Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2019, 8104VerordeningenWijzigingsbesluit Regeling op het budgethouderschap

Gedeputeerde Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en het Mandaatbesluit Gedeputeerde Staten van Limburg 2017 bekend dat zij in hun vergadering van 10 december 2019 het volgende besluit hebben genomen:

 

Wijzigingsbesluit Regeling op het budgethouderschap

ARTIKEL 1 WIJZIGINGEN

De Regeling op het budgethouderschap (Provinciaal Blad 2014, nr. 77) wordt als volgt gewijzigd:

 

A.

In de préambule wordt “Gedeputeerdet” gewijzigd in “Gedeputeerde”.

 

B.

In de préambule wordt “2013” gewijzigd in “2017.

 

C.

In artikel 1, onder c wordt “de clustermanager Natuur” gewijzigd in “de clustermanager Natuur en Water”.

 

D.

In artikel 1, onder c, wordt “de clustermanager Milieuonderzoek en advies” gewijzigd in “de clustermanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving”.

 

E.

In artikel 1, onder c, wordt “de clustermanager Vergunningen” gewijzigd in “de adjunctclustermanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving”.

 

F.

In artikel 1, onder c, wordt “de clustermanager Handhaving” gewijzigd in “de clustermanager Plattelandsontwikkeling”.

 

G.

Aan artikel 1, onder c, wordt een nieuw gedachtestreepje toegevoegd dat luidt: “cluster Euregio Maas Rijn (EMR)”.

 

H.

In artikel 1, onder f, wordt “Mandaatbesluit Gedeputeerde Staten van Limburg 2013, vastgesteld d.d. 25 juni 2013” gewijzigd in “Mandaatbesluit Gedeputeerde Staten van Limburg 2017, vastgesteld d.d. 14 februari 2017”.

 

I.

In artikel 1, onder g, wordt “Mandaatbesluit directie Provincie Limburg 2014 vastgesteld d.d. 17 februari 2014” gewijzigd in “Mandaatbesluit directie Provincie Limburg 2019, vastgesteld d.d. 18 maart 2019”.

 

J.

In artikel 1, onder h, wordt “2010” gewijzigd in “van Limburg 2018, en nadien vastgestelde wijzigingen hiervan”.

 

K.

In artikel 1, onder i, wordt na “Provincie Limburg” toegevoegd: “2016 en nadien vastgestelde wijzigingen hiervan”.

 

L.

In artikel 1, onder q, wordt “2013” gewijzigd in “2017”.

 

M.

In artikel 1, onder r, wordt na “Provincie Limburg” toegevoegd: “2016”.

 

N.

Artikel 4, tweede lid komt te luiden: “De budgethouder mag alleen ten laste van een budget, in verband met een opdrachtverlening, verplichtingen aangaan indien hij daartoe bevoegd is op grond van het Mandaatbesluit Gedeputeerde Staten/het Mandaatbesluit directie/een ondermandaatbesluit nadat hij een verplichting (VPL) heeft vastgelegd in de financiële administratie en een VPL-nummer heeft ontvangen.”.

 

O.

Aan artikel 4 wordt een nieuw vierde lid toegevoegd dat luidt: “In afwijking van het gestelde in het tweede lid kan de budgethouder met expliciete toestemming van de directeur bedrijfsvoering ten laste van een budget een verplichting aangaan zonder dat deze is vastgelegd in de financiële administratie.”.

 

P.

In artikel 10, eerste lid, onder c, komt “2013” te vervallen.

ARTIKEL 2 INWERKINGTREDING

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking daarvan in het Provinciaal Blad.

ARTIKEL 3 CITEERTITEL

Dit besluit wordt aangehaald als het Wijzigingsbesluit Regeling op het budgethouderschap.

 

Maastricht, d.d. 10 december 2019

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

de heer drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris,

de heer drs. G.H.E. Derks MPA