Wijziging Uitvoeringsregeling Internationaal Ondernemen Drenthe

 

Besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 10 december 2019, kenmerk 4.6/2019002703, team Economie, tot bekendmaking van hun besluit tot wijziging van de Uitvoeringsregeling Internationaal Ondernemen Drenthe

 

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

 

gelet op artikel 145 van de Provinciewet, de Algemene wet bestuursrecht en artikel 1.3 van de Algemene Subsidieverordening Drenthe 2017;

 

 

BESLUITEN:

 

 

de Uitvoeringsregeling Internationaal Ondernemen Drenthe, zoals vastgesteld bij besluit van 17 oktober 2017, kenmerk 3.5/2017002805, Provinciaal Blad nummer 4898 van 2017, als volgt te wijzigen.

 

Artikel I

Aan artikel 1.5, tweede lid, wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende:

3. In afwijking van het tweede lid kan voor subsidiabele activiteiten bedoeld in Hoofdstuk 4 van deze regeling maximaal tweemaal per jaar door een aanvrager een aanvraag worden ingediend’.

 

Artikel II

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het Provinciaal Blad.

 

 

Gedeputeerde Staten voornoemd,

 

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

 

 

 

Uitgegeven: 12 december 2019

Naar boven