Provinciaal blad van Drenthe

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrentheProvinciaal blad 2019, 8078Overige besluiten van algemene strekkingInstellingsbesluit en Reglement Adviescommissie POP3 Samenwerking voor innovaties biodiversiteit Veenkoloniën

 

Besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 10 december 2019, kenmerk 4.4/2019002701, team Plattelandsontwikkeling, tot bekendmaking van hun besluit tot instelling van de Adviescommissie POP3 Samenwerking voor innovaties biodiversiteit Veenkoloniën en de vaststelling van het reglement Adviescommissie POP3 Innovatie biodiversiteit

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

 

gelet op artikel 82 van de Provinciewet;

 

gelet op paragraaf 10 van de Verordening subsidies plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020(Verordening POP 3-subsidies provincie Drenthe);

 

gelet op artikel 8, lid 3, Openstellingsbesluit Samenwerking voor innovaties Biodiversiteit Veenkoloniën 2019;

 

overwegende dat het wenselijk is dat er een commissie wordt ingesteld door het college van Gedeputeerde Staten en het college adviseert over de inhoudelijke beoordeling en de rangschikking van de subsidieaanvragen op basis van het Openstellingsbesluit Samenwerking voor innovaties biodiversiteit Veenkoloniën 2019;

 

 

BESLUITEN:

 

 

 • I.

  de Adviescommissie POP3 Samenwerking voor innovaties biodiversiteit Veenkoloniën in te stellen;

 

 • II.

  het Reglement Adviescommissie POP3 Samenwerking voor innovaties biodiversiteit Veenkoloniën vast te stellen.

 

 

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het Provinciaal Blad.

 

 

Gedeputeerde Staten voornoemd,

 

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

 

 

 

Uitgegeven: 12 december 2019

 

 

 

Reglement Adviescommissie POP3 Samenwerking voor innovaties biodiversiteit Veenkoloniën

 

Artikel 1 Instelling, taak en samenstelling

 • 1.

  Gedeputeerde Staten van Drenthe stellen een Adviescommissie POP3 Samenwerking voor innovaties biodiversiteit Veenkoloniën in.

 • 2.

  De commissie heeft tot taak advies uit te brengen aan Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe over de inhoudelijke beoordeling en de rangschikking van subsidieaanvragen op basis van het Openstellingsbesluit Samenwerking voor innovaties biodiversiteit Veenkoloniën.

 • 3.

  De commissie bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en twee leden: één medewerker van de provincie Drenthe en één medewerker van de provincie Groningen.

 

Artikel 2 Lidmaatschap commissie

 • 1.

  Gedeputeerde Staten benoemen, schorsen en ontslaan de voorzitter en leden van de commissie.

 • 2.

  Benoeming vindt plaats voor een periode, die uiterlijk 31 december 2023 eindigt.

 • 3.

  De benoeming van de commissie eindigt:

  • a.

   na het verstrijken van de termijn waarvoor benoeming heeft plaatsgevonden;

  • b.

   bij besluit van Gedeputeerde Staten;

  • c.

   wanneer de voorzitter dan wel een lid zelf ontslag neemt. Hij doet daarvan schriftelijk mededeling aan Gedeputeerde Staten van de eigen provincie;

  • d.

   indien er sprake is van ontslag zoals bedoeld in het eerste lid.

 • 4.

  De aftredende leden blijven hun functie vervullen totdat in de opvolging is voorzien, tenzij de reden van het aftreden zich hiertegen verzet.

 

Artikel 3 Secretariaat

Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) verzorgt het secretariaat van de commissie en benoemt een ambtelijk secretaris. De ambtelijk secretaris draagt zorg voor ambtelijke ondersteuning van de commissie. Hij kan daartoe voorstellen doen aan de commissie.

 

Artikel 4 Vergaderingen

 • 1.

  De vergaderingen worden uitgeschreven door de voorzitter.

 • 2.

  De vergaderingen zijn niet openbaar.

 • 3.

  Van de vergadering wordt een verslag gemaakt.

 

Artikel 5 Onafhankelijkheid en geheimhouding

 • 1.

  De voorzitter en de leden mogen niet betrokken zijn bij ingediende projecten.

 • 2.

  De commissie waarborgt geheimhouding van de gegevens van de aanvragen en gaat vertrouwelijk om met de gegevens van de aanvragen en zij waarborgt dat gevoelige informatie uit de aanvragen niet wordt verspreid, tenzij de commissie hiertoe verplicht is op grond van de Wet openbaarheid van bestuur.

 

Artikel 6 Gang van zaken

 • 1.

  De voorzitter bepaalt de orde in de vergadering.

 • 2.

  De vergadering vindt alleen doorgang als de voorzitter en beide leden aanwezig zijn.

 • 3.

  Het aanwezige lid is gemandateerd om het standpunt van de eigen provincie in te brengen.

 • 4.

  De leden kennen in gezamenlijkheid punten toe aan de voorliggende aanvragen, op basis van de bepalingen in het Openstellingsbesluit Samenwerking voor innovaties Biodiversiteit Veenkoloniën.

 • 5.

  De voorzitter beslist indien de leden komen tot een verschillende puntentoekenning op hetzelfde selectiecriterium.

 

Artikel 7 Advies

 • 1.

  1.Het advies van de commissie bevat de gronden waarop het steunt en bevat de rangschikking van de projecten.

 • 2.

  Het advies wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

 

Artikel 8 Vergoeding

 • 1.

  De voorzitter en de leden ontvangen een vergoeding voor het bijwonen van de vergaderingen van de commissie ter hoogte van het bedrag genoemd in artikel 2.4.1. van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.

 • 2.

  De voorzitter en de leden ontvangen reis- en verblijfskostenvergoeding overeenkomstig het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers en de Regeling rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers.

 

Artikel 9 Inwerkingtreding en horizonbepaling

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het is geplaatst.

 • 2.

  Dit besluit vervalt op 31 december 2023.