Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2019, 817Beschikkingen | afhandelingProvincie Limburg, besluit verlengen beslistermijn omgevingsvergunning CSP/Chemelot Campus B.V., deelinrichting Brightlands Chemelot Campus, Koestraat 1, 6167 RA Geleen

Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Reguliere voorbereidingsprocedure

Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat het volgende besluit is genomen:

Verlengen beslistermijn met zes weken

Voor: aanpassing achtergevel gebouw 122-024

Locatie: CSP/Chemelot Campus B.V., deelinrichting Brightlands Chemelot Campus, Koestraat 1, 6167 RA Geleen

Datum besluit: 31 januari 2019

Zaaknummer: 2018-207596

Ingevolge artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is geen bezwaar of beroep mogelijk tegen dit besluit.

Informatie

RUD Zuid-Limburg, telefoon: + 31 43 389 78 12