Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2019, 8196Overige besluiten van algemene strekkingWijzigingsbesluit Openstellingsbesluit Hoofdstuk 3, paragraaf 3 (Uitvoering LEADER projecten) Subsidieverordening Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) Limburg

Gedeputeerde Staten van Limburg stellen ter voldoening aan het bepaalde in artikel 4:27 juncto 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 1.3 van de Subsidieverordening Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) Limburg (Pb. 2017, nr. 2157), op 10 december 2019 het volgende besluit vast:

 

Wijzigingsbesluit Openstellingsbesluit hoofdstuk 3, paragraaf 3 (Uitvoering LEADER projecten) Subsidieverordening Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) Limburg

Artikel I Wijziging openstelling hoofdstuk 3, paragraaf 3 (Uitvoering LEADER projecten) Subsidieverordening Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) Limburg (Pb. 2018, nr. 921)

 

Het openstellingsbesluit hoofdstuk 3, paragraaf 3 (Uitvoering LEADER projecten) Subsidieverordening Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) Limburg (Pb. 2018, nr. 921) wordt als volgt gewijzigd.

 

 • A.

  Artikel 1 Openstellingsperiode luidende:

  “Open te stellen hoofdstuk 3, paragraaf 3, (Uitvoering van LEADER projecten) van de Subsidieverordening POP3 Limburg voor de periode van 5 februari 2018 tot en met 20 december 2019 (17.00 uur) voor het indienen van subsidieaanvragen. Een subsidieaanvraag dient uiterlijk 20 december 2019 (17:00 uur) te zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten van Limburg (hierna: GS). De subsidieaanvraag wordt afgewezen indien deze buiten de openstellingsperiode wordt ingediend.”

   

  Wordt als volgt gewijzigd:

   

  “Open te stellen hoofdstuk 3, paragraaf 3, (Uitvoering van LEADER projecten) van de Subsidieverordening Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) Limburg (hierna: de Verordening POP3) voor de periode van 5 februari 2018 tot en met 30 november 2020 (17.00 uur) voor het indienen van subsidieaanvragen. Een subsidieaanvraag dient uiterlijk 30 november 2020 (17:00 uur) te zijn ontvangen door Gedeputeerde Staten van Limburg (hierna: GS). De subsidieaanvraag wordt afgewezen indien deze buiten de openstellingsperiode wordt ingediend.”

   

 • B.

  Artikel 2 Subsidieplafond luidende:

  “Het subsidieplafond voor Hoofdstuk 3 paragraaf 3 voor de periode 2018 en 2019 bedraagt € 1.000.000,00. Dit subsidieplafond bestaat voor € 170.000,00 uit provinciale subsidie en voor € 830.000,00 uit subsidie uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO).”

   

  Wordt als volgt gewijzigd:

   

  “Het subsidieplafond voor dit openstellingsbesluit bedraagt € 800.000,00. Dit subsidieplafond bestaat voor € 170.000,00 uit provinciale subsidie en voor € 630.000,00 uit subsidie uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO).”

   

 • C.

  Artikel 3 Subsidiehoogte, eerste alinea, luidende:

  “Het maximaal te verstrekken subsidiebedrag per project wordt rechtstreeks afgeleid uit de kostenverdeling (zie LOS 6.2 Dekkingsplan) voor uitvoeringsprojecten tussen partijen, die is vastgelegd in de Lokale Ontwikkelingsstrategie Nationaal Landschap Zuid-Limburg (hierna: LOS). De LOS is vastgesteld door GS.”

   

  Wordt als volgt gewijzigd:

   

  “Het maximaal te verstrekken subsidiebedrag per project wordt rechtstreeks afgeleid uit de kostenverdeling voor uitvoeringsprojecten tussen partijen, die is vastgelegd in de Lokale Ontwikkelingsstrategie Nationaal Landschap Zuid-Limburg (hierna: LOS). De LOS is goedgekeurd

  door GS op 25 september 2018.”

   

 • D.

  Artikel 8 Selectiecriteria, eerste lid, onderdeel (c), luidende:

  “De mate waarin het project haalbaar is in financieel en organisatorisch opzicht. De organisatie en verdeling van taken en verantwoordelijkheden zijn duidelijk vastgelegd. De sub criteria daartoe (i en ii) zijn:

  • i.

