Provinciaal blad van Fryslân

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FryslânProvinciaal blad 2019, 8187Overige besluiten van algemene strekkingBeslút ta fêststelling fan subsydzjeplafonds en iepenstellings fan de Subsydzjeregeling Kultuer en Mienskip Fryslân, dy’t heart by it beslút fan Deputearre Steaten fan 10 desimber 2019, mei skaaimerk (01713807)

Deputearre Steaten stelle foar de Subsydzjeregeling kultuer en mienskip Fryslân de neikommende subsydzjeplafonds en iepenstellings fêst:

 

Paragraaf 2.1 Frysktalige literatuer

 • a.

  Oanfragen foar aktiviteiten lykas neamd yn kêst 2.1.2, ûnderdiel a oant en mei e, kinne fan 3 febrewaris 2020 oant en mei 30 septimber 2020 yntsjinne wurde.

 • b.

  It subsydzjeplafond foar kêst 2.1.2, ûnderdiel a oant en mei e, is € 55.000, jildt fan 3 febrewaris 2020 oant en mei 30 septimber 2020.

Paragraaf 2.2 Oersetten en bewurkjen fan literatuer

 • a.

  Oanfragen kinne fan 3 febrewaris 2020 oant en mei 30 septimber 2020 yntsjinne wurde.

 • b.

  It subsydzjeplafond is € 45.000, jildt fan 3 febrewaris 2020 oant en mei 30 septimber 2020.

Paragraaf 2.3 Frysk Mediafûns

It subsydzjeplafond is € 0.

 

Paragraaf 2.4 Promoasje Frysktalige boeken

 • a.

  Oanfragen kinne fan 3 febrewaris 2020 oant en mei 30 septimber 2020 yntsjinne wurde.

 • b.

  It subsydzjeplafond is € 20.000, jildt fan 3 febrewaris 2020 oant en mei 30 septimber 2020.

Paragraaf 2.5 Frysk taalgebrûk

 • a.

  Oanfragen kinne fan 3 febrewaris 2020 oant en mei 30 septimber 2020 yntsjinne wurde.

 • b.

  It subsydzjeplafond is € 25.000, jildt fan 3 febrewaris 2020 oant en mei 30 septimber 2020.

Paragraaf 2.6 Utjaan Frysktalige literatuer

 • a.

  Oanfragen kinne fan 13 jannewaris 2020 oant en mei 24 april 2020 en fan 1 maaie 2020 oant en mei 28 augustus 2020 yntsjinne wurde.

 • b.

  It subsydzjeplafond dat jildt fan 13 jannewaris 2020 oant en mei 24 april 2020 is € 50.000, en dat jildt fan 1 maaie 2020 oant en mei 28 augustus 2020 is € 50.000,.

Paragraaf 3.1 Brûsfûns

It subsydzjeplafond is € 0.

 

Paragraaf 3.2 Leechdrompelige kulturele aktiviteiten

 • a.

  It subsydzjeplafond foar kêst 3.2.2, ûnderdiel a is € 0.

 • b.

  It subsydzjeplafond foar kêst 3.2.2, ûnderdiel b is € 0.

 • c.

  It subsydzjeplafond foar kêst 3.2.2, ûnderdiel c, is € 0.

 • d.

  Oanfragen foar aktiviteiten lykas neamd yn kêst 3.2.2, ûnderdiel d., kinne fan

 • a.

  13 jannewaris 2020 oant en mei 30 oktober 2020 yntsjinne wurde.

 • e.

  It subsydzjeplafond foar kêst 3.2.2, ûnderdiel d is € 20.000, jildt fan 13 jannewaris 2020 oant en mei 30 oktober 2020.

 • f.

  Oanfragen foar aktiviteiten lykas neamd yn kêst 3.2.2, ûnderdiel e, kinne fan

 • b.

  13 jannewaris 2020 oant en mei 30 oktober 2020 yntsjinne wurde.

 • g.

  It subsydzjeplafond foar kêst 3.2.2, ûnderdiel e, is € 10.000, jildt fan 13 jannewaris 2020 oant en mei 30 oktober 2020.

