het snijpunt van de grenzen van de percelen, kadastraal bekend gemeente Berkel en Rodenrijs, sectie B, nummer 5944 en 5747 en de percelen, kadastraal bekend gemeente Schiebroek, sectie A, nummers 94 en 160, welk snijpunt is gelegen op de huidige grens tussen de gemeenten Lansingerland en Rotterdam.

 

Den Haag, 19 december 2019

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

 

Drs. J. Smit, voorzitter

 

Drs. H.M.M. Koek, secretaris

 

 

Bezwaarprocedure en schorsing.

U kunt binnen zes weken na de dag van verzending of uitreiking van dit besluit bezwaar maken, volgens artikel 7:1 van de Awb. Dit kan door een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij Gedeputeerde Staten t.a.v. het Awb-secretariaat onder vermelding van 'Awb-bezwaar' in de linkerbovenhoek van de envelop en het bezwaarschrift. Wij verwijzen u voor het postadres van het Provinciehuis naar pagina I van deze brief. Krachtens artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaarschrift de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan - als bezwaar is ingesteld - ingevolge artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage, Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag.

Wij verzoeken u een kopie van het verzoek om een voorlopige voorziening toe te zenden aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP De Haag.

 

Naar boven