   De initiatiefnemers beschikken over voldoende expertise of hebben deze ingehuurd.

  • ii.

   Het tijdpad voor de uitvoering is realistisch in verband met vergunningen en dergelijke.”

 • Wordt als volgt gewijzigd:

   

  “De mate waarin het project haalbaar is in financieel en organisatorisch opzicht. De organisatie en verdeling van taken en verantwoordelijkheden zijn duidelijk vastgelegd. De subcriteria daartoe (i t/m iii) zijn:

  • i.

   De organisatie en verdeling van taken en verantwoordelijkheden zijn duidelijk vastgelegd.

  • ii.

   De initiatiefnemers beschikken over voldoende expertise of hebben deze ingehuurd.

  • iii.

   Het tijdpad voor de uitvoering is realistisch in verband met vergunningen en dergelijke.”

 • E.

  Artikel 9 Verplichtingen, eerste lid, luidende:

  “Conform artikel 1.3, derde lid, onderdeel (h) zal voor het projectplan zoals vermeld in artikel 1.7, tweede lid, onderdeel (f) het op de website www.limburg.nl/loket/subsidies/actuele subsidies/subsidieregelingen/natuur/subsidieverordening plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (pop3) Limburg beschikbaar gestelde format gehanteerd dienen te worden.”

   

  Wordt als volgt gewijzigd:

   

  “Conform artikel 1.3, derde lid, onderdeel (h) zal voor het projectplan zoals vermeld in artikel 1.7, tweede lid, onderdeel (f) het op de website https://www.limburg.nl/loket/subsidies/actuele-subsidies/subsidieregelingen-0/@1837/subsidieverordening/ beschikbaar gestelde format gehanteerd dienen te worden.”

   

 • F.

  Artikel 10 Voorschotten, luidende:

  "In aanvulling op artikel 1.23 van de Verordening POP3 kan er maximaal twee keer per jaar een verzoek om een voorschot worden ingediend.”

   

  Wordt als volgt gewijzigd:

   

  “In aanvulling op artikel 1.23 van de Verordening POP3 kan er maximaal twee keer per projectjaar een verzoek om een voorschot worden ingediend.”

   

 • G.

  Artikel 11 Inwerkingtreding, luidende:

  “Dit besluit treedt in werking met ingang van 5 februari 2018 en heeft een looptijd tot en met 20 december 2019.”

   

  Wordt als volgt gewijzigd:

   

  “Dit besluit treedt in werking met ingang van 20 december 2019 en heeft een looptijd tot en met 30 november 2020.”

Artikel II Overgangsrecht

 • 1.

  Voor besluiten die zijn genomen vóór de inwerkingtreding van deze wijzigingen blijven de bepalingen van het Openstellingsbesluit Hoofdstuk 3, paragraaf 3 (Uitvoering LEADER projecten) Subsidieverordening Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) Limburg (Pb. 2018, nr. 921) van kracht zoals die golden vóór de inwerkingtreding van deze wijzigingen, ook voor de volgende stappen in het subsidietraject.

 • 2.

  Aanvragen die zijn ingediend vóór de inwerkingtreding en waarover bij inwerkingtreding van deze wijziging nog niet is beslist, worden geacht op basis van het gewijzigde Openstellingsbesluit Hoofdstuk 3, paragraaf 3 (Uitvoering LEADER projecten) Subsidieverordening Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) Limburg te zijn ingediend, tenzij Gedeputeerde Staten van oordeel zijn dat de aanvrager in zijn belangen wordt geschaad. In dat laatste geval handelen Gedeputeerde Staten overeenkomstig het Openstellingsbesluit Hoofdstuk 3, paragraaf 3 (Uitvoering LEADER projecten) Subsidieverordening Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) Limburg (Pb. 2018, nr. 921).

Artikel III Inwerkingtreding

Dit besluit treedt met ingang van 20 december 2019 in werking.

 

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 10 december 2019.

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

de heer drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris

de heer drs. G.H.E. Derks MPA