 • h.

  Oanfragen foar aktiviteiten lykas neamd yn kêst 3.2.2, ûnderdiel f, kinne fan

 • c.

  13 jannewaris 2020 oant en mei 30 oktober 2020 yntsjinne wurde.

 • i.

  It subsydzjeplafond foar kêst 3.2.2, ûnderdiel f, is € 20.000, jildt fan 13 jannewaris 2020 oant en mei 30 oktober 2020.

 • j.

  Oanfragen foar aktiviteiten lykas neamd yn kêst 3.2.2, ûnderdiel g, kinne fan

 • d.

  9 jannewaris 2020 oant en mei 30 oktober 2020 yntsjinne wurde.

 • k.

  It subsydzjeplafond foar kêst 3.2.2, ûnderdiel g, is € 32.000, jildt fan 9 jannewaris 2020 oant en mei 30 oktober 2020.

Paragraaf 3.3 Produksje profesjonele poadiumkeunsten en muzykkomposysjes

 • a.

  Oanfragen kinne fan 18 febrewaris 2020 oant en mei 27 maart 2020 en fan 1 maaie 2020 oant en mei 28 augustus 2020 yntsjinne wurde.

 • b.

  It subsydzjeplafond foar kêst 3.3.2, ûnderdiel a, dat jildt fan 18 febrewaris 2020 oant en mei 27 maart 2020 is € 100.000, en dat jildt fan 1 maaie 2020 oant en mei 28 augustus 2020 is € 100.000.

 • c.

  It subsydzjeplafond foar kêst 3.3.2, ûnderdiel b, dat, jildt fan 18 febrewaris 2020 oant en mei 27 maart 2020 is € 10.000 en dat jildt fan 1 maaie 2020 oant en mei 28 augustus 2020 is € 10.000.

 • d.

  Subsydzje út in subsydzjeplafond as bedoeld yn de hjirboppe neamde ûnderdielen b of c fan dizze paragraaf, dy’t nei ferdieling neffens kêst 3.3.8 oerbliuwt, kin brûkt wurde foar de heechst oardere oanfraach of oanfragen dy’t nei oardering neffens artikel 3.3.8 net foar subsydzje yn ‘e beneaming komme soe(ne) fanwegen it oer it subsydzjeplafond hinne gean.

Paragraaf 3.4 Iepenloftspullen

 • a.

  Oanfragen kinne fan 2 maart 2020 oant en mei 27 maart 2020 yntsjinne wurde.

 • b.

  It subsydzjeplafond is € 49.600, jildt fan 2 maart 2020 oant en mei 27 maart 2020.

Paragraaf 3.5 Útkeap teater en muzyk

 • a.

  Oanfragen kinne fan 9 jannewaris 2020 oant en mei 30 oktober 2020 yntsjinne wurde.

 • b.

  It subsydzjeplafond is € 30.000, jildt fan 9 jannewaris 2020 oant en mei 30 oktober 2020.

Paragraaf 3.7 Kulturele fernijing

It subsydzjeplafond is € 0.

 

Paragraaf 4.1 Meartaligens yn it ûnderwiis

 • a.

  Oanfragen kinne fan 3 april 2020 oant en mei 30 oktober 2020 yntsjinne wurde.

 • b.

  It subsydzjeplafond is € 175.000, jildt fan 3 april 2020 oant en mei 30 oktober 2020.

Paragraaf 4.2 Lesoeren Frysk yn it ûnderwiis

 • a.

  Oanfragen kinne fan 3 april 2020 oant en mei 16 oktober 2020 yntsjinne wurde.

 • b.

  It subsydzjeplafond is € 140.000, jildt fan 3 april 2020 oant en mei 16 oktober 2020.

Sa fêststeld yn de gearkomste fan Deputearre Steaten fan Fryslân fan 10 desimber 2019

Foarsitter drs. A.A.M. Brok

Sekretaris R.E. Bouius-Riemersma, MBA MCM